Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по искане от управителя на „К.” ООД, гр. София по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”

Становище на КЗЛД по искане от управителя на „К.” ООД, гр. София по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-310/2013
гр. София, 06.02.2013 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-310/18.01.2013 год. от Л.Р. в качеството на Управител на „К.” ООД, гр. София по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и Членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 06.02.2013 год., разгледа преписка с № П-310/18.01.2013 год.от Л.Р. в качеството на Управител на „К.” ООД, гр. София.
В искането си до КЗЛД, Управителят на „К.” ООД, гр. София отбелязва, че дружеството е небанкова финансова институция, вписана в Търговския регистър под ЕИК: *****.
Основният предмет на дейност е предоставянето на краткосрочни потребителски заеми със собствени средства, без влогонабиране. Поради обстоятелството, че посоченият предмет на дейност е под особена регулация от страна на Българска народна банка, „К.” ООД притежава лиценз за финансова институция и е регистрирано, съгласно Наредба № 26 на Българска народна банка за извършване на кредитна дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за потребителския кредит (ЗПК), за което има издадено удостоверение на БНБ № BGR00214, приложено към искането.
Представляващият „К.” ООД посочва, че дружеството е регистрирано и като администратор на лични данни с удостоверение на КЗЛД № 293379 от 06.10.2010 год., също приложено към искането.
Посочено е, че с оглед спецификата на предоставяната услуга, „К.” ООД чрез своите законни представители и търговски пълномощници, встъпва в договорни отношения с множество потребители на предлаганите заемни продукти, което от своя страна е свързано с администрирането на голям обем от лични данни на евентуалните и настоящи заемополучатели и извършване на проверка на предоставената информация.
Процесът по предоставяне на парични заеми започва с писмено предложение от страна на всеки потенциален потребител, като неизменна част от съдържанието на това предложение е изричното съгласие на потребителя неговите лични данни да бъдат използвани от „К.” ООД във връзка с изготвяне на негово кредитно досие и оценка на неговата кредитоспособност. Предоставянето на лични данни и последваща проверка на същите е от изключителна важност за „К.” ООД, тъй като само на тяхна база дружеството може да вземе решение дали да сключи договор за паричен заем с даден потребител. Данните са важни и за последващото развитие на облигационното правоотношение, неговото съществуване, изменение и прекратяване.
Управителят на „К.” ООД информира, че личните данни се предоставят от клиентите на дружеството доброволно и с оглед стриктното спазване на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Потребителите винаги са уведомявани относно изискуемата информация по чл.19, ал.1 от ЗЗЛД още във фазата на преддоговорните взаимоотношения (преди подписване на предложението от страна на потребителя) и ако бъде получено изричното съгласие от страна на потребителите, „К.” ООД пристъпва към обработване на личните им данни.
В искането се посочва също така, че в търговската практика на „К.” ООД твърде често се наблюдават случаите потребителите да предоставят неверни данни за себе си. Често предоставените първоначални данни се променят впоследствие, особено данните относно гражданската регистрация на лицата. Това е свързано с неблагоприятни последици за дружеството-кредитор, което трябва да полага допълнителни усилия по намиране на информация за местонахождението на недобросъвестни заемополучатели, които желаят да избегнат изпълнение на своите задължения по предоставените заеми. Представляващият „К.” ООД посочва, че невъзможността дружеството да намери актуална информация за своите потребители накърнява законните му права и интереси.
В искането за становище се излагат аргументи, че в своята продуктова гама „К.” ООД предлага предимно потребителски кредити, регулирани от разпоредбите на Закона за потребителския кредит (ЗПК). На основание чл.16, ал.1 от ЗПК, преди сключване на договор за кредит, дружеството оценява кредитоспособността на потребителя въз основа на достатъчно информация, в това число информация, получена от потребителя, и ако е необходимо извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността.
По повод необходимостта от пълна и точна проверка на потребителите, „К.” ООД е отправило молба до ГД „ГРАО” за предоставяне на достъп до Национална база данни „Население”. Във връзка с молбата е получено писмо, изх. № АУ04-293/10.01.2013 год. на ГД „ГРАО”, в което се посочва, че съгласно чл.106, ал.1, т.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) данните от ЕСГРАОН се предоставят на български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Във връзка с изложеното, Управителят на „К.” ООД се обръща се към Комисията, предвид разпоредбата на чл.106, ал.1, т.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), да бъде дадено разрешение за предоставяне на достъп до данните от Национална база данни „Население”, поддържана от ГД „ГРАО” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Искането е мотивирано:
1. Личните данни на потребителите на „К.” ООД се обработват съгласно условията на ЗЗЛД. Същите са предоставени от физически лица, дали изрично своето съгласие и обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане – чл.4, ал.1, т.2 и т.3 от ЗЗЛД.
2. „К.” ООД обработва данните с точно определена цел – за извършване на оценка кредитоспособността на потребителите на основание чл.16 от ЗПК, което от своя страна води до защита на законните права и интереси на дружеството и минимализиране на евентуалните злоупотреби от страна на потребители.
 Към искането са приложени:
- Копие на удостоверение на БНБ № BGR00214;
- Копие на удостоверение на КЗЛД № 293379;
- Копие от предложение за сключване на договор за паричен заем от „К.” ООД;
- Писмо от Главна дирекция „ГРАО” до „К.” ООД с изх. № АУ 04-293/10.01.2013 г.;
- Копие от общи условия към кредитите на „К.” ООД.
С оглед на гореизложеното, следва да се има предвид следното:
Законът за гражданската регистрация урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. Гражданската регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписване на лицата в регистрите на населението. На всички лица, подлежащи на гражданска регистрация, се съставя личен регистрационен картон и запис в НБД „Население”. Регистърът на населението на Република България се състои от всички общински регистри и компютърният му еквивалент е НБД „Население”.
Предоставянето от един администратор (МРРБ, ГД "ГРАО") на друг администратор (в случая „К.” ООД, гр. София) на лични данни на физически лица, съдържащи се в НБД "Население", поддържана от ГД "ГРАО", представлява “Обработване на личните данни”, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е “...всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като ... разкриване чрез предаване.............предоставяне”.
В изложения казус следва да намерят приложение разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД, тъй като в съответствие с посоченото по-горе определение за “Обработване на лични данни”, предоставянето на данни от гражданската регистрация представлява обработване чрез предоставяне на данните. Текстът на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД урежда алтернативни основания, при наличието, на които се допуска обработването на лични данни.
Искането от „К.” ООД за предоставяне на достъп до НБД „Население” е аргументирано с нормативните изисквания, свързани с осъществяваната от дружеството кредитна дейност и за преценка на кредитоспособността и идентификация на кредитоискателите, в изпълнение на разпоредбите на чл.16, ал.1 от ЗПК. Следователно в случая следва да се анализира наличието на нормативно установено задължение на администратора на лични данни („К.” ООД), съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД във връзка с чл.16, ал.1 от ЗПК.
Съгласно разпоредбата н чл.16, ал.1 от ЗПК, преди сключване на договор за кредит, кредиторът оценява кредитоспособността на потребителя въз основа на достатъчно информация, в т. ч. информация, получена от потребителя, и ако е необходимо, извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите. Видно от цитирания законов текст, на кредитора е предоставена широка възможност за преценка на кредитоспособността на потребителите. Един от способите за получаване на информация, това са справките от Централния кредитен регистър или други бази данни в Република България. Редът за ползване на информация е регламентиран в съответните подзаконови нормативни актове, като например Наредба № 22 от 16 юли 2009 год. за Централния кредитен регистър, издадена от Българската народна банка на основание чл. 56, ал.4 и § 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кредитните институции.
Ако за „друга база данни” по смисъла на чл.16, ал.1 от ЗПК може да се приеме компютърният еквивалент на Регистърът на населението на Република България – НБД „Население”, то редът за предоставяне на данни от регистрите също е определен в Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 год. за функциониране на единната система за гражданска регистрация. В случая данните от Регистъра на населението на Република България се предоставят само при наличие на нормативно основание, предвидено в съответния специален закон. Законът за гражданската регистрация е специалният закон, който установява нормативните предпоставки, при наличието на които администраторът (МРРБ, ГД „ГРАО”) може да предостави данни по гражданската регистрация на трети лица.
Тук обаче следва да се направи разграничение между предоставянето на информация (данни) от НБД „Население” при доказан законов интерес и предоставянето на директен достъп до НБД „Население”.
