Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 100/ 06.06.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 100/ 06.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 100/2012 г.
София, 11.12.2012г.

 
Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 14.11.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.22, ал.5 и чл.42, ал.8 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа жалба рег. № Ж 100/06.06.2012г., подадена от М.Г.М. срещу „М.” ЕАД и „К.Р.М.” ЕАД.
М.Г.М. сезира Комисията с жалба, в която твърди, че е имал сключен договор с „М.” ЕАД за ползване на мобилен интернет. Срокът на сключеният договор е изтекъл на 24.07.2011г. След изтичането на срока на договора, жалбоподателят е изпратил до мобилният оператор предизвестие за прекратяването на договора, тъй като му се е налагал дълъг престой в чужбина и предоставяната услуга нямал да я ползва. За времето, през което договора е бил действаш, господин М.Г.М. е заплатил всички свой задължения. След година, господин М.Г.М. е получил на домашния си адрес писмо, изпратено от „К.Р.М.” ЕАД, с което го уведомяват за дължима сума по фактури за 24.08.2011г. и 24.09.2011г. Служители от посочената фирма се осъществили контакт с жалбоподателя и по телефона.
Към жалбата не се представят доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от „М.” ЕАД и „К.Р.М.” ЕАД.
Ответникът по административното производство е депозирал пред Комисията писменото си становище, ведно с относими по случая доказателства. В становището се сочи, че на 24.07.2009г. господин М.Г.М. е сключил договор за услугата M-tel Homebox с рег.№М1617470. Договорът е бил със срок на действие две години. Срокът му е бил до 24.07.2011г. От страна на жалбоподателят няма отправено искане за прекратяване на договора, поради което същият е подновен автоматично и е станал със срок до 24.07.2012г. С оглед използване услуги по договора са издадени три фактури, които потребителят не е заплатил. Задължението на жалбоподателят е предадено за събиране на фирма „К.Р.М.” ЕАД.
Общо задълженията, предадени за събиране на „К.Р.М.” ЕАД за реално използвани услуги, както и начислени неустойки по договора възлизат в размер на 66.32 лв.
Мобилният оператор твърди, че жалбоподателят е неизряден платец по надлежно сключени договори, поради коте за М. е възникнало правото да предприеме действия по събиране на дължимите суми. В тази връзка, мобилният оператор е предоставил личните данни на господин Нейков на агенция за събиране на вземания.
Ответната страна посочва, че в т.4.5. от сключения с господин М.Г.М. договор е уговорено, че абонатът предоставя доброволно на мобилния оператор личните си данни и изразява съгласието си те да бъдат съхранявани и обработвани, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Ползвателят на мобилни услуги се съгласява още, че свързаните с него лични данни ще бъдат обработени от администратора на лични данни чрез предоставянето им на трето лице, в случай на неизпълнение на договорни задължения, а именно неизплащане на суми, произтекли от договора. Освен в цитираната договорна клауза, целите и начините на обработване на личните данни на абонатите на мобилния оператор са подробно посочени и в Общите условия на дружеството, с които жалбоподателят се е съгласил и приел.
В допълнение се сочи, че неразделна част от всички договори за мобилни услуги да Общите условия за взаимоотношенията между „М.” ЕАД и абонатите и потребителите на обществени мобилни надземни мрежи на „М.” ЕАД по стандартите на GSM и UMTS /Общи условия/, които са достъпни на интернет страница с адрес: www.mtel.bg. , с които жалбоподателят е декларирал, че е запознат и е получил екземпляр от същите. В т.40г от Общите условя е указано, че „М.” ЕАД има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на Услугата данни на абоната на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими за ползваните услуги, както и в случаите по т.69.в и т.69.г. ”Абонатът дава съгласието си М. да събира, съхранява, обработва и предоставя на трети лица - кредитни или други институции, по реда на тези Общи условия и съгласно българското законодателство, личните му данни, с цел индивидуално определяне на кредитния лимит, извършване на кредитна оценка и събиране на вземанията”.
В становището на мобилният оператор се сочи още, че дружеството има сключен договор с „К.Р.М.” ЕАД с предмет събиране на неизплатени суми на абонати на М.
С писма изх. № П2980/06.07.2012г., П4593/19.09.2012г. и П-5332/16.10.2012г. на Председателя на КЗЛД от заинтересованата страна е изискано да представи становище по жалбата и относими към случая доказателства. Видно от известия за доставка и трите писма с указания и даденият срок за изпълнението им, са получени от дружеството. „К.Р.М.” ЕАД не е изпълнило задължението си по чл.22, ал.5 от ЗЗЛД и чл.36, ал.2 от АПК, да укаже съдействие на Комисията при събирането на доказателства, изясняване на случая и осъществяване на контролните й правомощия в областта на защита на личните данни. При извършена служебна справка в търговския регистър се установи, че адреса, на който са изпратени писмата съвпада с адреса посочена като седалище и адрес на управление на дружеството. При справка в интернет не бе открит телефон за контакт с фирмата.
„К.Р.М.” ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД на собствено основание. В конкретния случай е обработил свързаните с М.Г.М. лични данни в качеството му на обработващ лични данни. Въпреки, че дружеството в конкретния случай не е действало като администратор на лични данни, не се променя факта, че не е изпълнило дадени му указания от Комисията, с което не й е оказало съдействие, което от своя страна представлява административно нарушение.
С разпоредбата на чл.22, ал.5 от ЗЗЛД е вменено задължение на всички лица, които обработват лични данни да оказват съдействие на Комисията при упражняване на правомощията й. Законодателят не е конкретизирал кръга от лицата, които имат това задължение, а само е посочил, че задължението се отнася до тези, които обработват лични данни. В конкретния случай от събраните по административната преписка доказателства се установява, че „К.Р.М.” ЕАД обработва свързаните с жалбоподателят лични данни, от което следва, че за него е възникнало задължението да окаже съдействие на КЗЛД, още повече, че дружеството е конституирано като страна в образуваното пред Комисията административното производство.
В чл.36, ал.2 от АПК е разписано, че страните в административното производство, оказват съдействие на органа при събирането на доказателства. Те са длъжни да представят доказателства, които се намират при тях и не се намират при административния орган.
За прецизност следва да се отбележи, че съгласно чл.15 от АПК, страни административното производство могат да бъдат: административния орган, прокурорът и всеки гражданин или организация. В тази връзка за „К.Р.М.” ЕАД е налице задължението, определено с кодекса, за оказване на съдействие при събирането на доказателства, което то не е изпълнило, както в указаният му от Комисията срок, така и до момента на постановяването на настоящето решение.
Предвид изложеното, Комисия за защита на личните данни приема, че „К.Р.М.” ЕАД с ЕИК: 200706032, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Студентски, ж.к. Студентски град, бул.8-ми-декември №13, офис №11, представлявано от Б.Д.Х. е нарушило разпоредбата на чл.22, ал.5 от ЗЗЛД, да укаже съдействие на Комисията при упражняване на правомощията й.
От дружеството многократно е изискано да представи становище и относими доказателства по жалбата, които са необходими за по нататъшното развитие на административното производство, но същите не са представени. Исканото от КЗЛД съдействие и представяне на доказателства е направено чрез изпращането на три препоръчани писма с обратна разписка на адреса посочен в търговският регистър.
Видно от известията за доставка /обратната разписка/ всичките писма, с които е поискано от дружеството оказване на съдействие по повод образуваното административно производство, са получени от адресатът им. Във връзка с изложеното, КЗЛД прави заключение, че администраторът на лични данни е уведомен по надлежният ред за задължението си да окаже съдействие на административния орган.
Неизпълнението на дадените от КЗЛД указания с писмата, представляват отказ от съдействие при упражняване на правомощията й да извършва контрол по законосъобразност при обработването на личните данни на физическите лица от страна на администратори на лични данни. Липсата на предоставяне на информация от „К.Р.М.” ЕАД води до затруднения на Комисията при установяването на всички факти и обстоятелства от значения за жалбата.
Във връзка с изложеното, Комисия за защита на лични данни приема, че неоказването на съдействие от „К.Р.М.” ЕАД на административния орган представлява административно нарушение на ЗЗЛД.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че има извършено административно нарушение, изразяващо се в отказ от съдействие по отношение на контролните и правомощия от страна на „К.Р.М.” ЕАД, поради което на основание чл.42, ал.8 от ЗЗЛД,
РЕШИ:
Налага на основание чл.42, ал.8 от ЗЗЛД административно наказание – имуществена санкция в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин / лв. на „К.Р.М.” ЕАД с ЕИК: 200706032, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Студентски, ж.к. Студентски град, бул.8-ми-декември №13, офис №11, представлявано от Б.Д.Х. за нарушение на разпоредбата на чл.22, ал.5 от ЗЗЛД – отказ от съдействие на Комисията при упражняване на правомощията й.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 100/ 06.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings