Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж101/ 07.06.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж101/ 07.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 101/2012 г.
София, 11.12.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 21.11.2012 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа редовността на искане с рег. №Ж101/07.06.2012 г., подадено от В.Г.Т. срещу „К.Б.М.” ЕАД.
В.Г.Т. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „К.Б.М.” ЕАД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни.
Жалбоподателят заявява, че през 2011 г. е сключил договор с „К.Б.М.” ЕАД за ползване на стационарен телефон и интернет. След два месеца от сключването на договора, г-н В.Г.Т. установил, че тарифния му план е променен без негово съгласие. В следствие на която промяна, г-н В.Г.Т. отказал да погасява задълженията си към мобилния оператор.
В.Г.Т. добавя, че е бил командирован извън България и след като се е прибрал установил, че дължи 450 лв. на „К.Б.М.” ЕАД.
Жалбоподателят споменава в жалбата си за ‘’психически тормоз’’, но не конкретизира от кой е причинен.
В.Г.Т. уточнява, че е разбрал за Комисия за защита на личните данни от интернет.
Към жалбата не са приложени доказателства.
При извършена проверка на жалбата по отношение на нейната редовност и допустимост се установи, че тя не отговаря на изискването на чл. 30, ал. 1, т. 2 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА), липсват основни реквизити, а именно от подадената жалбата не може да се определи естеството на искането, респективно с какво противоправно действие са нарушени правата по ЗЗЛД на г-н В.Г.Т.
В условията на служебното начало, съгласно чл. 9 от АПК с писмо рег. № П-5433 от 19.10.2012 г. на Председателя на КЗЛД е изискано от г-н В.Г.Т. да отстрани нередовностите по жалбата си, а именно да уточни с какво противоправно действие са нарушени правата му по ЗЗЛД.
Видно от известие за доставка (обратна разписка), писмото с указанията на Комисията е получено надлежно на 20.10.2012 г., като към настоящия момент указанията не са изпълнени в срок.
В.Г.Т. не е изпълнил указанията на Комисията в определения 3-дневен срок.
Извършен е и опит за установяване на връзка с г-н В.Г.Т., на оставения от него телефонен номер за контакт, но същия не е открит. За извършеното телефонно обаждане е съставен Протокол с рег. № ПР-133/12.11.2012 г.
На следващо място, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно – процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 2 от ПДКЗЛДНА, Комисията е съобщила на В.Г.Т., че е необходимо да уточни естеството на искането си.
Следва да се отбележи, че по жалбата на г-н В.Г.Т. е изискано изразяването на писмено становище от „К.Б.М.” ЕАД. Мобилният оператор изразява своето становище с писмо рег. № С344/25.07.2012 г. В същото се сочи, че В.Г.Т. е страна по следните договори, сключени с „К.Б.М.” ЕАД: Договор за фиксирани услуги № 50275629 от 30.09.2010 г. за фиксиран номер *****; Договор за мобилни услуги № 31262225 за СИМ карта с мобилен номер ***** и Договор за мобилни услуги № 600420419 от 02.04.2011 г. за СИМ карта с мобилен номер *****.
„К.Б.М.” ЕАД уведомява Комисията, че г-н В.Г.Т. не е заплатил ликвидни и изискуеми задължения по фактури от 05.08.2011 г. и 05.09.2011 г. Във връзка с които задължения, мобилният оператор е възложил събирането им на „С.Г.Г.” ООД.
 Като законово основание за предоставянето на свързаните с г-н В.Г.Т. лични данни на дружеството за събиране на вземания, „К.Б.М.” ЕАД посочва сключен договор за организиране събирането на вземания от абонати.
 0Към становището са приложени като доказателства, заверени копия от: Договор от 30.07.2011 г. и Анекс към него от 19.07.2010 г.; Договор за фиксирани услуги № 50275629 от 30.09.2010 г. за фиксиран номер *****; Договор за мобилни услуги № 31262225 за СИМ карта с мобилен номер ***** и Договор за мобилни услуги № 600420419 от 02.04.2011 г. за СИМ карта с мобилен номер ***** и Пълномощно за представителна власт пред административния орган.
При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че дружеството „К.Б.М.” ЕАД е изпълнило задължението си по чл. 17 от ЗЗЛД.
Искането, подадено от В.Г.Т. не е съобразено с изискванията на чл. 30, ал. 1, т. 2 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити.
От така изразените твърдения, не може да се определи еднозначно естеството на искането.
Жалбоподателят е уведомен, че при неизпълнение на дадените указания и нередовностите по жалбата не бъдат отстранени, административното производство ще бъде прекратено.
В рамките на указания срок В.Г.Т. не конкретизира естеството на искането си.
Съгласно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 2 от АПК и чл. 30, ал. 3 от ПДКЗЛДНА, ако в искането има нередовности, на искателя се изпраща съобщение да ги отстрани в посочения законоустановен срок. При неизпълнение, административното производство се прекратява.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 30, ал. 3 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК,  Комисията,
РЕШИ:
Обявява искане с рег. № Ж 101/07.06.2012 г., подадено от В.Г.Т. срещу „К.Б.М.” ЕАД за нередовно и прекратява административното производство.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж101/ 07.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings