Начало » По жалби » Съобщение до Георги Симеонов Георгиев

Съобщение до Георги Симеонов Георгиев

05.07.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме Георги Симеонов Георгиев, в качеството му на подател на жалба с рег. № ППН-01-317/14.05.2018 г., че по случая е постановено Решение № ППН-01-317/2018 г.
Г-н Георгиев може да се запознае със съдържанието му в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 – 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 и да получи заверено копие.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, чрез Комисия за защита на личните данни, пред Административен съд – София град.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2