Начало » По жалби » Съобщение до Лилия Ленкова Панова

Съобщение до Лилия Ленкова Панова

04.01.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме Лилия Ленкова Панова, в качеството ѝ на жалбоподател по жалба с рег. № ППН-01-126/30.10.2017 г., че е постановено решение № ППН-01-126/2017 от 03.12.2018 г., което не е получено на посочения в жалбата адрес.
Жалбоподателят може да се запознае със съдържанието на индивидуалния административен акт в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 – 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 и да получи негово копие.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, чрез Комисия за защита на личните данни, пред Административен съд – София град.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2