Български English Français
Начало » На 14 и 15 ноември 2019 г. се проведоха поредица от събития по проект T4DATA

На 14 и 15 ноември 2019 г. се проведоха поредица от събития по проект T4DATA

18.11.2019
На 14 и 15 ноември 2019 г. се проведоха поредица от събития по проект T4DATA
На 14 ноември 2019 г. в офиса на италианската фондация Lelio e Lisli Basso – Onlus в гр. Рим се проведе заключителната среща на представители на партньорските организации, изпълняващи проект T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers по програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020 на Европейския съюз. Комисията за защита на личните данни беше представена от г-жа Мария Матева, член на КЗЛД и ръководител на българския екип по проекта, както и г-н Христо Аламинов, главен експерти в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти” и координатор на българския екип по проекта. В срещата взеха участие представители на организациите, участващи в проектния консорциум – надзорните органи по защита на данните на България, Испания, Италия, Полша и Хърватия. Водещ партньор в проектния консорциум е фондация Lelio e Lisli Basso – Onlus.
Целта на проекта е да осигури подкрепа за предоставяното от страна на надзорните органи за защита на данните обучение за настоящи и бъдещи длъжностни лица по защита на данните в публичните органи. Тя беше обективирана в изготвения Наръчник за длъжностни лица по защита на данните в публичния сектор и проведеното специализирано обучение, свързано с практическото приложение и тълкуване на Общия регламент относно защитата на данните. Проектът обединява опита от 5 държави - членки на ЕС. Проектът подкрепя органите за защита на личните данни при тълкуването и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на изискванията за отчетност, приложими към публичните органи и институции, както и в случаите на задължително определяне на длъжностни лица по защита на данните.
Сред обсъдените въпросите бяха опитът на партньорите, придобит в процеса на изпълнение на проекта, трудностите, с които се сблъскват длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор в тяхното работно ежедневие, както и идеи за подобряване и продължаващото разпространение на резултатите по проекта. Беше направен преглед на напредъка по различните дейности, като се посочиха крайни срокове за приключването им във връзка с цялостното завършване на проектната инициатива. Специално внимание беше отделено на възможностите за продължаване на съвместните дейности от страна на участващите национални надзорни органи. Срещата завърши с подписването на Меморандум за сътрудничество, с който участващите надзорни органи продължават да обменят добри практики и опит във връзка с разработените по време на изпълнението на проекта резултати в тяхната практика.
Координационната среща бе част от двудневната поредица от събития, която продължава на 15 ноември 2019 г. с еднодневната международна конференция „Rising To The Challenge: A Look At Data Protection And Beyond”. Различните панелни дискусии бяха посветени на текущото състояние на сектора за защита на данните, защитата на личните данни в европейски и световен аспект, позицията на длъжностите лица в публичния сектор, както и съвременните предизвикателства пред тях.
Българската делегация представи националния опит във връзка с изпълнението на проектните дейностите. Тема на дискусията бяха и трудностите, с които се сблъскват длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор в ежедневната им дейност, информация, която беше събрана от проведените специализирани обучения за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор, както и възможностите за надграждане на вече създаденото учебно съдържание.
  
Проект „T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 769100 – T4DATA – REC-DATA-2016/REC-DATA-2016-01.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings