Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на ЗЗЛД, във връзка с предоставяне на информация, съдържаща лични данни, по преписки, свързани с промяна на предназначението и продажба на поземлени имоти в горски територии

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на ЗЗЛД, във връзка с предоставяне на информация, съдържаща лични данни, по преписки, свързани с промяна на предназначението и продажба на поземлени имоти в горски територии

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-215 / 11.01.2013 г.
гр. София, 15.02.2013 г.

ОТНОСНО: Искане за становище с вх. № П-215 / 11.01.2013 г. от инж. К.К. – и.д. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите към Министъра на земеделието и горите по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни, във връзка с предоставяне на информация, съдържаща лични данни, по преписки, свързани с промяна на предназначението и продажба на поземлени имоти в горски територии.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и Членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 06.02.2013 г., разгледа преписка с № П-215 / 11.01.2013 год.от инж. К.К. – и.д. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите към Министъра на земеделието и горите, гр. София.
В искането се посочва, че народният представител от парламентарната група „Коалиция за България” г-н П.А. е изпратил запитване до Министъра на земеделието и храните г-н Мирослав Найденов. Във връзка с изготвянето на отговора, инж. К.К. – и.д. изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) се обръща към с молба за изразяване на становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), относно предоставяне на информация по преписки, свързани с промяна на предназначението и продажба на поземлени имоти в горски територии, като дата, местонахождение, площ, заявител, орган, взел решение за продажба или промяна, правно основание и заплатена цена по извършена сделка.
С писмо изх. № П-352/18.01.2013 г. КЗЛД изиска копие от писмото с искането на народния представител. Копие от писмото е получено и заведено в деловодството на КЗЛД под вх. № П-591/30.01.2013 г.
Правен анализ
Законът за горите (ЗГ) урежда обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми (чл. 1, ал. 1 от ЗГ). В глава трета от ЗГ - Собственост (чл. 22-86) са регламентирани правата на собственост и разпореждане с горски територии, управлението на тези имоти, както и учредяването на ограничени вещни права, промяна на предназначението и продажба на поземлени имоти в горски територии.
Съгласно чл. 85 от ЗГ, актовете по:
- чл. 56, ал. 3 от ЗГ - учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии;
- чл. 63, ал. 4 от ЗГ - учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии;
- чл. 70, ал. 3 от ЗГ - учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии;
- чл. 77, ал. 2 от ЗГ - учредяване на право на добив и разпореждане с дървесината;
- чл. 79, ал. 3 от ЗГ - договори за продажба на поземлени имоти в горски територии, чието предназначение е променено по реда на закона, се публикуват на интернет страницата на издателя на акта при спазване на Закона за защита на личните данни.
Член 2, ал. 1 от ЗЗЛД определя понятието лични данни като „всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци”. Информацията, която е предмет на искането на народния представител, представлява съвкупност от данни, които биха могли да индивидуализират дадено физическо лице, следователно може да се определи като лични данни.
Относно категорията субекти, чиито данни се защитават от ЗЗЛД, следва да се направи уточнението, че юридическите лица не попадат сред тях. Съдържащите се в преписките имена на представляващите търговските дружества, са посочени в това им качество, а адресите за кореспонденция, са адресите на юридическите лица. Имената на представляващите търговските дружества и към момента фигурират в публичното пространство като част от информацията, съставляваща публичния търговски регистър. Съгласно разпоредбата на чл.11 във връзка с чл. 32 от Закона за търговския регистър (ЗТР), търговският регистър е публичен и всеки може да извършва справки за вписано обстоятелство или обявен акт.
По смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. Министърът на земеделието и храните е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД. Министерство на земеделието и храните е подало заявление за регистрация като администратор на лични данни с вх. № 23127, като към днешна дата процесът на регистрация не е приключил. Изпълнителната агенция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните. При извършване на служебна справка в електронния „Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” се установява, че Изпълнителна агенция по горите не е вписана в електронния регистър, воден от КЗЛД. Подадено е заявление преди 2009 година, но не е направено вписване, тъй като не е представен задължителния по процедурата потвърдителен лист. Данните, с които разполага Комисията за защита на личните данни към момента не са актуални.
Предоставянето на исканите преписки е действие по обработване на лични данни по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, а именно - всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на лични данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. Обработването на лични данниследва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни са регламентирани в чл. 4 от ЗЗЛД.Според неговите разпоредби обработването на лични данни е законосъобразно, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените условия за допустимост.
