Начало » По жалби » Съобщение до Костадин Попов

Съобщение до Костадин Попов

20.12.2018
 
На основание разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), уведомява Костадин Попов, в качеството м у на ответна страна по жалба с рег. № ППН-01-148/09.03.2018 г., подадена от Блага Кънчева, с предмет, осъществяване на неправомерно видеонаблюдение на адрес: гр. София, ж.кЗона Б 5, блок 6 Б, и разпространение на лични данни, че на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) по повод жалбата е образувано административно производство.
На основание чл. 36, ал. 2 АПК, Комисията Ви предоставя 7-дневен срок за изразяване на писмено становище по изложените в жалбата твърдения, както и за представяне на относими към случая доказателства.
В случай, че желаете да се запознаете с материалите по жалбата, Ви уведомяваме, за възможността за справка в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 - 17.00 часа.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2