Начало » Кариери » Комисия за защита на личните данни обявява конкурс за вакантна длъжност

Комисия за защита на личните данни обявява конкурс за вакантна длъжност

14.02.2019
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ на отдел „Информация и архив”, дирекция „Информационни фондове и отчетност” – при следните условия:
 
1. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- организира и контролира издаването на периодичен бюлетин на Комисията;
- организира и контролира Интернет страницата на Комисията;
- осъществява автоматизирания обмен на данни с европейски информационни системи;
- изготвя анализи, прогнози, становища и предложения за решения на управленски проблеми и методологически въпроси.
 
Размерът на основна месечна заплата за длъжността е в границите от 780 до 2000 лв., съобразно придобития професионален опит.
 
2. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- образователна степен – магистър;
- професионално направление – социални, стопански и правни науки, технически науки;
- ранг – II младши;
- професионален опит – 5 години;
- вид правоотношение – служебно;
- да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 
Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- владеене на английски език  на ниво не по-малко от B2, съгласно Европейската езикова рамка;
- опит на ръководна длъжност.
 
Допълнителни изисквания:
- Отлично познаване на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защита на данните, на Закона за защита на личните данни, Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, Закон за администрацията, Закон за държавния служител и др.;
- добри компютърни умения;
- способност да работи конструктивно и ефективно в екип.
 
3. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
 
4. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/);
- декларация от лицето по чл. 17 ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
- копия от документите, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
- копия на документи, удостоверяващи владеене на английски език на ниво не по-малко от B2, съгласно Европейската езикова рамка.
 
5. Документите се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес:
гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
стая № 101 – деловодство, в 10-дневен срок от публикуване на обявата – от 14.02.2019 г. до 25.02.2019 г., 17:00 часа.
 
6. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД – www.cpdp.bg
 
Телефон за контакти: 02 9153-549

 


Файлове за сваляне

Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители) (DOC)
Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители) (PDF)
Декларация по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (DOC)
Декларация по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2