Начало » КЗЛД бе домакин на практическо занятие на студенти от Академията на МВР

КЗЛД бе домакин на практическо занятие на студенти от Академията на МВР

19.12.2017
На 18 декември 2017 г. Комисията за защита на личните данни бе домакин на практическо занятие за преподаватели и студенти от четвърти курс – бакалавърска степен по специалността „Публична администрация на Академията на МВР.
Практическото занятие започна със запознаване на участниците с Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета. Програмата продължи с представяне на Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, както и елементи от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
Специално внимание беше обърнато на планирани от КЗЛД мероприятия за повишаване на осведомеността на обществото през 2018 г., както и на подготовката на 40-та международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността.
Представители на КЗЛД бяха инж. Стоян Цанов, началник на отдел „Планиране, обучение и управление на проекти, г-н Цветан Иванчовски, началник на отдел „Контрол и административно-наказателни производства”, г-жа Ралица Наумова, старши експерт в отдел „Регистър и отчетност, г-н Владимир Йотов, старши експерт в отдел „Правни становища и международно сътрудничество” и г-н Христо Аламинов, главен експерт в отдел „Планиране, обучение и управление на проекти.
Участието на представителите на КЗЛД беше оценено високо от присъстващите.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2