Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 267/ 28.08.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 267/ 28.08.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 267/2012 г.
София, 30.11.2012 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в заседание, проведено на 14.11.2012 г. (Протокол № 42), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, постави за разглеждане жалба с рег. № Ж 267/28.08.2012 г., подадена от Т.Б.С. срещу „К.Б.М.” ЕАД.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, в която жалбоподателката посочва, че на 11.09.2010 г. е сключила договор „К.Б.М.” ЕАД за срок от 24 месеца. При заплащане на месечна такса за ползвани услуги е поискала информация относно условията за прекратяване на договорните си взаимоотношения. Служител от офиса на Г. я е уведомил, че срокът на договора e продължен. При извършена справка от мобилния оператор е установено, че на името на жалбоподателката е подписан нов договор за срок от 24 месеца, както и договор от 01.07.2012 г. за лизинг на мобилен апарат, които действия заявява г-жа Т.Б.С. са извършени без знанието и съгласието й.
Т.Б.С. счита, че е извършена злоупотреба с личните й данни и моли Комисията за защита на личните данни с оглед своите правомощия да предприеме необходимите действия.
Към жалбата не са приложени доказателства.
Жалбата, подадена от Т.Б.С. срещу „К.Б.М.” ЕАДе съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата не е посочена точната дата на твърдяното нарушение, но от изложените факти в нея следва извод, че е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежава „К.Б.М.” ЕАД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата. Законът сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване изискванията на този закон.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че на мобилния оператор е издадено Удостоверение № 28772 и е вписан в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД. Подадено е Заявление № 60661/27.01.2010 г. за актуализация, в което са заявени два регистъра – „Персонал” и „Потребители”.
Жалбата е насочена срещу злоупотреба с личните данни на жалбоподателката, изразяваща се в сключването на договори без знанието и съгласието й.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
С оглед изясняването на факти и обстоятелства по жалбата, с писмо, изх. № П 4648/20.09.2012 г. на Председателя на КЗЛД, както и при проведен разговор по телефона (Протокол с вх. № ПР-116/10.10.2012 г.), от жалбоподателката е изискана информация дали е сезирала други органи по случая. В отговор, г-жа Т.Б.С. заявява, че е подала жалба с вх. № 11531/12 г. до Районна прокуратура – гр. Варна.
С писмо с изх. № П-5276/16.10.2012 г. на Председателя на КЗЛД, от Районна прокуратура – гр. Варна е изискана информация за хода и резултатите от предприетите от тяхната институция действия по случая.
С писмо с вх. № П-5623/26.10.2012 г. от Районна прокуратура – гр. Варна уведомяват Комисията, че по жалбата на Т.Б.С. е разпоредена проверка под № 11531/2012 г. за извършено престъпление по чл. 309 от Наказателния кодекс.
На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, с писмо с изх. № П 4589/19.09.2012 г. на Председателя на КЗЛД, дружеството „К.Б.М.” ЕАД е уведомено за откритото административно производство и на основание чл. 36 от АПК е изискано становище, заверени копия на прекратени и настоящи договори с жалбоподателката, както и други относими към жалбата доказателства.
С писмо с вх. № С 488/26.09.2012 г. от Г. е получено становище, в което се посочва, че след извършена проверка е установено, че жалбоподателката е страна по три договора с мобилния оператор. Твърди се, че на 25.08.2012 г. г-жа Т.Б.С. е депозирала жалба, съдържаща твърдения, че е подписан договор на нейно име без знанието и съгласието й. До произнасяне но компетентните органи, „К.Б.М.” ЕАД счита договорите за валидно сключени.
Към писмото са приложени копия на: Договор за мобилни услуги от 11.09.2010 г.; Допълнително споразумение от 01.07.2012 г.; Договор за лизинг от 01.07.2012 г. за мобилен апарат; Жалба от 25.08.2012 г., Писмо – отговор от 11.09.2012 г. и Пълномощно на Е.З. и Пълномощно на Й.И.
Съгласно чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания.
Видно от новопостъпилите доказателства по жалбата с писмо, вх. № П-5623/26.10.2012 г. от Районна прокуратура – гр. Варна, по случая е разпоредена проверка. Резултатите и заключенията от образуваното производство могат да имат съществено значение както за жалбата, така и за защита правата на жалбоподателката. Установяването на факта дали има извършено престъпление и извършителят му са от значение за произнасяне на Решение от КЗЛД и ще се установи дали обработването на личните данни на жалбоподателката може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни. Необходимо е и с оглед извършването на преценка дали администраторът на лични данни – „К.Б.М.” ЕАД е извършил “обработване” по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД на свързаните с жалбоподателката лични данни.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, чл. 27, ал. 2 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
1. Обявява жалба с рег. № Ж 267/28.08.2012 г., подадена от Т.Б.С. срещу „К.Б.М.” ЕАД, за допустима.
2. Конституира като страни в административното производство жалбоподателката Т.Б.С. и ответна страна - „К.Б.М.” ЕАД в качеството му на администратор на лични данни.
3.Спира административното производство по жалбата, до отпадане на основанията за спирането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 267/ 28.08.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings