Начало » КЗЛД се произнесе със становище относно изискване към потребителите на цифрова/кабелна телевизия за предоставяне ЕГН при отказ от ползване на услуги

КЗЛД се произнесе със становище относно изискване към потребителите на цифрова/кабелна телевизия за предоставяне ЕГН при отказ от ползване на услуги

08.03.2017
На редовно заседание, проведено на 08.03.2017 г., Комисията за защита на личните данни разгледа искане от електронна медия, както и постъпили сигнали на граждани относно практиката на „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД да изисква ЕГН от потребителите на цифрова/кабелна телевизия, които желаят да се откажат от телевизионна програма.
Становището на Комисията е следното:
„Изискването на „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД, собственост на „Мобилтел” ЕАД, за изпращане на SMS, съдържащ информация относно единния граждански номер на потребителя, като условие за валиден отказ от предоставяне на услуга, се явява прекомерно и в противоречие с Общите условия за предоставяне на „Цифрова телевизия” и Общите условия за пренос на радио и телевизионни програми чрез кабелна мрежа. Посоченото изискване противоречи и на принципите на законосъобразност, пропорционалност и целесъобразност при обработване на лични данни, както и на нормативното изискване личните данни да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, въведени с разпоредбите на чл. 2 от ЗЗЛД.
С оглед защита на правата по Закона за защита на личните данни на голям брой физически лица - потребители на описаната по-горе услуга, администраторите на лични данни „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД и „Мобилтел” ЕАД следва незабавно да прекратят въпросната практика. В случай на неизпълнение, Комисията за защита на личните данни ще предприеме спрямо администраторите съответните мерки, предвидени в чл. 38 от ЗЗЛД.“
Пълния текст на становището може да прочетете ТУК.

 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2