Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № 5098/ 24.10.2011 г.

Решение по жалба рег. № 5098/ 24.10.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 5098/2011 г.
гр. София, 20.07.2012 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове Валентин Енев и Веселин Целков на заседание, проведено на 05.06.2012 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), постави на разглеждане Жалба с рег. № 5098/24.10.2011 г., подадена от И.Д. срещу Прошко Прошков – кандидат на Синята коалиция за кмет на гр. София.
Административното производство пред Комисията за защита на личните данни е образувано на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
Приложимостта на ЗЗЛД е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството на администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от ЗЗЛД.
В съответствие с принципите по чл. 7 и чл. 9 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) като ответни страни в административното производство са конституирани администраторите на лични данни: ПП Демократи за силна България и ПП Съюз на демократичните сили, регистрирали Синята коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове, а като заинтересована страна - г-н Прошко Прошков – кандидат за кмет на гр. София, издигнат от Синята коалиция (протокол № 49/2011 г.).
ПП Съюз на демократичните сили е юридическо лице, регистрирано по Закона за политическите партии с БУЛСТАТ 130052349. В Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри политическата партия има универсален идентификационен номер 16966. Заявени са Регистър „лично досие на работещите по трудов договор” и Регистър „членски състав”.
ПП Демократи за силна България е юридическо лице, регистрирано по Закона за политическите партии с БУЛСТАТ 131271567. В Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри политическата партия има универсален идентификационен номер 32598. Заявени са Регистър „дарители – физически лица”, регистър „персонал”, Регистър „симпатизанти на партията” и Регистър „членове на партията”.
Видно от предмета им на дейност като политически партии и организационната им форма следва извода, че ПП Демократи за силна България и ПП Съюз на демократичните сили имат качеството на администратори на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни.
Г-н Прошко Прошков, в качеството си на кандидат за кмет на гр. София, издигнат от Синята коалиция е обработващ лични данни по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.
За да се произнесе по Жалба с рег. № 5098/24.10.2011 г., подадена от И.Д., Комисията за защита на личните данни взе предвид следното:
Жалбата е постъпила в комисията чрез официалният й електронен адрес, като към нея са приложени копия на лицевата страна на пощенския плик, от който се вижда адреса на жалбоподателя и изпращача на пратката, както и копие на съдържанието на пощенската пратка. На 29.12.2012 г., в съответствие с чл. 30, ал. 1 от АПК, жалбата е потвърдена от жалбоподателят със собственоръчен подпис, а доказателствата към нея са заверени с вярно с оригинала”.
В Жалба, рег. № 5098/24.10.2011 г., подадена от И.Д. се излагат твърдения относно обработване на личните данни на жалбоподателя за целите на предизборната кампания на г-н Прошко Прошков – кандидат за кмет на гр. София, издигнат от Синята коалиция. От фактическа страна в жалбата се сочи, че на 21 октомври 2011 г. в пощенската си кутия г-н И.Д. получава пощенска пратка, адресирана лично до него, в която се съдържат предизборни материали, с които се поканва жалбоподателя да гласува за кандидата за кмет на гр. София – г-н Прошков.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна. Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес, поради това комисията я приема и за допустима (протокол 49/2011 г.).
В съответствие с нормата на чл. 35 от Административно-процесуалният кодекс и в изпълнение на решение на комисията, с писма на председателя на Комисията за защита на личните данни от страните в административното производство е изискано да предоставят становища и относими към случая доказателства.
В отговор на писмо, изх. № 5098/11/16.12.2011 г. на председателя на Комисията за защита на личните данни, от ПП Демократи за силна България изразяват становище по жалбата. В становището си излагат твърдения, че партията е неправилно конституирана като ответна страна в административното производство, тъй като жалбата е била насочена лично срещу г-н Прошко Прошков в качеството му на кандидат за кмет от Синята коалиция. По същество на жалбата декларират, че придобитите при провеждането на отворените предварителни избори лични данни се съхраняват съгласно изискванията на закона, не са обработвани за други цели и не са предоставяни за ползване за целите на предизборната кампания.
От ПП Съюз на демократичните сили, след повторно изискване на становище по жалбата, с писмо, вх. № 5098/11/23.02.2012 г., депозират такова, с което поддържат възраженията на ПП Демократи за силна България относно качеството на партията в административното производство. В становището си ПП Съюз на демократичните сили твърдят за законосъобразност на обработваните от тях лични данни, придобити при провеждането на отворените предварителни избори за кмет и президент на Синята коалиция.
Със становище, рег. № 5098/11/20.02.2012 г., г-н Прошко Прошков категорично заявява, че по време на кампанията си като кандидат за кмет на София не е изпращал лични писма до избиратели. Г-н Прошков допуска възможността действията да са извършени от негови поддръжници или опоненти. Сочи, че информацията за координатите на предизборния щаб, изображенията с логото на кампанията, включително и сканирания му подпис е достъпна. Господин Прошков декларира, че не е искал и не му е предоставян достъп до данните, придобити от Синята Коалиция по време на първичните избори. Заявява, че кампанията си като кандидат за кмет е водена съгласно изискванията на Изборния кодекс и националното законодателство.
