Начало » По жалби » Съобщение до Ива Костова Лобачова

Съобщение до Ива Костова Лобачова

20.12.2018
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 38, ал. 3 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) уведомяваме Ива Костова Лобачова, в качеството на ответна страна, по образувано пред КЗЛД административно производство по жалба с рег. № ППН-01-150/12.03.2018 г., че е постановено Решение № ППН-01-150/2018 г. от 15.11.2018 г.
Уведомяваме Ви за възможността да се запознаете с решението и да получите копие от същото в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 - 17.00 часа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез Комисия за защита на личните данни пред Административен съд – София град.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2