Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба рег. № Ж 169/05.07.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 169/05.07.2012 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж 169/2012 г.
гр. София, 28.01.2013г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров и Мария Матева на открито заседание, проведено на 19.12.2012 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа по същество жалба с рег. № Ж 169/05.07.2012 г., подадена от А.К.Ц. срещу „М.” ЕАД, „К.Б.” ЕООД и „К.Р.М.” ООД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
А.К.Ц. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „М.” ЕАД, „К.Б.” ЕООД и „К.Р.М.” ООД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.
Жалбоподателката твърди, че в началото на месец ноември 2011 г. е подала молба до „М.” ЕАД за закриване на използвания от нея телефонен номер - ****. Във връзка с валидността на която молба, изпълнила всички изисквания на мобилния оператор.
А.К.Ц. заявява, че преди два месеца от момента на подаване на жалбата й до КЗЛД е получила обаждане от „К.Б.” ЕООД, с което е уведомена, че има неизплатени задължения в размер на около 75.00 лв. към „М.” ЕАД. По повод това задължение, впоследствие г-жа А.К.Ц. получила обаждане и от „К.Р.М.” ООД.
А.К.Ц. оспорва начисленото задължение и счита, че личните й данни неправомерно са предоставени от „М.” ЕАД на „К.Б.” ЕООД и „К.Р.М.” ООД.
Към жалбата не са приложени доказателства.
Жалбата, подадена от А.К.Ц. е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което следва извода, че е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл. 3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „М.” ЕАД. Администратора на лични данни е изпълнил задължението си по чл. 17 от ЗЗЛД, като е подал заявление за регистрация пред КЗЛД. В конкретния случай „К.Б.” ЕООД и „К.Р.М.” ООД са обработвали личните данни на жалбоподателката от името и за сметка на администратора на лични данни, от което следва, че дружествата за събиране на вземания са обработващи лични данни, съгласно определението дадено в §1, т.3 от ДР на ЗЗЛД. При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД се установи, че и двете дружества за събиране на вземания на собствено основание са регистрирани като администратори на лични данни.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-жа А.К.Ц., изразяваща се в предоставянето им на „К.Б.” ЕООД и „К.Р.М.” ООД, от страна на „М.” ЕАД, с цел събиране на непогасени задължения към мобилния оператор. По смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД „предоставяне” на лични данни е вид обработване на лични данни.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В редовно заседание проведено на 19.09.2012 г., Комисията взема решение с което обявява жалба с рег. № Ж 169/05.07.2012 г., подадена от А.К.Ц. срещу „М.” ЕАД, „К.Б.” ЕООД и „К.Р.М.” ООД за процесуално допустима, насрочва я за разглеждане по същество в открито заседание, конституира страните в административното производство и изисква допълнителни относими към административната преписка доказателства от „М.” ЕАД.
За откритото заседание на КЗЛД, страните в административното производство са редовно уведомени.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяването на писмени становища с представяне на относимите по случая доказателства от „М.” ЕАД, „К.Б.” ЕООД и „К.Р.М.” ООД.
„К.Б.” ЕООД представя своето становище с писмо вх. № С312/17.07.2012 г. В същото се сочи, че личните данни на жалбоподателката са обработени в изпълнение на сключен между дружеството и „М.” ЕАД договор от 03.10.2011 г. Като в тази връзка на 07.03.2012 г., на г-жа А.К.Ц. е изпратено уведомително писмо - покана за размера на задълженията й към мобилния оператор.
„К.Б.” ЕООД уведомява Комисията и за проведен разговор от тяхна страна с жалбоподателката, в който тя е заявила, че оспорва начислената сума и ще подаде жалба до „М.” ЕАД.
Дружеството за събиране на вземания, счита жалбата подадена от А.К.Ц. за неоснователна.
Към становището са приложени като доказателства заверени копия от: Договор от 03.10.2012 г., сключен между „М.” ЕАД и „К.Б.” ЕООД, Пълномощно във връзка със събиране на вземания, Анекс към договор от 03.10.2011 г., с дата 27.02.2012 г. и уведомително писмо до г-жа А.К.Ц.
На 25.07.2012 г. е постъпило становище с представени относими доказателства по жалбата от „М.” ЕАД. В същото се сочи, че г-жа А.К.Ц. е сключила с „М.” ЕАД - Договор за мобилни услуги № Ц 0268630 за номер: ****. Във връзка с който договор са издадени 3 фактури, които г-жа А.К.Ц. не е заплатила. Мобилният оператор уточнява, че първоначално дължимите суми са предадени за събиране на „К.Б.” ЕООД, но тъй като дружеството не е постигнало успех при събирането на натрупаните суми, „М.” ЕАД е възложило събирането на „К.Р.М.” ООД.
„М.” ЕАД заявява, че и с двете дружества има валидно сключени и действащи договори, по силата на които им е възложено събирането от името и за сметка на мобилния оператор, неизплатени суми от абонати.
Мобилният оператор счита жалбата, подадена от А.К.Ц. за недопустима и неоснователна.
Като доказателства към становището са приложени заверени копия от: Договор от 20.05.2003 г. сключен между „М.” ЕАД и „К.Б.” ЕООД; Анекс към договор от 20.05.2003 г., с дата 31.03.2011 г.; Договор от 03.10.2011 г. сключен между „М.” ЕАД и „К.Р.М.” ООД; Анекс към договор от 03.10.2011 г., с дата 27.02.2012 г.; Договор № Ц0268630 от 07.07.2007 г.; Приложение № 1 към Договор № Ц0268630 от 07.07.2007 г. и Пълномощно за представителна власт пред административния орган.
На 17.10.2012 г., в изпълнение на Решението на Комисията от 19.09.2012 г., мобилният оператор представя следните доказателства: - Фактура № 239006502 от 10.10.2011 г., - Фактура № 241514532 от 10.11.2011 г. и - Фактура № 243985146 от 09.12.2010 г., издадена по Договор № Ц 02 68630, сключен между А.К.Ц. и „М.” ЕАД.
„К.Р.М.” ООД представя своето становище на 13.08.2012 г. В същото, дружеството за събиране на вземания заявява, че жалбата подадена от г-жа А.К.Ц. не съдържа конкретни твърдения, по които да може да се изрази конкретно становище. Не се твърди, че данните се обработват без правно основание, както и не се оспорва, че жалбоподателката е абонат на „М.” ЕАД.
„К.Р.М.” ООД заявяват, че обработват лични данни на абонати на „М.” ЕАД по силата на договор от 03.10.2012 г., изменен с Анекс от 16.12.2011 г., от името и за сметка на мобилния оператор в качеството на „обработващ лични данни” по смисъла на Закона за защита на личните данни.
Дружеството за събиране на вземания, счита жалбата подадена от А.К.Ц. за неоснователна.
Към становището не са приложени доказателства.
В открито заседание на КЗЛД, проведено на 17.10.2012 г., Комисията е разгледала жалбата по същество и е взела Решение, с което: 1. Задължава процесуалният представител на „М.” ЕАД в седемдневен срок, да представи информация и доказателства на коя дата е прекратен договорът с жалбоподателката или ако не е прекратен, на коя дата е прекратено предоставянето на услугата; 2. Задължава жалбоподателката в петдневен срок да представи като доказателство подадената от нея молба за закриване на цитирания в жалбата телефонен номер.
За взетото от Комисията Решение, с което се изискват допълнителни доказателства, дружеството „М.” ЕАД се счита за уведомено от проведеното открито заседание, с оглед присъстващия процесуален представител на същото.
До жалбоподателката А.К.Ц. е изпратено писмо с рег. № П-6122/19.11.2012 г. на Председателя на КЗЛД, с което е уведомена за взетото от Комисията Решение на 17.10.2012 г.
В указания от Комисията срок, с писмо рег. № П-5622/26.10.2012 г. „М.” ЕАД представя уведомително писмо с изх. № 49948/18.05.2012 г. на дружеството, адресирано до г-жа А.К.Ц. Видно със същото г-жа А.К.Ц. е уведомена, че молбата й с вх. № 23319 от 10.05.2012 г., за спиране на номер **** е разгледана и уважена.
На следващо място г-жа А.К.Ц. е била уведомена, че за да бъде реално спрян телефонният номер е необходимо да посети удобен за нея офис на мобилния оператор и да представи уведомителното писмо с изх. № 49948/18.05.2012 г. от „М.” ЕАД.
Следва да се отбележи, че А.К.Ц. е получила надлежно писмо с рег. № П-5581/ 25.10.2012 г. на Председателя на КЗЛД, но не е изпълнила в указания срок, дадените от Комисията указания, респективно не е представила доказателство за подадената от нея молба за прекратяване на договора, сключен с „М.” ЕАД за мобилен номер *****.
Видно от известие за доставка (обратна разписка), на 23.11.2012 г. А.К.Ц. е получила надлежно и писмо с рег. № П-6122/19.11.2012 г. на Председателя на КЗЛД, с което са и били препратени получените допълнителни доказателства от „М.” ЕАД, за изразяване на становище по същите.
А.К.Ц. не е изразила своето становище в указания й 3-дневен срок.
Жалбата е неоснователна поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установява, че А.К.Ц. е бил страна по договор сключен с „М.” ЕАД, а именно Договор за мобилни услуги № Ц 0268630 за номер: *****. от 28.07.2010 г. Като по цитирания договор са издадени три фактури, които г-жа А.К.Ц. не е платила, а именно: - Фактура № 239006502 от 10.10.2011 г.; - Фактура № 241514532 от 10.11.2011 г.; и Фактура № 243985146 от 09.12.2010 г. От което следва, че е налице едно от основанията за допустимост за обработване на лични данни, а именно визираното чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни. С поред чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД е допустимо обработването на лични, в случай, че то е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.
Следва да се отбележи, че съгласно т. 36 от Договор за мобилни услуги № Ц 0268630 от 28.07.2010 г. и т. 12 от Общите условия за лизинг, абонатът предоставя доброволно на оператора необходимите лични данни и други данни и се съгласява същите да бъдат съхранявани и обработвани, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и останалото действащо законодателство за целите на предоставяне на услугите, предмет на договора. Абонатът се съгласява и данните му да бъдат предоставяни от оператора на трети лица – администратори или обработващи лични данни по смисъла на ЗЗЛД с цел изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими по договора.
Неразделна част от договорите за мобилни услуги са и Общите условия за взаимоотношенията между „М.” ЕАД по стандарти GSM и UMTS, достъпни на интернет страницата на мобилния оператор –www.mtel.bg, с които жалбоподателката е декларирала, че е запозната и е получила екземпляр от същите. Съгласно т. 40 г. от Общите условия, „М.” ЕАД има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на Услугата данни на абоната на трети лица – администратори или обработващи лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими за ползваните Услуги.
От друга страна в т. 69 г. от Общите условия е предвидено, че абонатът дава своето съгласие „М.” ЕАД да събира, съхранява, обработва и предоставя на трети лица – кредитни или други институции, по реда на тези Общи условия и съгласно българското законодателство, лични данни, с цел индивидуално определяне на кредитния лимит, извършване на кредитна оценка и/или събиране на вземания.
Видно от жалбата, г-жа А.К.Ц. не оспорва истинността на положените подписи върху по-горе цитираният договор, от което следва, че подписвайки го, тя е дала своето изрично съгласие свързаните с нея лични данни да бъдат обработени във връзка с неизплатени задължения по същия.
Във връзка с изложеното, следва да се направи обоснован извод, че е налице предпоставка за допустимост на обработване на личните данни на г-жа А.К.Ц., а именно визираната в чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД – лицето за което се отнасят данните, е дало своето изрично съгласие.
Относно предоставянето на свързаните с г-жа А.К.Ц. лични данни, на дружествата за събиране на вземания от страна на „М.” ЕАД, следва да се вземе в предвид, че между мобилният оператор и тях има сключени договори, както следва: с „К.Р.М.” ООД – Договор от 03.10.2011 г., с предмет организиране събирането на неизплатени суми от абонати и с „К.Б.” ЕООД – Договор от 20.05.2003 г., удължен с Анекс от 31.08.2012 г., с предмет организиране събирането на неизплатени суми от абонати.
В тази връзка, предоставянето на свързаните с г-жа А.К.Ц. лични данни на „К.Р.М.” ООД и „К.Б.” ЕООД, от страна на “М.” ЕАД не представлява нарушени на императивните разпоредби на Закона за защита на личните данни.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисия за защита на личните дани,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 169/05.07.2012 г., подадена от А.К.Ц. срещу „М.” ЕАД, „К.Б.” ЕООД и „К.Р.М.” ООД, като неоснователна.
 
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 169/05.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings