Начало » Семинар по въпроси, свързани със защитата на личните данни

Семинар по въпроси, свързани със защитата на личните данни

26.06.2017
На 26 юни 2017 г., в хотел „Света София, гр. София се проведе Семинар по въпроси, свързани със защитата на личните данни. Организатор на събитието бе Националният съюз на юрисконсултите в България. Присъстваха представители на държавни институции, банки, застрахователни и кредитни дружества, фирми за събиране на дългове, адвокатски дружества. Представител на КЗЛД в качеството на лектор бе Цветан Иванчовски, началник на отдел „Контрол и административно-наказателни производства в дирекция „Правни производства и надзор. Участие взе и Веселин Никифоров - главен инспектор в същия отдел.
Съгласно изготвената от организатора програма, лекцията в частта за КЗЛД бе на тема „Административнонаказателната отговорност на администраторите на лични данни. Практика на КЗЛД”. Друга основна тема на събитието беше свързана с европейската правна реформа относно обработването на лични данни в светлината на новия Регламент 2016/679, за която лектор бе Десислава Кръстева – съдружник от Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко”.
В своята лекция г-н Иванчовски запозна аудиторията с организацията и осъществяването на контролната дейност на КЗЛД, така както е регламентирана в ЗЗЛД и подзаконовите актове - Правилника за дейността на КЗЛД и нейната администрация, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни и др. Представени бяха и някои правни аспекти от административно-наказателната отговорност на администраторите на лични данни и нейното реализиране. Посочена бе констатираната разнородна съдебна практика при идентични казуси. С оглед пълнота бе направен и кратък сравнителен анализ на административно-наказателните разпоредби по сега действащия ЗЗЛД и тези, предвидени в новия Регламент 2016/679, като бе поставен акцент върху размерите на предвидените максимуми на наказанията при извършени административни нарушения.  
Лекцията на представителя на КЗЛД бе посрещната с голям интерес и както по време на нейното изнасяне, така и след приключването й, бе последвана от множество конкретни въпроси, свързани с различни аспекти от практическата дейност на представляваните на семинара участници. 
Проявеният интерес бе ясен знак както за значимостта на темата, така и за разбирането на аудиторията за ролята на КЗЛД в сферата на защита на личните данни на българските и европейските граждани.
 Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2