Начало » Кариери » Комисия за защита на личните данни обявява конкурс за вакантна длъжност

Комисия за защита на личните данни обявява конкурс за вакантна длъжност

12.08.2019
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
 
ДИРЕКТОР на дирекция Правно-аналитична, информационна и контролна дейност” /ПАИКД/
 
1. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
· Подпомага Комисията да наблюдава и осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и националното законодателство в областта на защитата на личните данни, както и  да реализира дейностите за широка обществена информираност и разбиране на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД;
· Организира и координира дейностите по разработване и прилагане на стратегическите документи на комисията, техният мониторинг и отчитането на изпълнението им;
· Организира и контролира изготвянето на становища в процедурата по предварителна консултация по чл. 36 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 12, ал.2 и чл. 65 от ЗЗЛД, както и относно - одобряването на кодекси за поведение, акредитирането на органи за наблюдение на кодекси за поведение, акредитирането на сертифициращи органи;
· Организира и контролира извършването на периодичен преглед на издадените сертификати и прилагането на корективните правомощия на КЗЛД по чл. 58, пар. 2, б. „д” и „з” от Регламент (ЕС) 2016/679;
· Организира изготвянето на предложения до комисията за прилагане на мерки по чл. 58, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 80, ал. 1, т. 3, 4 и т. 5 от ЗЗЛД и Глава девета от ЗЗЛД при осъществяване на надзор по чл. 34, пар. 4, чл. 42, пар. 7, изр. второ и чл. 43 от Регламент (ЕС) 2016/679. (чл. 47 от ПДКЗЛДНА)
· Контролира поддържането на регистрите по чл. 72 от Правилника за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация;
· Изпълнява и други законосъобразни задачи в рамките на областите на дейността.
Размерът на основна месечна заплата за длъжността е в границите от 1100 до 2500 лв., съобразно квалификацията и придобития професионален опит.
 
2. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични  изисквания за заемане на длъжността:
· степен на образование – магистър;
· професионална област, по която е придобито образованието: социални, стопански и правни науки;
· професионален опит – 7 години и/или минимален ранг за заемане на длъжността – V старши;
· вид правоотношение – служебно;
· да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 
3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:
· професионален опит на ръководна длъжност;
· отлично познаване на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни, Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда и други.
 
4. Начин на провеждане на конкурса:
4.1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема Изграждането на дирекция Правно-аналитична, информационна и контролна дейност” като водещо звено в специализираната администрация на КЗЛД - насоки за развитие”.
Източници на информация за подготовка:
- интернет страницата на КЗЛД www.cpdp.bg (рубрики Годишни отчети”, Информационен бюлетин”, Правна рамка” и други.) 
- интернет страницата на Европейския комитет по защита на данните – www.edpb.europa.eu
4.2. Интервю.
 
5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
· заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);
· декларация от лицето по чл. 17 ал. 2, т. 1 от НПКДС;
· копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;   
· копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител.
 
6. Документите се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес:
гр. София – 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров” № 2
стая № 101 - деловодство, в 10-дневен срок от публикуване на обявата – до 17:00 часа на 22.08.2019 г.
 
7. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД - www.cpdp.bg
Телефони за контакти: 9153-549; 9153-585.

 


Файлове за сваляне

Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители) (DOC)
Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители) (PDF)
Декларация по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (DOC)
Декларация по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2