Начало » По жалби » Съобщение до ЕТ „Дари тур – Дарина Василева”

Съобщение до ЕТ „Дари тур – Дарина Василева”

05.03.2019
 
На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 38, ал. 3 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) уведомяваме ЕТ „Дари тур – Дарина Василева”, в качеството на ответна страна, че след решение на Комисията за защита на личните данни жалба с рег. ППН 01-285/30.04.2018 г. ще бъде разгледана по същество на открито заседание на административния орган, което ще се проведе на 06.03.2019 г. от 13.00 часа, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, заседателна зала.
Присъствието, лично или чрез представител, не е задължително.
При желание за запознаване с материалите по жалбата, Ви уведомяваме, за възможността за справка в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.30 - 12.00; 13.30 - 17.00 часа.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните дан


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2