Начало » По жалби » Съобщение до Борис Хамлетов Стоянчовски

Съобщение до Борис Хамлетов Стоянчовски

22.01.2019
 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме г-н Борис Хамлетов Стоянчовски, в качеството му на жалбоподател по жалба с рег. № ППН-01-815/05.10.2018 г., че е постановено решение № ППН-01-815/2018 от 28.11.2018 г., което не е получено на посочения в жалбата адрес.
Жалбоподателят може да се запознае със съдържанието на индивидуалния административен акт в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 – 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 и да получи негово копие.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, чрез Комисия за защита на личните данни, пред Административен съд – София град.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2