Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 17/ 02.04.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 17/ 02.04.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 17/2012 г.
София, 09.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 10.10.2012 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа по допустимост жалба с рег. № Ж 17/02.04.2012 г., подадена от С.Б.В. срещу „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
С.Б.В. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „БТК” АД („БТК”АД) неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни.
Жалбоподателят заявява, че е сключил договор с „БТК” АД на 17.10.2011 г., за мобилен номер *****. Впоследствие когато отишъл да заплати дължимата сума по договора г-н С.Б.В. разбрал, че мобилният му номер е променен на *****, без негово знание и съгласие. За мобилен номер ***** нямало задължения, докато за мобилен номер ***** е била налице дължима сума в размер на около 62.00 лв. За задължението към „БТК”АД, г-н С.Б.В. бил потърсен от фирма за събиране на вземания.
Господин С.Б.В. счита, че личните му данни са били използвани неправомерно, за сключването нов договор с „БТК”АД, за мобилен номер *****, без негово знание.
Към жалбата са приложени като доказателства, копия от: Заявление/Договор № 571030666717102011 – 23167816 от 17.10.2011 г.
С писмо изх. № П524/11.04.2012 г. и повторно писмо с изх. № П2778/29.06.2012 г. на Председателя на КЗЛД е изискано от г-н С.Б.В. да уточни дали жалбата му е с предмет неправомерна промяна на мобилен номер или наличието на договор за мобилни услуги по който той е страна, сключен без негово знание.
На 16.07.2012 г. С.Б.В. уточнява жалбата си, като заявява, че личните му данни са използвани неправомерно за сключването на договор с „БТК” АД, без негово знание.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяването на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от „БТК” АД.
„БТК” АД представя своето становище с писмо вх. № С420/31.08.2012 г. В същото се сочи, че личните данни на жалбоподателя са обработени в изпълнение на сключен между „БТК” АД и г-н С.Б.В. Договор за мобилна гласова услуга с мобилен номер ***** на тарифен план „Vivacom Net & Call Top”,  17.10.2011 г.
Относно предоставянето на личните данни на г-н С.Б.В. на „С.Г.Г.” ООД, телекомуникационната компания заявява, че има сключен договор с дружеството за събиране на вземания, с предмет организиране и събиране на вземания от длъжници на „БТК” АД, произтичащи от продажба на негови стоки и/или услуги.
„БТК” АД уведомява Комисията, че г-н С.Б.В. няма втори, последващ сключен договор с дружеството, а така оспорената промяна на неговия мобилен номер се дължи изрично изявено от него желание, на кратък номер 123 – „Обслужване на клиенти”.
Хронологията която телекомуникационният оператор сочи за промяната на мобилния номер на г-н С.Б.В., е както следва:
На 20.10.2011 г. г-н С.Б.В. променя мобилния си номер от ***** на номер *****.
На 23.11.2011 г. г-н С.Б.В. отново променя номера си – този път на *****.
На 01.12.2011 г. г-н С.Б.В. заявява последваща промяна на номера си, след която новият му номер е *****.
На 03.12.2011 г. мобилен номер ***** е ограничен (услугата е временно спряна) по желание на клиента.
„БТК” АД заявява, че всички промени валидно заявени, при спазване на т. 59 от действащите тогава Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „БТК” АД и абонатите и потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна мрежа по стандарт „GSM” и „UMTS”. За тези промени Общите условия не предвиждат писмена форма.
Телекомуникационната компания изразява готовност за предоставяне на записите от повикванията на г-н С.Б.В. до номер 123, с които са били заявени гореизложените промени.
Към становището са приложени следните доказателства: - Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „БТК” АД и абонатите и потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна мрежа по стандарт „GSM” и „UMTS”; - Месечна сметка № 1101697643/22.11.2011 г.; - Месечна сметка № 1105804759/22.01.2012 г.; - Месечна сметка № 1108296601/23.02.2012 г.; - Месечна сметка № 1109826943/22.03.2012 г.; - Извадка от договор за извънсъдебно събиране на вземания със „С.Г.Г.” ООД и Пълномощно за представителна власт пред административния орган.
На редовно заседание проведено на 19.09.2012 г. Комисията е взела решение, с което е обявила жалба с рег. № Ж 17/02.04.2012 г., подадена от С.Б.В. срещу „БТК” ЕАД и „С.Г.Г.”ООД за процесуално допустима, насрочена е за разглеждане по същество в открито заседание, конституирани са страните в административното производство и е изискано представянето на допълнителни
На 28.09.2012 г. в изпълнение на указанията на Комисията, „БТК” АД предоставят изисканите допълнителни доказателства, а именно DVD със запис на разговори за промяната на мобилния номер, както следва:
- от дата 17.10.2011 г. за оторизация на лицето Ц.М.Г. – 2 части;
- от дата 20.10.2011 г. за промяна на мобилен номер от ***** на ***** – 2 части;
 от дата 23.11.2011 г. за промяна на мобилен номер ***** на ***** – 2 части   и
- от дата 01.12.2011 г. за промяна на мобилен номер от ***** на ***** – 3 части. Общо девет файла.
