Начало » Кариери » Комисия за защита на личните данни обявява свободна позиция за заемане на основание чл. 81а от Закона за държавния служител (преминаване на държавна служба от друга администрация с тристранно споразумение)

Комисия за защита на личните данни обявява свободна позиция за заемане на основание чл. 81а от Закона за държавния служител (преминаване на държавна служба от друга администрация с тристранно споразумение)

09.09.2019
 
ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ПО МОБИЛНОСТ – С ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ
 
Комисия за защита на личните данни обявява за заемане на основание чл. 81а от Закона за държавния служител – преминаване на държавна служба от друга администрация с тристранно споразумение:
 
I. Незаетата длъжност „младши експерт – 1 брой - в отдел „Правно-аналитична дейност в Дирекция Правно-аналитична, информационна и контролна дейност с длъжностно ниво в КДА -11 и наименование на длъжностното ниво - ЕКСПЕРТНО НИВО 7, при следните условия:
 
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
· образователна степен – магистър;
· професионално направление –право;
· ранг – Vмладши;
· професионален опит – не се изисква.
 
2. Специфични изисквания:
· Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение на пълно работно време в друга администрация и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл.;
· За предимство ще се счита владеенето на английски или друг работен език на ЕС.
 
3. Кратко описание на длъжността:
Заемащият длъжността „младши експерт в отдел „Правно-аналитична дейност осъществява най-общо следните функции:
· Следи за публикувана информация от Европейския комитет по защита на данните;
· Следи за публикувана информация от другите надзорни органи на държавите членки;
· Прави периодични или конкретни прегледи, справки, анализи и доклади въз основа на информацията от Европейския комитет по защита на данните и от другите надзорни органи на държавите членки;
· Участва в изготвянето на информационни материали за повишаване на обществената информираност и разбиране на рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на лични данни;
· Участва в изготвянето на информационни материали за повишаване на информираността на администраторите и обработващите лични данни за задълженията им, произтичащи от приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни;
· обработва постъпващите чрез сайта на КЗЛД жалби/сигнали и запитвания;
· Подпомага дейностите по разработване и прилагане на стратегическите документи на комисията, мониторинга и отчитане на изпълнението им;
· Участва в провеждането на обучения в областта на защитата на личните данни;
· Осъществява процесуално представителство пред съда по жалби срещу актове на комисията, приети по предложение на дирекцията, и предоставя текуща информация на комисията по движението на съдебните дела във връзка с тези производства;
· Извежда исканата информация на хартиен или технически носител;
· Текущо изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени от прекия ръководител.
  
II. Незаетата длъжност „младши експерт – 1 брой - в отдел „Информационна и контролна дейност в Дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност с длъжностно ниво в КДА -11 и наименование на длъжностното ниво - ЕКСПЕРТНО НИВО 7, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
· образователна степен – магистър;
· професионално направление –право;
· ранг – Vмладши;
· професионален опит – не се изисква.
 
2. Специфични изисквания:
· Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение на пълно работно време в друга администрация и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл.;
· За предимство ще се счита владеенето на английски или друг работен език на ЕС.
 
3. Кратко описание на длъжността:
Заемащият длъжността „младши експерт в отдел Информационна и контролна дейност осъществява най-общо следните функции:
· изготвя становища за одобряване на кодекси за поведение;
· изготвя становища за акредитиране на органи за наблюдение на кодекси за поведение;
· изготвя становища за акредитиране на сертифициращи органи;
· извършва периодичен преглед на издадените сертификати;
· изготвя становища в процедурата по предварителна консултация по чл. 36 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 12, ал.2 и чл. 65 от ЗЗЛД;
· изготвя проекти на процедури, правила, методики, указания, разяснения, насоки, препоръки и най-добри практики за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.
· осъществява процесуално представителство пред съда по жалби срещу актове на комисията, приети по предложение на дирекцията, и предоставя текуща информация на комисията по движението на съдебните дела във връзка с тези производства;
· участва в провеждането на обучения в областта на защитата на личните данни;
· изготвя анализи, доклади, отчети и предположения във връзка с дейността на отдела;
· носи пряка отговорност за извършваните от него действия във връзка с изпълнението на длъжността;
· текущо изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени от прекия ръководител.
 
III.Провеждане на процедурата:
 
Необходими документи:
· заявление – свободен текст;
· копие на документи за образователно-квалификационна степен и правоспособност;
· копие на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит, ако има такъв;
· автобиография;
· копие на формуляр за оценка на изпълнението на длъжността с поставена годишна оценка от последното оценяване – само за назначените по чл. 15 от ЗДСл. (по заместване).
 
Място и срок за подаване:
Документите се подават по електронен път на kzld@cpdp.bg
или на място  в деловодството на Комисията на адрес – гр. София, бул. „Цветан Лазаров № 2 в периода от 10.09.2019 г. до 17:00 часа на 24.09.2019 г.
 
Подбор – подборът на кандидатите ще се осъществи по документи и по преценка ще бъдат поканени за интервю.
Органът по назначаване няма нормативно определен ангажимент да информира кандидатите за приключване на процедурата.
 
За контакти – Любка Ячева – главен експерт в отдел „Управление на ресурсите, телефон – 02 915 3549.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2