Начало » По жалби » Съобщение до Камен Атанасов Харизанов

Съобщение до Камен Атанасов Харизанов

08.10.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни уведомява Камен Атанасов Харизанов, в качеството му на подател на жалба ППН-01-900/07.11.2018 г., за постановено по същество решение № ППН-01-900/03.09.2019 г., което не е получено на посочения в жалбата адрес за кореспонденция.
Информира г-н Харизанов за възможността да се запознае с решението и да получи копие от същото в деловодството на Комисия за защита на личните данни в приемно време: 9.00 - 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, чрез Комисия за защита на личните данни, пред Административен съд София -град.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings