Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД относно искане от председателя на Д.Д. „Н.” - София, по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

Становище на КЗЛД относно искане от председателя на Д.Д. „Н.” - София, по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № п- 6571/2012г.
гр. София, 25.01.2013г. 

ОTНОСНО: Искане с вх. № п - 6571/06.12.2012г. от М.Д.М., в качеството му на председател на Д.Д. „Н.” - София, член на сдружение Б. „Д.” за изразяване на становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Пледседател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев и Веселин Целков на заседаниe, проведено на 23.01.2013г.,разгледа искане с вх. № п - 6571/ 06.12.2012г. от М.Д.М., в качеството му на председател на Д.Д. „Н.” - София, член на сдружение "Б.А. „Д.” с молба за становище от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). В искането е отправена молба за становище на Комисията за защита на личните данни относно предоставяне на документи съдържащи лични данни, включително чувствителни такива на лица, болни от диабет и членуващи в дружеството на представител на сдружение Б.А. „Д.” във връзка с раздаването на безплатна специализирана храна на диабетно болни. В искането за становище е посочено, че от сдружението му е предлагано да предаде събраните от него комплекти с документи на лица, желаещи да получат храна чрез приемо - предавателен протокол, но г-н М.Д.М. изразява мнение, че по този начин не се снема отговорността от него към събраните лични данни. Изразено е мнение,чепредаването на информацията и документите по тоиз начин е незаконосъобразно. От изложеното в искането става ясно, че ако не бъдат предадени документитена желаещите да получат безплатна специализирана храна, такава няма да бъде предоставена на членовете на представляваното от него Д.Д. „Н.” - София.
Към искането за становище са приложени копия на следните документи:
1. удостоверение № 89/11.11.2011г. от Б.А. „Д.”, с което се удостоверява, че Д.Д. „Н.” с председател М.Д.М. е пълноправен член на Б.А. „Д.” - 1 лист
2. извадка от електронна страница на Б.А. „Д.” - http:// www.badiabet.com - 3 листа
3. обява от Б.А. „Д.” - 1 лист
4. молба от М.-М.Б.Г., ЕГН ***** със следните приложения:
- удостоверение от РУ "СО" - обр. уп - 7 - 1 лист
- експертно решение № 1887 от 120/05.08.09 - 2 листа
- рецептурна книжка - 3 листа
- декларации - образец 1 - 1 лист
- декларации - образец 2 - 1 лист
- декларации - образец 3 - 1 лист
5. заявление от М.Д.М., в качеството му на Председател на Д.Д. „Н.” до председателя на Б.А. „Д.” с вх.№ 58/14.10.2012г. - 1 лист
6. приемо - предавателен протокол, на който фигурират две дати 25.1.2012г. и 26.10.2012г. - 1 лист.
7. удостоверение № 13660 от КЗЛД издадено на сдружение "Б.А. „Д.” за вписване в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри - 1 лист
Във връзка с откриване на производство по разглеждане на искането пред КЗЛД и на основание чл.34, ал.3, чл.35 и чл.36 от Административнопроцесуалния кодекс, e изпратено писмо с изх.№ п-6704/ 12.12.2012г., подписано от председателя на КЗЛД до председателя на Сдружение Б.А. „Д.” в което указано в 7 /седем/ дневен срок от получаване на писмото да бъде представено становище по изложеното в искането. Поискано е да бъде представена информация и доказателства относно това какво налага събирането на посочения обем от лични данни във връзка с получаване на безплатна храна от лица с диабетно заболяване, както и информация за предприетите техническите и организационни мерки по обработването на събираните лични данни по повод тази инициатива на сдружението. Писмото е адресирано до г-н Д.Б., тъй като при направена справка в регистър Булстат същият е фигурирал като председател на сдружението.
Получено е становище от Сдружението, заведено с рег.№ с-696/20.12.2012г., подписано от д-р А.С., в качеството му на председател на УС на същото. В становището е посочено, че Б.А. „Д.”, с БУЛСТАТ ******, е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано според Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Посочва се, че основните цели на сдружението, залегнали в Устава му, включват и проучване на проблемите на хората с диабет и изготвяне на предложения пред компетентните държавни органи за тяхното нормативно и ефективно решаване, граждански контрол върху дейността на Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Народното събрание и Министерски съвет за подобряване на условията на живот, труд, лечение, профилактика и самоконтрол на хората с диабет в Република България, както и снабдяване с диетични храни и организиране на диетично хранене, осигуряване на помощи за затруднени материално и/или социално- слаби болни от диабет.
В становището се казва, че за 2012 година получената държавна субсидия е в размер на 353 000 лв., като предназначението й е именно за финансиране на: Програма "Диетично хранене на социално слаби диабетици," за помощи от медикаменти, лекарства, помощни средства консумативи и др., както и за изграждане и поддръжка на информационно -консултативни центрове в София и страната, информационна и застъпническа дейност и др.
В становището, се казваоще че, изпълнителят на доставките се определя чрез възлагане на обществена поръчка и на всеки три месеца от наша страна представяме отчет за изразходваните средства от държавната субсидия пред Министерство на финансите и Сметната палата.
Посочено е, че храненето на социално-слаби диабетици първоначално е извършвано само в София, но видно от протокол от заседание на УС от 13.03.2008 год., е взето решение, да се извършва и в национален мащаб, на ротационен принцип, за да няма ощетени членове. Всеки месец се изхранват диабетици от по два областни града и прилежащите им по-малки селища.
Посочено е също, че критерият за социално-слаб диабетик за 2012 год е доход до 270 лева на член от семейството, тъй като това бе минималната работна заплата в началото на годината, когато започнахме да работим по Програмата. Управителният съвет на БАД ежегодно актуализира критериите си за участие в Програма - ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ.
Посочени са документите за кандидатстване по Програмата:
1.□копие от рецептурна книжка, заверена от ендокринолог и личен лекар;
2.□експертно решение от ТЕЛК;
3.□декларация за имотно състояние;
4.□копие от последното осъвременяване на пенсията (на двамата съпрузи);
5.□при развод копие от акта;
6.декларация за съгласие за ползване на личните данни.
Посочено е също, че се събират лични данни свързани с личността, имущественото състояние на правоимащите лица, пенсионния им статус, семейно положение, рецептурни книжки, като достъпа до здравословния им статус е неминуем. Указано е, че всеки желаещ да се включи в Програмата попълва Декларация, с която дава съгласие на БАД да ползва личните му данни за класиране по критериите на Програмата
В становището се казва, че се прилага копие от Удостоверение номер 13660 на КЗЛД и че от него е „видно, че БАД е администратор на лични данни по отношение на членовете си, като тези данни се предоставят от самите лица и се използват единствено в техен интерес, съгласно изискванията на чл.5 , ал.2, т.4, б."а" и б."б" от ЗЗЛД.”
По отношение на процеса на събиране на информация, съдържаща лични данни във връзка с тази програма се казва, че сдружението има 130 дружества в страната а само един Координатор-хранене поради което, пакетът с документите за участие се събира от Председателите на дружествата по места. Посочва се, че „тези лица най-добре познават социалния статус на своите съседи и така се предпазваме от злоупотреби...!” Указано е, че това важи и за гр. София, където дружествата са четири. Посочва се също, че събраните документи се предават срещу Приемо-предавателен протокол на координатор-хранене и се съхраняват от него заключено помещение в офиса на БАД. Указано е, че съгласно решение на УС от 01.03.2006 год. периодично се правят проверки, с оглед правилното и законосъобразно администриране на личните данни на членовете, в съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД.
В становището е посочено, че на заседанието си на 16.12.2012г. УС е взел решение през 2013г. да бъде обявявана дата на която членовете ще могат да подават своите молби за получаване на храна пред щатните регионални координатори на БАД в Регионалните Информационно- консултативни центрове в страната. Посочва се, че там ще бъдат закупени метални шкафове, където ще се събират молбите, заедно с изискваните приложения.Посочва се също, че след събирането на цялата документация в региона тя ще бъде предавана на Координатора-хранене.
Към становището са приложени:
1. Копие от съдебна регистрация - решение по фирмено дело № 12028/1990 - решение № 11/08.11.2012г. на Софийски градски съд, с което са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по партидата на сдружение Б.А. „Д.” определени промени, една от които е вписването като председател на управителния съвет на Сдружението на А.К.С., ЕГН ****. В решението е посочено, че сдружението се представлява от него.
2. протоколи, в които са обективирани решения на УС на Сдружението, както следва :
Протокол № 1 от 01.03.2006г.
Протокол №2 от 13.04.2009г.
Протокол от 13.03.2008г.
Протокол № 7 от 27.09.2005г.
3. извадка от протокол № 3 от 16.12.2012г. на УС на Сдружението
4. извадка от Държавен вестник бр. 106 от 30 декември 2012г.
5. копие на удостоверение с идентификационен номер № 13660 за вписване в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри с лични данни, поддържан от КЗЛД.
6. Четри броя декларации - една от приложените декларации - Образец № 3 деклариращия декларира, че е съгласен Б.А. „Д.” да съхранява и обработва личните му данни, съгласно изискванията на ЗЗЛД, които предоставя във връзка с получаване на безплатна храна по програма за хранене на социално слаби диабетици. Лицето декларира също така, че е запознато с целта и средствата на обработка на личните данни, доброволния характер на предоставянето на данните, наименованието и адреса на Асоциацията, както и името и длъжността на обработващия данните служител.
Получено е писмо от г-н М.Д.М., заведено с вх.№ п - 6963/ 27.12.2012г., с което същия прилага два документа: писмо с изх.№ 92/ 17.12.2012г. от Б.А. „Д.” до него, в което е посочено, че същият е информиран, че следва да представи в офиса на асоциацията, находящ се на адрес: гр. София, ****  изискуемите документи относно получаване на храна на социално слаби диабетици от Д.Д. „Н.”, гр. София, както и ръкописен текст, за който се твърди, че е протокол от заседание на Б.А. „Д.”.
В писмото с изх. № 92/ 17.12.2012г. от Б.А. „Д.” до г -н М.Д.М. се цитира протокол № 3 от 17 декември 2012г. на УС на Асоциацията, същевременно в Комисията е приложена извадка от Протокол 3 от 16.12.2012г. в КЗЛД изпратена извадка от протокола а имено т.2 от визирания протокол, а в писмото до г- н М.Д.М. се визира решение 1 - б от протокол 3 от 17 декември 2012г., поради което не може да се установи дали се касае за един и същи протокол, дали има техническа грешка при изписване на номера и датата на протокола.
Видно от приложените документи - Решение № 11/08.11.2012г. на Софийски градски съд по ф.д. № 12028/1990г. Б.А. „Д.”, с БУЛСТАТ ***** е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано според Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В решението е посочено, че цели на сдружението, са снабдяване с диетични храни и организиране на диетично хранене: осигуряване на помощи за затруднени материално и/ или социално - слаби болни от диабет, подпомагане целево нуждаещите се членове (по програмата за хранене). Сдружението е администратор на лични данни по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД. Същото е подало заявление за регистрация в КЗЛД с вх.№ 1009110 и е получило удостоверение за вписване в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри с лични данни, поддържан от КЗЛД, на основание чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД, с идентификационен номер 13660. Заявени са два регистъра с лични данни, с наименования: "Персонал" и "Членове". Относно регистър "Членове" е посочено, че целта на регистъра е изхранване на социално слаби диабетици. Срокът за съхранението на личните данниданните е посочено, че е една година. Относно категориите физически лица, чиито данни се обработват е посочено, че сасоциално слаби диабетици. Посочените категории с лични данни, които се събират в регистъра са: физическа идентичност - име, ЕГН, адрес, паспортни данни, месторождение, телефон; физиологична идентичност - епикризи, ТЕЛК; икономическа идентичност - финансово състояние; семейна идентичност - семейно положение. Посочено е, че се обработват и лични данни, които се отнасят до здравето. В регистъра е посочено също, че има изрично съгласие на физическите лица за обработване на личните им данни.
Предоставянето на исканата информация за диабетно болни, желаещи да получат храна представлява “Обработване на лични данни”, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1,т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е “ всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване
В чл.2, ал.2, т. 2 от ЗЗЛД е посочено, че личните данни трябва да се събират за конкретни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели с изключение на случаите, изрично предвидени в този закон. От събраните по преписката документи може да се направи предположение, че личните данни се събират във връзка с програма за получаване на храна от социално слаби диабетици.
По отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл. 4 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни е законосъобразно, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените и дадени алтернативно условия за допустимост на обработването. В изложеният казус може да намери приложение разпоредбата на т.2 на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД, съгласно която обработването се допуска, ако физическото лице, за което се отнасят данните е дало изрично своето съгласие. С подписването на приложената Декларация лицето дава такова съгласие.
Видно от приложените документи от г- н М.Д.М. - диабетни дружества - клонове на Б.А. „Д.” се създават по два начина:
Първи начин - създване на дружество като отделно юризическо лице с нестопанска цел по закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Втори начин:
- организира се Учредително събрание от група - диабетно - болни в населеното място, достатъчни са над 7 члена
- избира се протоколчик,
- избира се име на дружеството
- избира се Управителен съвет Контролен съвет
- прави се списък на членовете на организацията
- приема се устава на БАД, като регламент за дейността на дружеството.
Посочено е, че за да се кандидатства за колективен член на Българска асоциация "Диабет" дружеството трябва да подаде в офиса на асоциацията следните сдокументи:
- молба за членство до "Б.А. „Д.”
- ксепокопие на протокола от Учредителното събрание
- списък с членовете на дружеството
- имената на дружеството и на председателя му
- точен адрес за кореспонденция, телефон и лице за връзка, ако има ел. поща, факс, интернет страница и друга координати.
В изложения казус председателят на Д.Д. „Н.” - София може да се приеме за обработващ личини данни по смисъла на параграф 1, т.3 от ДР на ЗЗЛД.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изразява следното

 

 
СТАНОВИЩЕ:
Обработването на лични данни на определена категория диабетно болни лица във връзка с проект за предоставянето на храна от страна на Б.А. „Д.” представлява допустимо обработване на лични данни по смисъла на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД т.е. физическото лице, за което се отнасят данните е дало изрично своето съгласие.
В изложения казус председателят на Д.Д. „Н.” - София може да се приеме за обработващ личини даннипо смисъла на параграф 1, т.3 от Допълнителните разпордедби на ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно искане от председателя на Д.Д. „Н.” - София, по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings