Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба рег. № Ж-303/11.10.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж-303/11.10.2012 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж- 303/2012 г.
София, 28.01.2013 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров и Мария Матева на редовно заседание, проведено на 19.12.2012 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа редовността на искане с рег. № Ж - 303/11.10.2012 г., подадено от Д.К.Г. срещу „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД.
Д.К.Г. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която излага твърдения за извършено от страна на „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.
Жалбоподателката твърди, че на 03.09.2012 г. служител на дружеството „С.Г.Г.” ООД и се обадил на някой (не е уточнено кой) от мобилните й номера, и я уведомил за наличието на неплатени задължения към „К.Б.М.” ЕАД. Получено е и кратко текстово съобщение с размера на дължимата сума, а именно 123.56 лв.
Д.К.Г. уточнява, че мобилния номер на който дружеството за събиране на вземания се е обадило е на различен мобилен оператор от този, за който се твърдят задълженията, а така също и, че се използва от друго лице, но тя е страна по договора сключен за него.
Във връзка с така получените телефонно обаждане и кратко текстово съобщение, госпожа Д.К.Г. посетила офис на „Г.Т.-Б.” ЕАД, но не получила информация по кой договор се дължи спорното задължение и за какъв период. В последствие госпожа Д.К.Г. се е сдобила с договора от „К.Б.М.” ЕАД.
Жалбоподателката оспорва истинността на Договор за мобилни услуги № 0193320 от 13.12.2001 г. и заявява, че той е сключен с данните от старата й лична карта, в периода когато тя е била открадната.
Д.К.Г. заявява, че при отправени от нея запитвания до „С.Г.Г.” ООД, във връзка с кой договор се дължи претендираната сума, дружеството й е отговорило: ‘’ Всички така твърдят, жалвайте си се където искате и на когото искате, но вие тези пари ни ги дължите’’.
Жалбоподателката счита, че е налице нарушение на разпоредбите на чл. 99, ал. 3 и ал. 4 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
Д.К.Г. иска Комисията да предприеме мерки за прекратяване на исканията за дължимата сума към „К.Б.М.” ЕАД, като довода който сочи за това е, че не се е възползвала реално от предлаганите услуги, от мобилния оператор.
Към жалбата е приложено като доказателство копия от Договор за мобилни услуги № 0193320 от 13.12.2001 г.
При извършена проверка на жалбата по отношение на нейната редовност и допустимост се установи, че тя не отговаря на изискването на чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА), а именно не е подписана надлежно от жалбоподателката.
В условията на служебното начало, съгласно чл. 9 от АПК с писмо изх. № П-5646 от 29.10.2012 г. на Председателя на КЗЛД е изискано от г-жа Д.К.Г. да отстрани нередовностите по жалбата си, а именно да я потвърди и подпише. Видно от известие за доставка (обратна разписка), писмото е получено надлежно на 19.11.2012 г., но указанията на Комисията не са изпълнение в определения 3-дневен срок.
На 28.11.2012 г. е направен опит за връзка с г-жа Д.К.Г. на оставения от нея телефонен номер за контакт, но разговор не е осъществен. Съставен е Протокол с рег. № ПР-146/28.11.2012 г.
Писмо с рег. № П-5646 от 29.10.2012 г. на Председателя на КЗЛД, с което се указва на г-жа Д.К.Г. да отстрани нередовностите по подадената жалба е изпратено и на електронния й адрес, оставен за контакт, а именно: ***. Видно от репорт за доставка, от деловодната система на КЗЛД, писмото е получено надлежно от г-жа Д.К.Г. на 30.11.2012 г., но указанията на Комисията отново не са изпълнение в определения 3-дневен срок.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от ПДКЗЛДНА, със съобщение рег. № СЩ-127/30.11.2012 г. на Д.К.Г. е съобщено, че е необходимо в 3-дневен срок от получаването му, да отстрани нередовностите по жалбата си, а именно да я подпише.
Д.К.Г. не е изпълнила указанията на Комисията в определения 3-дневен срок.
При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че дружествата „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД са подали заявление за регистрация пред Комисията, второто на собствено основание.
Искането, подадено от Д.К.Г. не е съобразено с изискванията на чл. 30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити.
Искането не е подписано надлежно от жалбоподателя и не може да се определи от кого изхожда.
Жалбоподателят е уведомен, че при неизпълнение на дадените указания и нередовностите не бъдат отстранени, административното производство ще бъде прекратено.
В рамките на указания срок Д.К.Г. не потвърждава своето искане и не подписва своята жалба.
Съгласно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 1 от АПК и чл. 30, ал. 3 от ПДКЗЛДНА, ако в искането има нередовности, на искателя се изпраща съобщение да ги отстрани в посочения законоустановен срок. При неизпълнение, административното производство се прекратява.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 30, ал. 3 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК,  Комисията,
РЕШИ:
Обявява искане с рег. № Ж - 303/11.10.2012 г., подадено от Д.К.Г. срещу „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД за нередовно и прекратява административното производство.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж-303/11.10.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings