Начало » По жалби » Съобщение до Милен Бориславов Манчев

Съобщение до Милен Бориславов Манчев

11.02.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисия за защита на личните данни уведомява Милен Бориславов Манчев, в качеството му на подател на жалба рег. № ППН-01-900/07.11.2018 г. с предмет неправомерно разкриване на лични данни, че в 7-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в сайта на Комисията следва да индивидуализира ответната страна, като ясно и недвусмислено заяви срещу кое лице/лица насочва жалбата си.
Заявлението си г-н Манчев може да депозира на място в деловодството на Комисията или по електронен път на адрес kzld@cpdp.bg
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2