Нормативно установеното задължение на изпълнителния директор на ИАГ е регламентирано с чл. 85 от ЗГ, като съгласно посочената разпоредба актовете се публикуват на интернет страницата на ИАГ при спазване на ЗЗЛД. Правомощията на третото лице – в случая народния представител, на което се разкриват данните се основават на чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България (Народните представители имат право на въпроси и на питания до Министерския съвет или до отделни министри, които са длъжни да отговарят.) и чл. 82, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Народните представители отправят до министър-председателя, заместник министър-председател или до министър въпроси от актуален характер, които представляват обществен интерес и са в техния ресор на управление или засягат дейността на възглавяваната от тях администрация).
Предвид изложеното по-горе, от гледна точка на законосъобразното обработване на лични данни, в конкретния случай може да намерят приложение следните норми:
- чл.4, ал.1, т. 1 от ЗЗЛД - обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
- чл.4, ал.1, т. 5 от ЗЗЛД - обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
- чл.4, ал.1, т. 6 от ЗЗЛД - обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните.
Особено внимание изисква разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД - физическото лице, за което се отнасят данните, трябва да е дало изрично своето съгласие. Съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, съгласие на физическото лице е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласяват те да бъдат обработвани.
 От друга страна, правомерното обработване на лични данни е необходимо да се извършва в съответствие със заложените в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД принципи на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност като данните:
1. се обработват законосъобразно и добросъвестно;
2. се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели с изключение на случаите, изрично предвидени в този закон;
3. бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
4. бъдат точни и при необходимост да се актуализират;
5. се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
6. се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица
Преценката за наличие или липса на законово основание за предоставяне на лични данни на трети лица е в правомощието на администратора на лични данни, в зависимост от конкретния случай като е необходимо да се следи за баланса между значимостта на обществения интерес, във връзка с който се извършва това обработване и степента, до която се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните. Това налага информацията, свързана с личните дани на физическите лица да се предоставя след преценка относно степента на гарантиране на справедливо обработване на данните, за да бъде постигната целта на ЗЗЛД - гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни.
Във връзка с изложеното и с оглед спазване на нормативните задължения, съгласно ЗГ и ЗЗЛД, администраторът на лични дани може да предостави преписките, относно броя извършени покупко-продажби и извършени промени на предназначението на земи и терени от горския фонд, след като личните данни в тях бъдат приведени във вид, който не позволява идентифициране на съответните физически лица, като например заличаване или анонимизиране чрез инициали, ако не е налично изричното съгласие на физическите лица, за които се отнасят.
 Във връзка с горното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни,с мнозинство от 3 (три) гласа „за” (В. Шопова; В. Енев и М. Матева) и 1 (един) глас „против” (В. Целков поддържа мнението, че поради значимия обществен интерес, преписките трябва да разкриват трите имена на лицата, посочени в тях), изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
При предоставянето на исканата информация следва да се отчетат законовите изисквания, обществения интерес във връзка с поставения от народния представител въпрос, но и правото на неприкосновеност на личния живот, във връзка с което следва да се вземе предвид и наличието на съгласие на физическите лица, за които се отнасят данните.
Предоставянето на исканата информация е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от посочените в разпоредбата на чл.4, ал.1, т.1-7 условия.
Възможно условие за допустимост на обработването под формата на предоставяне на данните в конкретния случай е наличието на съгласие на съответните физически лица (чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД). При липса на съгласие, възможни условия за допустимост са разпоредбите на чл.4, ал.1, т.1, т.5 и т.6 от ЗЗЛД. С оглед гарантиране справедливото обработване на данните в посочените нормативни хипотези и за да бъде постигната целта на ЗЗЛД - гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот,  администраторът на лични данни може да предостави преписките, относно броя извършени покупко-продажби и промени на предназначението на земи и терени от горския фонд, след като личните данни в тях бъдат приведени във вид, който не позволява идентифициране на съответните физически лица, като например заличаване или анонимизиране чрез инициали.
В изпълнение на законовите си задължения, на основание разпоредбите на чл. 17 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), следва Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) да предприеме необходимите действия за актуализиране на данните и вписване в регистъра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на ЗЗЛД, във връзка с предоставяне на информация, съдържаща лични данни, по преписки, свързани с промяна на предназначението и продажба на поземлени имоти в горски територии


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings