Начало » КЗЛД отново обръща внимание на факта, че задължението за регистрация на администраторите на лични данни отпадна на 25 май 2018 г.

КЗЛД отново обръща внимание на факта, че задължението за регистрация на администраторите на лични данни отпадна на 25 май 2018 г.

20.02.2020
 
С оглед на прякото приложение на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), считано от 25 май 2018 г. отпадна задължението на администраторите за регистриране в КЗЛД. От тази дата Комисията преустанови поддържането на Електронния регистър на администраторите на лични данни и водените от тях регистри. Преустановен бе и достъпът до съответната информационна система.
В съответствие с отпадналото задължение за регистрация, автоматично отпадна необходимостта от издаването на удостоверения и служебни бележки относно обстоятелствата по регистрация на АЛД. Удостоверяването на факта за регистриране пред КЗЛД и доказването на това обстоятелство след 25 май 2018 г. не е валидно правно изискване.
Съгласно разпоредбата на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 качеството „администратор” за определено лице възниква по силата на Регламента (ex lege). 
Комисията за защита на личните данни приканва компетентните органи да предприемат необходимите стъпки за промени в частта на техните подзаконови нормативни актове, касаеща отпадналото изискване за регистрация. Комисията ще окаже съдействие по всички въпроси от нейната компетентност, които могат да възникнат в процеса на актуализация на съответната подзаконова уредба.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings