Български English Français
Начало » Започва общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Започва общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

30.04.2018
 
На 30.04.2018 г. стартира общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Този закон въвежда мерките за изпълнение и прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и определя и особените правила във връзка със защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване.
Първоначалният обявен срок за приключване на общественото обсъждане е 14.05.2018 г., но впоследствие този срок бе удължен до 30.05.2018 г.
Бележките и предложенията могат да бъдат изпращани на e-mail адрес: pravna@mvr.bg.
 
Приложени документи:

 
Информация за Проекта на ЗИДЗЗЛД може да се намери и на www.strategy.bg.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2