Български English Français
Начало » Указания за регистрация на инициативни комитети за произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Указания за регистрация на инициативни комитети за произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Указания за регистрация на инициативни комитети за произвеждането на национален референдум, по смисъла на ЗПУГДВМС и инициативни комитети на застъпниците на алтернативната позиция по смисъла на Решение № 5-НР от 12 ноември 2012г. на ЦИК относно регистрация на застъпници на алтернативната позиция в ЦИК за участие в националния референдум на 27 януари 2013г. като администратори на лични данни
 
Относно качеството администратор на тези инициативни комитети и  задължението им за регистрация в КЗЛД:
Инициативните комитети за произвеждането на национален референдум, по смисъла на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС)и инициативните комитети на застъпниците на алтернативната позиция по смисъла на Решение № 5-НР от 12 ноември 2012г. на ЦИК относно регистрация на застъпници на алтернативната позиция в ЦИК за участие в националния референдум на 27 януари 2013 г.  са администратори на лични данни по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД и като такива следва да подадат заявения за регистрация.
 
Относно начина на подаване на заявление и съдържанието на заявлението: С оглед на обстоятелството, че инициативните комитети нямат БУЛСТАТ/ЕИК, подаването на заявлението за регистрация не може да се извърши чрез електронната система е-RALD през сайта на КЗЛД. Заявлението може да бъде попълнено и изпратено единствено по пощата или да бъде попълнено и подадено на място в приемната на КЗЛД. Образците на документи, които следва да се попълнят в конкретния случай са формулярите Заявление за регистрация на физическо лице-представител и Описание на регистъра. За всеки отделен регистър се попълва формуляр „Описание на регистъра”. При попълване на информацията за брой физически лица, следва да се има предвид, че тя се отнася за броя на лицата, чиито данни съответния инициативен комитет ще обработва (в конкретния случай - над 100 лица), а не броя на членовете на инициативния комитет.
При подаване на документите за регистрация на място в КЗЛД, същите трябва да бъдат съпроводени с:
1. документ, удостоверяващ регистрацията на инициативния комитет в ЦИК;
2. нотариално заверено пълномощно, в случай, че документите се подават от лице, различно от представляващия инициативния комитет.
При подаване на горепосочените документи за регистрация по пощата, те трябва да бъдат подписани от лицето, представляващо инициативния комитет или упълномощено от него лице ( прилага се нотариално заверено пълномощно).
            Получаване на удостоверение за регистрация става на място в сградата на КЗЛД от лицето, представляващо инициативния комитет или упълномощено от него лице.

Файлове за сваляне

Изтегли файла Заявление за регистрация на физическо лице-представител (PDF)
Изтегли файла Заявление за регистрация на физическо лице-представител (DOC)
Изтегли файла Описание на регистъра (PDF)
Изтегли файла Описание на регистъра (DOC)
Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане на Председателя на ЦИК по въпроси, свързани с предстоящия национален референдум


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2