„БТК” АД твърди, че представя и Месечна сметка № 1103684236 от 22.12.2011 г., описана като приложение към становището, но не приложена към него.
От предоставения запис на разговорите се установява, че лицето заявило промените на телефонния номер на г-н С.Б.В. е Ц.М.Г., представящ се за негов син. В един от разговорите (четвъртият записан файл), Ц.М.Г. заявява „той ми е казал да се оправям с картата”. От своя страна служителите на телекомуникационната компания изискват от Ц.М.Г., всеки път при желана промяна на номера – отговор на „таен въпрос”, като същият отговаря на него.
С писмо вх. № М178/01.10.2012 г. „БТК” АД, чрез пълномощника си юрисконсулт Б.И. е депозирала молба за спиране на административното производство по жалба с рег. № Ж 17/02.04.2012 г., подадена от С.Б.В. срещу „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД. Доводите, изразени за спирането на административното производство образувано пред КЗЛД, по по-горе цитираната жалба са, че при осъществена среща между юрисконсулт Б.И. и С.Б.В., последният е показал писмени документи по подаден сигнал до 1-во Районно Управление „Полиция” – поделение бул. Раковски и до Районна прокуратура – гр. София. Последният с вх. № 23152 от 16.07.2012 г., разпределен на разследващ полицай Л.И. от 1-во Районно Управление „Полиция”.
Във връзка с подадената от „БТК” АД молба за спиране на административното производство, със С.Б.В. е осъществен телефонен разговор на 03.10.2012 г. Жалбоподателят е потвърдил, че е сезирал 1-во Районно Управление „Полиция” и Районна прокуратура – гр. София, по същия повод, по който е сезирал и Комисия за защита на личните данни.
За осъществения разговор е съставен Протокол с рег. № ПР 107/04.10.2012 г.
На 04.10.2012 г. С.Б.В. е депозирал в деловодството на КЗЛД копие от входящия номер на подадената му жалба до Районна прокуратура – гр. София.
С писмо вх. № П-5152/10.10.2012 г. „БТК” АД, представя допълнително доказателство към административната преписка, а именно писмо от 12.09.2012 г. от 1-во Районно Управление „Полиция” – СДВР, с което разследващите органи уведомяват телекомуникационната компания за наличието на образувана преписка вх. № 26092/2012 г. по описа на районното управление и пр. пр. № 23152/16.07.2012 г. по описа на СРП по повод молба от С.Б.В., за извършено документно престъпление.
От събраните по административната преписка доказателства се установи, че г-н С.Б.В. е сезирал 1-во Районно Управление „Полиция” и Районна прокуратура – гр. София с жалба за извършено документно престъпление.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл. 3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „БТК” АД. След извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че телекомуникационната компания и дружеството за събиране на вземания са подали заявление за регистрация пред Комисията.
С чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателят има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Съгласно чл. 54 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед на доказателства по жалбата е налице хипотезата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК. Резултатите и заключенията от извършваната проверка, от 1-во Районно Управление „Полиция” и Районна прокуратура – гр. София могат да имат съществено значение както за развитието на административното производство, така и с оглед защитата на правата на жалбоподателя. Установяването на факта дали има извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията административно производство и в последствие за постановяването на административен акт от Комисия за защита на личните данни. В зависимост резултатите  предприетите от разследващите органи и установяването на инкриминирано деяние и извършителят му, ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателката лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
Закона за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Съгласно чл. 1, ал. 5 неговата приложимост за целите на отбраната, националната сигурност и обществен ред, както и за нуждите на наказателното производство е обусловено дотолкова, доколкото в специален закон не е предвидено друго. Тази разпоредба изключва приложението на закона по отношение на онези случаи, при които обработването на личните данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяния.
Съставянето и използването на неистински официален документ, както и удостоверяването на неверни обстоятелства в него съставляват документи престъпления по смисъла на чл. 311 във вр. с чл. 309 от НК. В случая установяването на факта дали данните на жалбоподателя са обработвани с престъпна цел, са действия в компетентността на разследващите органи, поради което наказателното преследване следва да се осъществи по реда на Наказателно – процесуалния кодекс.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК, Комисията,
РЕШИ:
Спира образуваното административно производство по жалба с рег. № Ж 17/02.04.2012г., подадена от С.Б.В. срещу „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД, до отпадане на основанията за спирането му.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 17/ 02.04.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings