Начало » По жалби » Съобщение до Ива Христова Байчева

Съобщение до Ива Христова Байчева

11.06.2019

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни уведомява Ива Христова Байчева, в качеството ѝ на жалбоподател по жалба ППН-01-121/23.02.2018 г. за постановено по жалбата решение с № ППН-01-121/2018 г. от 02.05.2019 г., което не е получено на посочения в жалбата адрес за кореспонденция.

Уведомяваме Ви за възможността да се запознаете с решението и да получите копие от същото в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 - 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, чрез Комисия за защита на личните данни, пред Административен съд София - град.

 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:      /п/
              ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2