Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД относно искане от община Троян по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

Становище на КЗЛД относно искане от община Троян по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-6435/2012 г.
гр. София, 18.01.2013 г.

ОТНОСНО: Искане за становище с вх. № П-6435/29.11.2012 г. и вх. № П-6999 / 02.01.2013 г. от Община Троян по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни, във връзка с предоставяне на Акт за раждане на Чавдар Иванов Шошков на Музея на народните художествени занаяти и приложни изкуства – Троян.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 16.01.2013 г., разгледа преписки с вх. № П-6435/29.11.2012 г. и вх. № П-6999/02.01.2013 г. от Община Троян.
В искането, подадено от Община Троян се посочва, че от Музея на народните художествени занаяти и приложни изкуства – Троян са изпратили писмо до Община Троян с молба да им бъде предоставено копие от Акт за раждане № 59 от 1936 година на Чавдар Иванов Шошков с цел проучване живота на художника Иван Шошков и окомплектоване на личния му архив.. Писмото е заведено в общинската администрация с вх. № П_04-3939/23.11.2012 г. В искането за становище Община Троян поставя въпрос относно възможността копие от акта за раждане да бъде издаден на Музея на народните художествени занаяти и приложни изкуства на основание чл.4, ал.2 от ЗЗЛД.
С цел получаване повече информация относно фактическата обстановка с изх. № П-6605/10.12.2012 г. на КЗЛД бе поискано копие на писмото, отправено от Музея на народните художествени занаяти и приложни изкуства – Троян към Община Троян. Исканото копие е получено и заведено в деловодството на КЗЛД с вх. № П-6999 / 02.01.2013 г. 
Правен анализ
Съгласно разпоредбите на чл.2 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), гражданската регистрация на физическите лица в Република България се основава на данните в актовете за тяхното гражданско състояние и на данните в други актове, посочени в закон.Актовете за гражданско състояние са официални писмени документи икогато са съставени по установен в ЗГР ред, имат доказателствена сила за отразените в тях данни до доказване на тяхната неистинност (чл.34, ал.2 от ЗГР).
Член 88, ал.1, т.1 от ЗГР уточнява, чевъз основа на актовете за гражданско състояние длъжностните лица по гражданското състояние в общинските администрации по местосъхранението им издават по утвърден образец от акта за раждане - удостоверение за раждане (оригинал - първото издадено удостоверение, и дубликат - всяко следващо). Законът изрежда изчерпателно лицата, на които могат да бъдат издадени оригинали и/или дубликати от актовете за гражданско състояние. Член 88а, ал.1, т.1 от ЗГР визира лицето, за което се отнася актът за раждане, неговите родители/законните му представители, респ. неговите наследници. Допълнително са посочени и други лица, както следва:
- трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от лицата по ал. 1 или по реда на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс (чл.88а, ал.2);
- при служебно писмено поискване от община или държавен орган, когато това е свързано с административното обслужване на лицата, вписани в акта (чл.88а, ал.3).
Предоставянето на копие от акта за раждане на Чавдар Шошков от Община Троян на Музея на народните художествени занаяти и приложни изкуства представлява обработване на лични данни по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Обработването на лични данниследва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни са регламентирани в чл.4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).Според неговите разпоредби обработването на лични данни е законосъобразно, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените условия за допустимост.
Предоставянето на копие от акта за раждане на художника Чавдар Шошков от длъжностните лица по гражданското състояние може да се извършва само при наличие на една от хипотезите, разписани в чл.4 от ЗЗЛД и в съответствие с разпоредбите на членове 88 и 88а от Закона за гражданската регистрация. Закона за гражданската регистрация (ЗГР) се явява специален по отношение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) при предоставяне на лични данни на трети лица. Това ограничава кръга на лицата, на които би могло да се издаде удостоверение за раждане от въпросния акт за раждане.
Предвид изложеното по-горе, от гледна точка на законосъобразното обработване на лични данни, може да се предположи, че в конкретния случай може да намери приложение нормата на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД - физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие. Съгласно §1, т.13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, "Съгласие на физическото лице" е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани ( в случая, под формата на предоставяне на копие от акт за раждане). В зависимост от конкретните обстоятелства, ако това не е възможно, следва да се търси съгласието на лицата, посочени в чл.88а от ЗГР. Според разпоредбите на ЗГР въпросният официален документ, съдържащ лични данни, може да бъде предоставен единствено на лицата посочени в чл.88а от ЗГР. В този смисъл е и нормата на чл. 28, ал.3 от ЗЗЛД, съгласно която при смърт на физическото лице правата му се управжняват от неговите наследници.
Във връзка с горното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни,с мнозинство от 3 (три) гласа „за” (Кр. Димитров; В. Енев и М. Матева) и 1 (един) глас „против” (В. Целков), изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
На основание чл. 88а от ЗГР във връзка с чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД, община Троян не следва да предостави на Музея на народните художествени занаяти и приложни изкуства копие от акт за раждане на художника Чавдар Шошков. Такова копие може да бъде предоставено само при наличие на съгласие по смисъла на §1, т.13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, в съответствие с нормата на чл.28, ал.3 от ЗЗЛД, на това лице или неговите наследници.
  ЧЛЕНОВЕ:

 

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно искане от община Троян по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings