Начало » По жалби » Съобщение до Иван Ангелов Тодоров и Елена Пламенова Тодорова

Съобщение до Иван Ангелов Тодоров и Елена Пламенова Тодорова

04.01.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме, че Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба рег. № ППН-01-694/17.08.2018 г., подадена от Антоанета Василева Цунева срещу Иван Ангелов Тодоров и Елена Пламенова Тодорова, с изложени в нея твърдения за неправомерно обработване на личните ѝ данни чрез осъществявано видеонаблюдение в имота им, находящ се на адрес: гр. Варна, район „Приморски”, С.О. „Ваялар”. Съгласно разпоредбата на чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомяваме, че по повод жалбата е образувано административно производство.
В 7-дневен срок от публикуване на съобщението Иван Ангелов Тодоров и Елена Пламенова Тодорова следва да представят писменото си становище по изнесените в жалбата твърдения с относими по случая доказателства. Към становището си следва да посочат и телефонен номер за своевременно осъществяване на контакт във връзка с производството.
Материалите по жалбата са на разположение в деловодството на Комисията в работно време от понеделник до петък от 9.00 – 17.00 часа, в случай че страните желаят да се запознаете с тях.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2