Начало » По жалби » Съобщение до Деспин Митрев

Съобщение до Деспин Митрев

09.07.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с подадена жалба с рег. № ППН-01-268 от 14.03.2019 г. с оглед изясняване на фактите и обстоятелствата по случая, Комисията за защита на личните данни с настоящото уведомява г-н Деспин Митрев, че в 3 – дневен срок от датата на съобщаване на настоящото писмо, следва да предостави информация относно: лицата, срещу което е насочена жалбата, с необходимите индивидуализиращи данни за тях.
Уведомява г-н Митрев че неотстраняването на недостатъците в искането ще доведе до прекратяване на производството.
Уведомява г-н Митрев за възможността да се запознае с материалите по жалбата на място, в деловодството на Комисията за защита на личните данни, в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2