В заключение, г-н Прошков излага мнение, че плик без клеймо от Български пощи ЕАД, което да удостовери изпращането му до съответното лице, както и съдържание, по никакъв начин не може да се свърже с него или политическите партии, издигнали кандидатурата му. Моли за прекратяване на административното производство по жалбата.
На 5 юни 2012 г. жалбата е разгледана по същество, като за откритото заседание са уведомени всички страни в административното производство. На заседанието жалбоподателят не се явява, ответните страни – не се явяват и не изпращат представители. Заинтересованата страна – не се явява.
Комисията приема жалбата за изяснена от правна и фактическа страна, като по същество на жалбата, я приема за основателна.
Твърденията на администраторите на лични данни, свързани с обработване на лични данни при провеждане на отворени предварителни избори са неотносими към предмета на настоящето административно производство. Жалбата е насочена срещу действия на злоупотреба на лични данни чрез използването им за целите на предизборна кампания на кандидат за кмет, издигнат от администраторите на лични данни.
Съгласно дефиницията за “обработване на лични данни”, дадена в §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, употребата на лични данни е действие по тяхното обработване. От своя страна пълния адрес и имената на жалбоподателя са лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, тъй като те представляват информация за физическото лице, което може да бъде идентифицирано пряко. Употребата на посочените лични данни следва да се използва при спазване на принципите и правилата, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и при спазване на изискванията на специалния закон – Изборния кодекс.
Правото на гражданите да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа е гарантирано от Конституцията на Република България (чл. 42, ал.1). Едновременно с това, съгласно чл. 32, ал. 1 от Конституцията на Република България личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
Посочения конституционен принцип е намерил своето отражение в Закона за защита на личните данни. Основна цел на ЗЗЛД е да се уреди защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни като се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни.
Законодателят е допуснал обработването на лични данни да се извършва само ако е налице поне едно от условията, посочени в чл. 4 от ЗЗЛД, като едновременно с това е въвел, с нормата на чл. 2, ал. 2 от закона, принципите на законосъобразното обработване на лични данни.
В Изборния кодекс са предвидени няколко способа за осъществяване на предизборна агитация:
1. предизборни събрания;
2. публикации в печатни издания;
3. изготвяне и разпространяване на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали (оставени на определени от кмета места, а на сгради и огради - с разрешение на собственика или управителя на имота);
4. предизборни програми на радио- и телевизионните оператори, и
5. предизборна кампания, отразена от Българската национална телевизия и Българското национално радио под формата на клипове, диспути и хроники.
За всеки способ за осъществяване на предизборна агитация, предвиден в Изборния кодекс е разписан ред за осъществяването му или са делегирани права на съответни субекти за определяне на реда за осъществяване на предизборната кампания.
Основните способи за осъществяване на предизборна агитация са с характер, предполагащ широк кръг от адресати, без да е необходимо тяхното индивидуализиране. Изключение от това правило правят предизборните събрания, но при условието, че присъствието на съответно физическо лице – избирател, на предизборно събрание предполага неговото съгласие.
Осъществяването на избирателния процес предполага обработване на лични данни по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.
Действието по изпращане на адресирани до избиратели писма представлява “политически директен маркетинг” и може да се приеме за допустимо само при наличието на изрично съгласие от съответното физическо лице.
В конкретния случай, видно от доказателствата приложени към жалбата, личните данни на жалбоподателя са употребени за предизборна агитация в полза на кандидата за кмет – г-н Прошков, издигнат от ПП Демократи за силна България и ПП Съюз на демократичните сили, регистрирали Синята коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове. Ответните страни в административното производство не сочат доказателства, от които да е видно, че е налице съгласие на жалбоподателя за обработване на неговите лични данни за целите на посочената предизборна агитация.
Водимa от гореизложеното, в качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от АПК, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища - обсъдени по отделно и в тяхната съвкупност, на основание чл. 10 ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД, Комисията
РЕШИ:
1. Уважава Жалба с рег. № 5098/24.10.2011 г., подадена от И.Д. при ответни страни: ПП Демократи за силна България и ПП Съюз на демократичните сили, регистрирали Синята коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове, и заинтересована страна - г-н Прошко Прошков – кандидат за кмет на гр. София, издигнат от Синята коалиция.
2. На основание чл. 10, ал 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни издава на администраторите на лични данни –ПП Демократи за силна България и ПП Съюз на демократичните сили следното задължително предписание:
При организиране и провеждане на предизборна кампания следва да бъдат предприети необходимите технически и организационни мерки за недопускане на действия на агитация, чрез лично адресиране на съобщения към физическо лице без наличие на неговото съгласие.
При неизпълнение на задължителното предписание ще бъдат предприети действия за осъществяване на административно наказателна отговорност по Глава VІІІ от Закона за защита на личните данни.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Решението може да се обжалва чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София-град в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № 5098/ 24.10.2011 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings