Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж 136/22.06.2012 г.

Решение по жалба с рег. № Ж 136/22.06.2012 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж 136/2012 г.
София, 07.01.2013 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в открито заседание, проведено на 05.12.2012 г. (Протокол № 45), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж 136/22.06.2012 г., подадена от Д.В.Г. срещу „К.Б.М.” ЕАД (Г.).
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от Д.В.Г. чрез пълномощника си адв. Е.Г.Н., в която жалбоподателят сочи, че като абонат на „К.Б.М.” ЕАД му е начислено задължение в размер на 20.60 лв. Без знанието и съгласието на г-н Д.В.Г. мобилният оператор е предоставил личните му данни на „С.Г.Г.” ООД с цел събиране на вземането. Поради неплащане, фирмата за събиране на вземания е ползвала личните данни, за да заведе съдебно дело срещу жалбоподателя за издаването на  изпълнителен лист с оглед събирането на дължимата сума. Д.В.Г. е обезпокоен и счита тези действия за злоупотреба с личните му данни, поради което моли Комисията да предприеме съответни действия с оглед правомощията си.
Към жалбата са приложени ксерокопия на Покана за доброволно изпълнение с изх. № 9766/07.11.2011 г.; Изпълнителен лист от 25.10.2011 г.; Пълномощно на АДД „И., Б., П.” и Пълномощно от 19.06.2012 г.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежават „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че на „К.Б.М.” ЕАД е издадено Удостоверение № 28772. Заявени са три регистъра: “Персонал”, “Потребители” и “Видеонаблюдение”. На „С.Г.Г.” ООД е издадено Удостоверение № 52178. Заявени са три регистъра: “Персонал”, „Длъжници” и “Клиенти”. Двете дружества са вписани в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, при сезирането й КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В редовно заседание, проведено на 24.10.2012 г., Комисията обявява жалбата за допустима и я насрочва за разглеждане по същество на 05.12.2012 г. Конституира като страни в административното производство жалбоподателя Д.В.Г. и ответни страни – „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД в качеството им на администратори на лични данни.
В условията на служебното начало, с писма с изх. № П 3500/25.07.2012 г. и № П 3501/25.07.2012 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дружествата „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД са уведомени за откритото административно производство и на основание чл. 36 от АПК са изискани становище и относими доказателства към жалбата.
В отговор, с писмо с вх. № С373/06.08.2012 г., от Г. е получено становище, в което се сочи, че жалбоподателят е страна по договор за мобилни услуги за номер ****. Поради неплащане за ползвани услуги, СИМ картата е изключена и вземането е прехвърлено на „С.Г.Г.” ООД с оглед събирането му.
Към становището са приложени: Пълномощно на Л.К., Пълномощно на Й.И. и Договор за прехвърляне на вземания от 17.09.2009 г. със „С.Г.Г.” ООД.
С писма с изх. № П 4049/21.08.2012 г. и № П 4050/21.08.2012 г. на Председателя на КЗЛД, повторно от „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД са изискани доказателства за наличие на неизплатени задължения на жалбоподателя, доказателства за надлежно уведомяване, както и заверени ксерокопия на настоящи и прекратени договори с Д.В.Г.
С писмо с вх. № С 422/31.08.2012 г., от „С.Г.Г.” ООД е изпратено заверено ксерокопие на Договор за прехвърляне на вземания от 17.09.2009 г. с „К.Б.М.” ЕАД.
В становище с вх. № С 449/10.09.2012 г. от „С.Г.Г.” ООД се сочи, че по силата на договор за прехвърляне на вземания, Г. прехвърля вземания по договори за мобилни услуги, в т.ч. и на жалбоподателя. Твърди се, че съгласно нотариално заверено изрично пълномощно, „К.Б.М.” ЕАД е упълномощил фирмата за събиране на вземания да уведоми длъжниците за сключения договор. С писмо с вх. № ПЪЛН-63/04.12.2012 г. от „К.Б.М.” ЕАД е представено копие на Пълномощно от 02.07.2012 г., по силата на което „С.Г.Г.” ООД се упълномощава да извърши от името и за сметка на Г. уведомяването на длъжниците, чиито вземания са предмет на договора за цесия.
С писмо с вх. № С 417/29.08.2012 г., от Г. са предоставени заверени ксерокопия на: Договор за мобилни услуги № 0598178 от 15.01.2004 г. и Приложение към него и Данъчни фактури № 5025067201, № 5025772316, № 5026543335.
С писмо с вх. № С 449/10.09.2012 г. от „С.Г.Г.” ООД е получено становище, в което се сочи, че по силата на сключения договор за цесия, „К.Б.М.” ЕАД прехвърля вземания по договори за мобилни услуги и дружеството встъпва в правото си на кредитор с всички произтичащи от това права и задължения. Твърди се, че съгласно изрично пълномощно от цедента, г-н Д.В.Г. е бил надлежно уведомен. С писмо с вх. № С 422/31.08.2012 г. от „С.Г.Г.” ООД е изпратено заверено ксерокопие на Договор за прехвърляне на вземания от 17.09.2009 г.
За откритото заседание на Комисията за защита на личните данни, проведено на 05.12.2012 г. (Протокол № 45), страните са редовно уведомени. Жалбоподателят се явява лично и с адв. Е.Г.Н.. „К.Б.М.” ЕАД се представлява от юрк. Л.К. с пълномощно по преписката. За „С.Г.Г.” ООД се явява юрк. Е.Д.М. с конкретно пълномощно по жалбата. Адв. Н. заявява, че счита жалбата за основателна, тъй като счита предоставянето на личните данни на жалбоподателя на трето лице за нарушение на ЗЗЛД. Юрк. К. посочва, че от страна на Г. е осъществено правомерно обработване на личните данни на г-н Д.В.Г., получени чрез сключването на договор за мобилни услуги и счита жалбата за неоснователна. Юрк. М. счита жалбата за необоснована и неоснователна, тъй като дружеството „С.Г.Г.” ООД, което представлява, обработва лични данни на валидно правно основание. Относно уведомяването на длъжника посочва, че тълкуването на разпоредбата на чл. 99, ал. 4 от ЗЗД не е предмет на настоящото административно производство, тъй като засяга облигационни правоотношения, свързани с реализиране на права.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 3 от Закона личните данни следва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
Преценката относно основателността на жалбата следва да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя от администратор на лични данни.
В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД изчерпателно са посочени основанията за допустимост за обработване на лични данни. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва при наличието на поне едно от тези условия, което е предпоставка за законосъобразност на обработването. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят е едно от условията за допустимост за обработване на лични данни, което кореспондира с целта на ЗЗЛД по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона. От приложеното от „К.Б.М.” ЕАД копие на Договор № 0598178/15.01.2004 г. и Приложение към него е видно, че между страните е налице валидно правоотношение. Г-н Д.В.Г. е предоставил доброволно личните си данни с оглед сключения договор. Този факт не се оспорва от жалбоподателя, който потвърждава, че е абонат на Г. От изложеното следва извода, че е налице изричното съгласие на физическото лице по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД „К.Б.М.” ЕАД да обработва личните му данни.
От събраните към жалбата писмени доказателства бeзспорно е установено обстоятелството, че „К.Б.М.” ЕАД обработва по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД личните данни на жалбоподателя във връзка с договорните отношения между страните.
Жалбата е насочена срещу злоупотреба с личните данни на жалбоподателя, изразяваща се в предоставянето им на трети лица без знанието и съгласието му. По смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД “разпространяване” на лични данни представлява обработване на лични данни.
Неразделна част от всеки индивидуален договор са Общите условия на Г. за взаимоотношения с потребители на мобилни телефонни услуги. В т. 12 от Договора за мобилни услуги, подписан от г-н Д.В.Г., се съдържа текст, съгласно който с подписването му абонатът декларира, че е запознат и съгласен с Общите условия за ползване на мрежата на Г. В чл. 5 от Общите условия се съдържа текст, съгласно който Г. може да ги изменя и допълва, като информира потребителите на страницата си в Интернет на общодостъпния и публичен адрес: www.globul.bg., предвид на което абонатът се счита уведомен за последващите промени.
В т. 43 от Общите условия, се съдържа текст, съгласно който потребителят се съгласява „К.Б.М.” ЕАД да предоставя личните му данни на други физически или юридически лица за целите на събиранията на вземанията, както и за изготвяне на кредитна оценка.
За ползвани услуги жалбоподателят не е заплатил задължения по Фактури № 5025067201, № 5025772316, № 5026543335, който факт не е спорен. Адв. Н. потвърждава (Протокол от 04.12.2012 г.), че Д.В.Г. е заплатил задълженията си, поради което изпълнителното дело срещу него е приключило. На правно основание - сключен на 17.09.2009 г. Договор за цесия и Пълномощно от 02.04.2010 г., мобилният оператор цедира вземането си към г-н Д.В.Г. на „С.Г.Г.” ООД. Фирмата за събиране на вземания встъпва в правата си на кредитор и предприема различни законосъобразни мерки с оглед събирането на вземането.
От изложеното следва извода, че личните данни на жалбоподателя са обработени законосъобразно както от „К.Б.М.” ЕАД, така и от „С.Г.Г.” ООД, в качеството им на администратори на лични данни, в съответствие с императивните законови изискания.
Относно размера на дължимите суми, както и начислените неустойки и такси касаят отношения, които не са включени в компетентността на административния орган.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на действителни факти от значение по случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията, приема жалбата за неоснователна.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
 
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 136/22.06.2012 г., подадена от Д.В.Г. срещу „К.Б.М.” ЕАД.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж 136/22.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings