Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи разрешението за събиране на данни за постиженията на учениците на Националната Априловска гимназия в гр. Габрово

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи разрешението за събиране на данни за постиженията на учениците на Националната Априловска гимназия в гр. Габрово

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-6133/2012
гр. София, 23.01.2013 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-6133 от 20.11.2012 год. Г.Ш., докторант по икономика, Лондонско Училище по Икономика и Политически науки и В.Д., Магистър по Политика на Околната Среда (Кеймбриж) по въпроси, касаещи разрешението за събиране на данни за постиженията на учениците на Националната Априловска гимназия в гр. Габрово.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и Членове: Валентин Енев, Мария Матева, Веселин Целков на заседание, проведено на 06.02.2013 г., разгледа преписка с вх. № П – 6133/20.11.2012 год. от господин Г.Ш. и госпожа В.Д.
В искането си до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, Комисията) господин Г.Ш. и госпожа В.Д. отбелязват, че поставените от тях въпроси са във връзка с провеждане на икономическо изследване за взаимоотношението между постиженията на учениците от гимназията и постиженията на техните връстници.
Господин Г.Ш. и госпожа В.Д. считат, че Националната Априловска гимназия в гр. Габрово осигурява уникалния контекст за тяхното проучване, тъй като до преди година всички ученици са били разделени в сутрешна и следобедна смяна, което е рядко условие в гимназиите и средните училища по света. Това проучване е част от продължаващата инициатива, която има за цел да се разберат по-добре пречките и възможностите, пред които са изправени учениците в средното образование. Настоящото изследване се провежда под надзора на професор О.Б. в Лондонското Училище по Икономика и Политически Науки.
За проучването г-н Г.Ш. и г-жа В.Д. ще се нуждаят от данни за резултати в училище, входящите оценки при прием в гимназията, резултатите от матурите, отсъствията на учениците и информация, дали учениците са били първа или втора смяна в определения срок. Получените от проучването данни ще бъдат анонимизирани. Ще служат като основа за изследването, но няма да бъдат публикувани никъде.
По повод изложеното, господин Г.Ш. и госпожа В.Д. се обръщат към КЗЛД за становище във връзка с разрешението на Комисията за защита на личните данни да съберат данни за постиженията на учениците на Националната Априловска гимназия в гр. Габрово.
Във връзка с откриване на производство по разглеждане на искането пред КЗЛД и на основание чл. 34, ал. 3, чл. 35 и чл. 36 от Административнопроцесуалния кодекс, е изпратено писмо с рег. № П-6440/29.11.2012 год., адресирано до директора на Национална Априловска гимназия, с указание за представяне на становище по изложеното в искането.
В КЗЛД е получено писмо с вх. № 6636/10.12.2012 г. от госпожа С.Р. – директор на Националната Априловска гимназия. В писмото на госпожа С.Р. се сочи, че след като се е запознала с писмото на КЗЛД с № П 6440/29.11.2012 г. и приложените към него конкретни писма, ръководството на гимназията смята, че академичното изследване на г-н Г.Ш. и г-жа В.Д. не влиза в противоречие с постановките на Закона за защита на личните данни и може да допринесе за анализа на учебния процес и резултатите в училището.
Правен анализ по отношение на искането за становище:
Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на ЗЗЛД е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
По смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. Националната Априловска гимназия в гр. Габрово, с БУЛСТАТ 000209975 и адрес: гр. Габрово, ул. „Априловска” № 15 - е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД. Подала е заявление с вх. № 160013 за вписване в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри с лични данни, поддържани от КЗЛД. Към момента процесът по регистрация не е приключен.
В параграф първи от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД се съдържа законовото определение на понятието „обработване на лични данни”, а именно: „Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
В настоящия случай, запитването касае възможността за обработване на лични данни под формата на предоставяне.
Във връзка с обработването на лични данни, следва да се има предвид, че всеки администратор на лични данни е длъжен да обработва личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, като в чл. 4, ал. 1 от Закона е определено само в кои случаи е допустимо обработване на личните данни на физическите лица.
Разпоредбите на чл. 4, ал.1 от ЗЗЛД въвеждат случаите, в които е допустимо обработването на лични данни, а именно когато е налице поне едно от алтернативно изброените условия, като чл.4, ал.1, т. 5 е предвидено, че обработването на лични данни на физически лица е допустимо в случай, че обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес. Предоставянето на личните данни на учениците от Националната Априловска гимназия гр. Габрово на г-н Г.Ш. и г-жа В.Д. е необходимо за провеждане на икономическо изследване за взаимоотношението между постиженията на учениците и постиженията на техните връстници. Проучването е част от инициатива, която има за цел да се разберат по-добре пречките и възможностите, пред които са изправени учениците в средното образование.
От друга страна, правомерното обработване на лични данни е необходимо да се извършва в съответствие със заложените в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД принципи на законосъобразост, целесъобразност и пропорционалност на данните.
Във всеки конкретен случай на обработване на лични данни е необходимо да се следи за баланса между значимостта на обществения интерес, във връзка с който се извършва това обработване и степента, до която се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните.
Това налага информацията, свързана с личните данни на учениците от Националната Априловска гимназия да се обработват след преценка относно степента на гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическите лица, за които се отнасят.
Във връзка с изложеното и с оглед спазване на нормативните задължения, администраторът на лични данни - Националната Априловска гимназия може да предостави с цел икономическо изследване данни относно резултатите в училището, входящите оценки при прием в гимназията, резултатите от матурите, отсъствията на учениците и информация, дали учениците са били първа или втора смяна в определения срок, под формата на обобщена справка и след като личните данни бъдат приведени във вид, който не позволява идентифициране на съответните физически лица, като например анонимизиране чрез инициали.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следното 
СТАНОВИЩЕ:
Националната Априловска гимназия, гр. Габрово може да предостави, с цел икономическо изследване, данни относно резултатите в училището, входящите оценки при прием в гимназията, резултатите от матурите, отсъствията на учениците и информация дали учениците са били първа или втора смяна в определения срок под формата на обобщена справка и след като приведе личните данни във вид, който не позволява идентифициране на определени ученици, като например анонимизиране чрез инициали. Предоставените данни следва да служат като основа за провеждане на икономическо изследване за взаимоотношенията между постиженията на учениците от гимназията и постиженията на техните връстници, без да бъдат допълнително публикувани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи разрешението за събиране на данни за постиженията на учениците на Националната Априловска гимназия в гр. Габрово


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings