Начало » По жалби » Съобщение до „НТМ ФИНАНС” ЕООД, „ЮНИТИ ТРАНС” ЕООД, „ЗАРИ ТРЕЙД” ЕООД, „СЪНИ ТТ” ЕООД и „СТОЙО ЕКСПОРТ” ЕООД

Съобщение до „НТМ ФИНАНС” ЕООД, „ЮНИТИ ТРАНС” ЕООД, „ЗАРИ ТРЕЙД” ЕООД, „СЪНИ ТТ” ЕООД и „СТОЙО ЕКСПОРТ” ЕООД

26.02.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме „НТМ ФИНАНС” ЕООД с ЕИК 203446682, „ЮНИТИ ТРАНС” ЕООД с ЕИК 202796943, „ЗАРИ ТРЕЙД” ЕООД с ЕИК 204761923, „СЪНИ ТТ” ЕООД с ЕИК 204031301 и „СТОЙО ЕКСПОРТ” ЕООД с ЕИК 203842048, качеството им на ответна странапо жалба с рег. № ППН-01-317/14.05.2018 г., за решението на Комисията за защита на личните данни да разгледа по същество посочената жалба на редовно заседание на административния орган, което ще се проведе на 10 април 2019 г. от 13.00 часа, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, ет. 4, заседателна зала.
Присъствието на заседание, лично или чрез представител, не е задължително.
Указваме на дружествата, че следва да изразят становище по предявените в жалбата твърдения и да представят относими за случая доказателства. Могат да поискат и събирането на други такива, относими към спора.
Представители на дружествата могат да се запознаят с материалите по жалбата в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 –17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2