Начало » По жалби » Съобщение до Светослав Стефанов Иванов

Съобщение до Светослав Стефанов Иванов

08.02.2019
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме Светослав Стефанов Иванов, в качеството му на ответна странапо жалба с рег. № ППН-01-178/23.03.2018 г., за решението на Комисията за защита на личните данни да разгледа по същество посочената жалба на редовно заседание на административния орган, което ще се проведе на 13.02.2019 г. от 13.00 часа, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, ет. 4, заседателна зала.
Присъствието на заседание, лично или чрез представител, не е задължително.
Уведомяваме г-н Иванов, че не е изразил становище по предмета на жалбата и не е предоставил данни за контакт. По случая е възложена проверка от екип на Комисията на адреса на Светослав Иванов, която не е осъществена, поради липса на съдействие от страна на г-н Иванов. Във връзка с изложеното, Светослав Иванов разполага с възможността до откритото заседание да осъществи контакт със служители на Комисията, с оглед избягване на евентуално настъпване на неблагоприятни за него правни последици.
Ответната страна може да се запознае с материалите по жалбата в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2