Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по искане от управителя на „А.С.В.” ООД, гр. София по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”

Становище на КЗЛД по искане от управителя на „А.С.В.” ООД, гр. София по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-617/2013
гр. София, 06.02.2013 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-617/30.01.2013 год. от М.Д. в качеството на Управител на „А.С.В.” ООД, гр. София по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и Членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 06.02.2013 год., разгледа преписка с № П-617/30.01.2013 год.от М.Д. в качеството на Управител на „А.С.В.” ООД, гр. София.
В искането си до КЗЛД, Управителят на „А.С.В.” ООД, гр. София отбелязва, че дружеството е небанкова финансова институция, вписана в регистъра по чл.3, ал.2 от Закона за кредитните институции, за което е издадено Удостоверение на Българска народна банка № BGR00257, приложено към искането.
Представляващият „А.С.В.” ООД посочва, че дружеството е регистрирано и като администратор на лични данни с удостоверение на КЗЛД № 295458 от 30.09.2011 год., също приложено към искането.
Основният предмет на дейност е събиране на вземания (без принудително изпълнение като държавен или частен съдебен изпълнител), факторинг и всички разрешени от закона дейности. Дружеството придобива възмездно вземания от банкови и небанкови финансови институции, посредством сключването на договори за продажба и прехвърляне на вземания, по силата на които встъпва в правата на кредитор по отношение на задължените лица. По този повод, през 2012 год. между „К.” ЕАД и „А.С.В.” ООД е сключен договор за цесия, по силата на който всички просрочени вземания на „К.” ЕАД, произтичащи от договори за заем с физически лица са прехвърлени на „А.С.В.” ООД, заедно с всички привилегии по тях.
В искането се посочва, че физическите лица, сключили договори за заем с „К.” ЕАД, подписвайки искането за кредит, са дали изричното си съгласие, на основание чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), личните им данни, които те са предоставили на кредитора, или до които кредиторът е получил достъп, да бъдат обработвани по смисъла на ЗЗЛД. С попълването и подписването на искането за кредит, кредитополучателите са дали изричното си съгласие, кредиторът да проучва тяхното кредитно минало и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само базите данни на кредитни бюра, държавни органи и банки на територията на България и чужбина, като за целта кредиторът има право да разкрива личните данни на кредитополучателя, като е налице и съгласие тези данни да бъдат разкривани на „К.” ЕАД от страна на притежаващите ги лица. В една голяма част от случаите, чрез полагане на подпис върху искане за кредит и/или върху Общите условия към договор за кредит, кредитополучателите са дали изричното си съгласие кредиторът да изисква и да му бъдат предоставени данните, свързани с гражданското им състояние от информационната система на Национална база данни „Население” на ГД „ГРАО” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като за целите на проверките кредиторът има право да разкрива личните данни, отнасящи се до кредитополучателя, който освен това дава и своето изрично съгласие неговите лични данни да бъдат разкривани на кредитора от притежаващите ги лица.
Представляващият „А.С.В.” ООД посочва, че във връзка с предприемане на действия за събиране на вземанията, предмет на договора за цесия от задължени към „А.С.В.” ООД физически лица се налага да бъдат извършвани справки относно тяхното гражданско състояние, в частност справки относно постоянен и настоящ адрес.
Във връзка с изложеното, Управителят на „А.С.В.” ООД се обръща се към Комисията, предвид разпоредбата на чл.106, ал.1, т.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), да бъде дадено разрешение за предоставяне на достъп до данните от Национална база данни „Население”, поддържана от ГД „ГРАО” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Достъпът ще е необходим за извършване на справки относно гражданското състояние на физически лица, които са страни по договори за заем, сключени с „К.” ЕАД, впоследствие прехвърлени в собственост на „А.С.В.” ООД.
Към искането са приложени:
- Разпечатка от електронния Търговски регистър, касаеща актуалното състояние на търговеца „А.С.В.” ООД;
- Заверено копие от договор за продажба и прехвърляне на вземания (цесия) между „К.” ЕАД и „А.С.В.” ООД;
- Потвърждение, на основание чл.99, ал.3 от Закона за задълженията и договорите, за извършена цесия;
- Копие на удостоверение на БНБ № BGR00257;
- Копие на удостоверение на КЗЛД № 295458;
- Заверени копия от Общи условия към договори за заем, сключвани с „К.” ЕАД.
С оглед на гореизложеното, следва да се има предвид следното:
Законът за гражданската регистрация урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. Гражданската регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписване на лицата в регистрите на населението. На всички лица, подлежащи на гражданска регистрация, се съставя личен регистрационен картон и запис в НБД „Население”. Регистърът на населението на Република България се състои от всички общински регистри и компютърният му еквивалент е НБД „Население”.
Предоставянето от един администратор (МРРБ, ГД "ГРАО") на друг администратор (в случая „А.С.В.” ООД, гр. София) на лични данни на физически лица, съдържащи се в НБД "Население", поддържана от ГД "ГРАО", представлява “Обработване на личните данни”, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е “...всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като ... разкриване чрез предаване.............предоставяне”.
В изложения казус следва да намерят приложение разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД, тъй като в съответствие с посоченото по-горе определение за “Обработване на лични данни”, предоставянето на данни от гражданската регистрация представлява обработване чрез предоставяне на данните. Текстът на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД урежда алтернативни основания, при наличието, на които се допуска обработването на лични данни.