В някои нормативни актове като например Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) и Закона за съдебната власт (ЗСВ) е законово регламентирано предоставянето на директен достъп до тази база данни. В чл.19, ал.2 от ЗННД е разписано, че нотариусите имат право на достъп до НБД „Население” при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. Във връзка с правата на този достъп действа Наредба за достъпа на нотариусите до националната база данни „Население”, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (приета с ПМС № 194 от 08.09.2010 г.). В посочената наредба се определят условията и реда за достъпа на нотариусите до НБД „Население”. В чл.385, ал.1 от Закона за съдебната власт е посочено, че информационното обслужване на дейностите в съдебната власт се извършва от Висшия съдебен съвет със съдействието на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството - чрез осигуряване на достъп на органите на съдебната власт до НБД "Население", Националния статистически институт и Българския институт за стандартизация, включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп до база данни, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Редът и начинът за осигуряване на съдействие по ал. 1 от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез предоставяне на достъп до НБД "Население" се определят с наредба на министъра на правосъдието и министъра на регионалното развитие и благоустройството благоустройството (чл.385, ал.2 от ЗСВ). Това е Наредба № 14 от 18 ноември 2009 год. за реда и начина на предоставяне на достъп на органите на съдебната власт до НБД "Население", която е издадена от Министерството на правосъдието и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С тази наредба се уреждат редът и начинът за предоставяне от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на информация на органите на съдебната власт от НБД "Население", включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп (чл.1 от Наредбата). В чл.2 е посочено, че информацията по чл.1 се предоставя на органите на съдебната власт само за служебни цели съобразно законоустановените им правомощия и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
В останалите частни случаи, извън посочените по-горе примери за нормативна регулация на достъпа до НБД "Население", обработването на лични данни, чрез предоставянето им от страна на администратора на лични данни (МРРБ - ГД "ГРАО") следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните.
Искането от страна на „К.” ООДза предоставяне на информация от НБД "Население" следва да се извършва след доказване наличието на условията за допустимост за обработване на личните данни (чл.4, ал.1 от ЗЗЛД) и е в тежест за доказване от страна на администратора, искащ личните данни. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат, т.е. с принципа на целесъобразност. Предоставянето на информация следва също така да е законосъобразно, а самата информация пропорционална. Няма правна пречка при поискване от страна на „К.” ООД и при доказване на основание за предоставяне по законоустановения за това ред МРРБ - ГД "ГРАО" да предостави информация, т.е. лични данни (а не директен достъп) с цел упражняване на законен интерес на дружеството. Във всички случаи информация, съставляваща лични данни и касаеща физически лица-кредитополучатели, може да се предостави само при наличие на поне едно от изрично посочените в чл.4 от ЗЗЛД основания за допустимост на обработването на лични данни. Наличието на условие за допустимост за обработване на лични данни е в тежест на доказване от страна на администратора, искащ личните данни, в конкретната хипотеза - „К.” ООД. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат.
Нормативните предпоставки за предоставяне на данни от НБД „Население” са възпроизведени в текста на чл.106, ал.1, т.1 от ЗГР, където е посочено, че администраторът предоставя данни по гражданската регистрация на трети лица, при условие че тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси. Преценката на администратора (МРРБ-ГД „ГРАО”) за възникването, съществуването, изменението или прекратяването на законни права и интереси на трети лица, при наличието на които може да предостави данни по гражданската регистрация, се извършва въз основа на съответни документи като например договори с конкретните лица, в които фигурира също и съгласие на физическото лице администраторът „К.” ООД, гр. София да изисква и получава лични данни от информационните масиви на други администратори на лични данни. Текстът на ЗГР предполага администраторът (МРРБ-ГД „ГРАО”) да прецени законовия текст, съгласно който обработваните лични данни следва да бъдат предоставени. В този случай основанието се съдържа в разпоредбите на чл.4, ал.1, т.2 и т.3 от ЗЗЛД. Според чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД обработването на лични данни (в случая предоставянето на данни от гражданската регистрация) се допуска, ако физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие. Също така „К.” ООД може да се позове и на разпоредбата на чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД, съгласно която обработването се допуска, ако е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, защото видно от изложеното в искането на Управителя на „К.” ООД, ползването на информация от НБД "Население" се налага във връзка със сключване на договори за предоставяне на кредит.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следното 
СТАНОВИЩЕ:
Министерството на регионалното развитие и благоустройството - ГД "ГРАО" може да предоставя на „К.” ООДданни под формата на конкретна информация, а не директен достъпдо Национална база данни „Население”, по постъпили искания от „К.” ООДс цел упражняване на законни права и интереси, само след доказване на наличието им по законоустановения за това ред и при спазване разпоредбите на чл.4, ал.1 от Закона за защита на личните данни. 
Преценката за наличие или липса на законово основание за предоставяне на лични данни е изцяло на администратора на лични данни, предоставящ данните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по искане от управителя на „К.” ООД, гр. София по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings