Начало » По жалби » Съобщение до Юлиана Иванова Николова

Съобщение до Юлиана Иванова Николова

04.09.2019

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с образувано административно производство по жалба регистрационен номер Ж-680/31.10.2016 г., подадена срещу ИК Николай Събев Михайлов, се съобщава на Юлиана Иванова Николова, че Комисията за защита на личните данни е постановила Решение № Ж-418#7/01.12.2017 г.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от момента на съобщаването му, чрез КЗЛД, пред Административен съд София – град.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2