Начало » По жалби » Съобщение до Лиляна Йорданова Георгиева

Съобщение до Лиляна Йорданова Георгиева

04.01.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме Лиляна Йорданова Георгиева, в качеството ѝ на жалбоподател по жалба с рег. № ППН-01-25/15.01.2018 г., че е постановено решение № ППН-01-25/2018 от 29.11.2018 г., което не е получено на посочения в жалбата адрес.
Жалбоподателят може да се запознае със съдържанието на индивидуалния административен акт в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 – 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 и да получи негово копие.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, чрез Комисия за защита на личните данни, пред Административен съд – София град.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2