Във връзка с изложената фактическа обстановка в искането на „А.С.В.” ООД и изразяване на становище от КЗЛД по поставения казус, на първо място следва да се направи разграничение между предоставянето на информация (данни) от НБД „Население” при доказан законов интерес и предоставянето на директен достъп до НБД „Население”.
В някои нормативни актове като например Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) и Закона за съдебната власт (ЗСВ) е законово регламентирано предоставянето на директен достъп до тази база данни. В чл.19, ал.2 от ЗННД е разписано, че нотариусите имат право на достъп до НБД „Население” при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. Във връзка с правата на този достъп действа Наредба за достъпа на нотариусите до националната база данни „Население”, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (приета с ПМС № 194 от 08.09.2010 г.). В посочената наредба се определят условията и реда за достъпа на нотариусите до НБД „Население”. В чл.385, ал.1 от Закона за съдебната власт е посочено, че информационното обслужване на дейностите в съдебната власт се извършва от Висшия съдебен съвет със съдействието на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството - чрез осигуряване на достъп на органите на съдебната власт до НБД "Население", Националния статистически институт и Българския институт за стандартизация, включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп до база данни, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Редът и начинът за осигуряване на съдействие по ал. 1 от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез предоставяне на достъп до НБД "Население" се определят с наредба на министъра на правосъдието и министъра на регионалното развитие и благоустройството благоустройството (чл.385, ал.2 от ЗСВ). Това е Наредба № 14 от 18 ноември 2009 год. за реда и начина на предоставяне на достъп на органите на съдебната власт до НБД "Население", която е издадена от Министерството на правосъдието и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С тази наредба се уреждат редът и начинът за предоставяне от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на информация на органите на съдебната власт от НБД "Население", включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп (чл.1 от Наредбата). В чл.2 е посочено, че информацията по чл.1 се предоставя на органите на съдебната власт само за служебни цели съобразно законоустановените им правомощия и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
В останалите частни случаи, извън посочените по-горе примери за нормативна регулация на достъпа до НБД "Население", обработването на лични данни, чрез предоставянето им от страна на администратора на лични данни (МРРБ - ГД "ГРАО") следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните.
Искането от страна на „А.С.В.” ООД за предоставяне на информация от НБД "Население" следва да се извършва след доказване наличието на условията за допустимост за обработване на личните данни (чл.4, ал.1 от ЗЗЛД) и е в тежест за доказване от страна на администратора, искащ личните данни. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат, т.е. с принципа на целесъобразност. Предоставянето на информация следва също така да е законосъобразно, а самата информация пропорционална. Няма правна пречка при поискване от страна на „А.С.В.” ООД и при доказване на основание за предоставяне по законоустановения за това ред МРРБ - ГД "ГРАО" да предостави информация, т.е. лични данни (а не директен достъп) с цел упражняване на законен интерес на дружеството. Във всички случаи информация, съставляваща лични данни и касаеща физически лица-кредитополучатели, може да се предостави само при наличие на поне едно от изрично посочените в чл.4 от ЗЗЛД основания за допустимост на обработването на лични данни. Наличието на условие за допустимост за обработване на лични данни е в тежест на доказване от страна на администратора, искащ личните данни, в конкретната хипотеза - „А.С.В.” ООД. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат.
Нормативните предпоставки за предоставяне на данни от НБД „Население” са възпроизведени в текста на чл.106, ал.1, т.1 от ЗГР, където е посочено, че администраторът предоставя данни по гражданската регистрация на трети лица, при условие че тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси. Преценката на администратора (МРРБ-ГД „ГРАО”) за възникването, съществуването, изменението или прекратяването на законни права и интереси на трети лица, при наличието на които може да предостави данни по гражданската регистрация, се извършва въз основа на съответни документи, както например: Договорът за цесия, сключен на 25.10.2012 год. между „К.” ЕАД и „А.С.В.” ООД, Потвърждението за сключена цесия на основание чл.99, ал.3 от Закона за задълженията и договорите, договори с конкретните лица, в които фигурира също и съгласие на физическото лице, цедентът и администратор на лични данни „К.” ЕАД да изисква и получава лични данни от информационните масиви на други администратори на лични данни. Текстът на ЗГР предполага администраторът (МРРБ-ГД „ГРАО”) да прецени законовия текст, съгласно който обработваните лични данни следва да бъдат предоставени. В този случай основанието се съдържа в разпоредбите на чл.4, ал.1, т.2 и т.3 от ЗЗЛД. Според чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД обработването на лични данни (в случая предоставянето на данни от гражданската регистрация) се допуска, ако физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие. Също така „А.С.В.” ООД може да се позове и на разпоредбата на чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД, съгласно която обработването се допуска, ако е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, защото видно от изложеното в искането на Управителя на „А.С.В.” ООД, ползването на информация от НБД "Население" се налага във връзка със сключени договори за предоставяне на кредит. 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следното 
СТАНОВИЩЕ:
Министерството на регионалното развитие и благоустройството - ГД "ГРАО" може да предоставя на „А.С.В.” ООД данни под формата на конкретна информация, а не директен достъпдо Национална база данни „Население”, по постъпили искания от „А.С.В.” ООД с цел упражняване на законни права и интереси, само след доказване на наличието им по законоустановения за това ред и при спазване разпоредбите на чл.4, ал.1 от Закона за защита на личните данни.
Преценката за наличие или липса на законово основание за предоставяне на лични данни е изцяло на администратора на лични данни, предоставящ данните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по искане от управителя на „А.С.В.” ООД, гр. София по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings