Начало » По жалби » Съобщение до „Парфюм 1” ООД

Съобщение до „Парфюм 1” ООД

21.12.2018
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни уведомява Парфюм 1” ООД във връзка с подадена от дружеството жалба с рег. № ППН-01-246#46 от 14.11.2018 г. с приложения срещу Решение на КЗЛД № ППН-01-246/2018 от 19.10.2018 г., че същата заедно със заверено копие на цялата административна преписка по издаване на оспореното решение, е изпратена в Административен съд София – град.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2