Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 38/ 25.04.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 38/ 25.04.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 38/2012 г.
София, 10.12.2012 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в заседание, проведено на 14.11.2012 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, постави за разглеждане жалба с рег. № Ж 38/25.04.2012 г., подадена от М.С.Д. срещу „Б.М.Е.Б.” ЕАД.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, в която жалбоподателката сочи за извършена злоупотреба с личните й данни, изразяваща се в попълването на договор за предоставяне на услуги от „Б.М.Е.Б.” ЕАД без знанието и съгласието й. Жалбата е адресирана и до дружеството с искане за „установяване недействителността на положения върху договора подпис, както и оспорване на последващото му прекратяване”. Настоява жалбата й да се счита за връчено заявление за достъп до лична информация.
 Към жалбата е приложено ксерокопие на образец на подпис от 17.04.2012 г.
Жалбата, подадена от М.С.Д. е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата не е посочена точната дата на твърдяното нарушение, но от изложените факти в нея може да се направи извод, че е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежава „Б.М.Е.Б.” ЕАД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. Законът сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване изискванията на ЗЗЛД.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че на дружеството е издадено Удостоверение № 297820 и е вписано в регистъра на администраторите на лични данни към КЗЛД. Заявени са 3 регистъра: „Клиенти”, „Персонал – щатен и нещатен”, „Трудови злополуки”.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните данни на г-жа М.С.Д., изразяваща се в подписването на договор с „Б.М.Е.Б.” ЕАД без знанието и съгласието й. По смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД ”употреба” на лични данни е обработване на лични данни.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
С писмо с изх. № П 1293/04.05.2012 г. на Председателя на КЗЛД, на жалбоподателката са разяснени условията, при наличие поне на едно от които е допустимо обработване на лични данни на физически лица. Уведомена е, че съгласно чл. 1, ал. 5 от Закона за защита на личните данни, неговата приложимост за целите на националната сигурност и обществения ред, както и за нуждите на наказателното производство е обусловено дотолкова, доколкото в специален закон не е предвидено друго. Посочената разпоредба изключва приложението на ЗЗЛД по отношение на онези случаи, при които обработването на лични данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяние. Обяснено й е, че съставянето и използването на неистински документ (в конкретния, случай подписването на договор за услуги без знанието и съгласието й) съставлява документно престъпление по смисъла на чл. 309 от НК, поради което наказателното преследване следва да се осъществи по реда на НПК. В случай, че сезира разследващите органи, указано й е да уведоми КЗЛД за входящия номер на молбата.
Ако поддържа жалбата си до Комисията за защита на личните данни, уведомена е да я депозира, като е указан реда и начина, както и да приложи относими доказателства.
При проведен разговор по телефона (Протокол с вх. № ПР-125/18.10.2012 г.) г-жа М.С.Д. посочва, че е подала жалба с вх. № 3882/12 от 17.10.2012 г. до Районна прокуратура – гр. С.
В условията на служебното начало, с писмо с изх. № П 1300/04.05.2012 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс „Б.М.Е.Б.” ЕАД е уведомено за откритото производство по жалбата и на основание чл. 36 от АПК е изискано становище по жалбата, ксерокопия на прекратени и настоящи договори, сключени с жалбоподателката, както и други относими към случая доказателства.
В отговор, с писмо с вх. № П 1841/22.05.2012 г. от „Б.М.Е.Б.” ЕАД е получено становище, в което се посочва, че М.С.Д. е била абонат на „К.” ЕАД, но поради дължими неустойки в размер на 164.50 лв., договорът е прекратен. Сочи се, че на 15.11.2011 г. е сключен договор между г-жа М.С.Д. и „Б.М.Е.Б.” ЕАД, за който договор се твърди, че жалбоподателката собственоръчно е подписала. От дружеството заявяват, че до 31.01.2012 г. М.С.Д. е ползвала договорени услуги без да заплаща дължимите такси, след който срок е върнала обратно оборудването, за да прекрати договора.
Към писмото са приложени заверени ксерокопия на: Приемо-предавателен протокол от 17.07.2009 г.; Договор № 2002274001/11.03.2009 г.; Протокол за инсталация от 20.11.2011 г.; Жалба с вх. № 104/07.03.2012 г. от М.С.Д.; Отговор с изх. № 104805.04.2012 г. и   Пълномощно с рег. № 1249/2012 г. от 07.05.2012 г.
С оглед изясняване на факти и обстоятелства по жалбата, с писмо с изх. № П-5644/29.10.2012 г. на Председателя на КЗЛД, от Районна прокуратура – гр. С. е изискана информация за хода и резултатите от предприетите от тяхната институция действия по случая.
С писмо с вх. № П-5823/05.11.2012 г. от Районна прокуратура – гр. С. уведомяват Комисията, че по жалбата на М.С.Д. на 25.10.2012 г. е възложена проверка на ОД – МВР – С.
Съгласно чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган спира административното производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед новопостъпилите доказателства по жалбата с писмо, вх. № П-5823/05.11.2012 г. от Районна прокуратура – гр. С., по случая е възложена проверка на ОД на МВР – С. Резултатите и заключенията от образуваното производство могат да имат съществено значение както за жалбата, така и за защита правата на жалбоподателката. Установяването на факта дали има извършено престъпление и извършителят му са от значение за произнасяне на Решение от КЗЛД и ще се установи дали обработването на личните данни на жалбоподателката може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, чл. 27, ал. 2 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
1. Обявява жалба с рег. № Ж 38/25.04.2012 г., подадена от М.С.Д. срещу „Б.М.Е.Б.” ЕАД, за допустима.
2. Конституира като страни в административното производство жалбоподателката М.С.Д. и ответна страна - „Б.М.Е.Б.” ЕАД в качеството му на администратор на лични данни.
3.Спира административното производство по жалбата, до отпадане на основанията за спирането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 38/ 25.04.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings