Български English Français
Начало » КЗЛД изрази становище, касаещо защитата на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

КЗЛД изрази становище, касаещо защитата на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

15.04.2019
 
С оглед на промените в Закона за обществените поръчки, направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.), КЗЛД изрази следното становище:
1. Промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), касаещи режима за защита на личните данни на физическите лица, предвиждат задължение за възложителя за заличаване на единния граждански номер или личния номер на чужденец, както и подписите на лицата, участващи в процедурите по смисъла на закона.
2. Имената на участниците (възложители, членове на комисии, участници или техни упълномощени представители и т.н.) не следва да бъдат заличавани с оглед спазване на принципа за публичност и прозрачност, прогласен в чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
 
Пълният текст на становището е публикуван ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings