Начало » По жалби » Съобщение до Светлин Емилов Иванов

Съобщение до Светлин Емилов Иванов

01.07.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) уведомява, като ответна страна, г-н Светлин Емилов Иванов, че съгласно Решение на КЗЛД, проведено на 20.03.2019 г., жалба срег. № ППН-01-841/16.10.2018 г., ще бъде разгледана по същество в открито заседание на Комисията, което ще се проведе на 03 юли 2019 г. от 13.00 часа в сградата на Комисията на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Заседателна зала, ет. 4.
Може да се явите лично или чрез представител. Присъствието Ви не е задължително.
Материалите по жалбата са на разположение в деловодството на Комисията в работно време от понеделник до петък от 9.00 – 17.00 часа.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2