Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 162/ 02.07.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 162/ 02.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 162/2012г.
София, 30.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 07.11.2012г., на основание чл.10, ал.1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж 162/02.07.2012г. подадена от Д.К.Н. срещу „К.Б.М.” ЕАД, „С.Г.Г.” ООД и „Ф.И.” АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.  
Д.К.Н. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „К.Б.М.” ЕАД, „С.Г.Г.” ООД и „Ф.И.” АД неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни.
Жалбоподателят твърди, че без негово знание и съгласие, дружеството „К.Б.М.” ЕАД е предоставило свързаните с него лични данни на „С.Г.Г.” ООД и „Ф.И.” АД.
Д.К.Н. уточнява, че през 2010г. е сключил договор с „К.Б.М.” ЕАД за срок от две години. Жалбоподателят е правил многократни, но безуспешни опити за прекратяването на договора, преди изтичане на двугодишния срок.
Д.К.Н. уведомява, че към настоящия момент дружеството „К.Б.М.” ЕАД е предоставило личните му данни на „С.Г.Г.” ООД и „Ф.И.” АД.
Жалбоподателят изразява своето притеснение относно това кой има достъп до личните му данни, как се обработват и съхраняват от дружествата за събиране на вземания.
Д.К.Н. иска от Комисията да бъде извършена проверка и в случай, че бъде установено нарушение на ЗЗЛД, да бъдат наложени съответните санкции.
Към жалбата не са приложени доказателства.
Жалбата, подадена от  Д.К.Н. е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което следва извода, че е подадена в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т. 7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „К.Б.М.” ЕАД. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД и е регистриран с Идент. № 28772, в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД. В конкретния случай „С.Г.Г.” ООД и „Ф.И.” АД, са обработвали личните данни на жалбоподателя от името и за сметка на администратора на лични данни, от което следва, че дружествата за събиране на вземания са обработващи лични данни, съгласно определението дадено в §1, т.3 от ДР на ЗЗЛД. При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни се установи, че и двете дружества за събиране на вземания са регистрирани като администратори на лични данни, на собствено основание.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-н Д.К.Н., изразяваща се в неправомерното им предоставяне от „К.Б.М.” ЕАД на „С.Г.Г.” ООД и „Ф.И.” АД.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяването на писменни становища с представяне на относимите по случая доказателства от „Ф.И.” АД, „С.Г.Г.” ООД и „К.Б.М.” ЕАД.
„К.Б.М.” ЕАД представя своето становище с писмо вх. № С450/10.09.2012г. В същото се сочи, че г-н Д.К.Н. е страна по следните два договора, сключени с „К.Б.М.” ЕАД:
- Договор за мобилни услуги от 24.07.2009г. за СИМ карта с мобилен номер ***** и Допълнително споразумение към него от дата 22.06.2010г. и
- Договор за мобилни услуги от 12.10.2009г. за СИМ карта с мобилен номер *****.
Мобилният оператор уведомява Комисията, че г-н Д.К.Н. не е заплатил ликвидни и изискуеми задължения по фактури от 25.05.2009г. и 25.06.2011г., за предоставени услуги и месечни такси по посочените договори. Във връзка с което, на основание Договор от 30.07.2009г. и Анекс към него от 19.07.2010г., сключен със „С.Г.Г.” ООД и Договор от 19.04.2011г., сключен с „Ф.И.” АД, същите с предмет организиране събирането на неизплатени суми от абонати, „К.Б.М.” ЕАД е предоставило свързаните с г-н Д.К.Н. лични данни на дружествата за събиране на вземания.
Като доказателства по жалбата, към становището са приложени заверени копия от: Договор от 30.07.2009г. и Анекс към него от 19.07.2010г.; Договор от 19.04.2011г.; Договор за мобилни услуги от 24.07.2009г. и Допълнително споразумение към него от дата 22.06.2010г.; Договор за мобилни услуги от 12.10.2009г.; Фактури от 25.05.2009г. и 25.06.2011г.; Последна покана за доброволно плащане ведно с Кредитно известие № 7163914164 от 25.07.2011г. и Фактура от 25.08.2011г.
 „С.Г.Г.” ООД представя своето становище на 10.09.2012г. В същото се сочи, че между „С.Г.Г.” ООД и „К.Б.М.” ЕАД е сключен договор от 30.07.2009г., по силата на който мобилният оператор възлага на дружеството за събиране на вземания да организира събирането на неизплатени суми от абонати. На основание който договор и във връзка с неизплатени суми, мобилният оператор е предоставил свързаните с г-н Д.К.Н. лични данни на „С.Г.Г.” ООД.
„С.Г.Г.” ООД счита подадената от г-н Д.К.Н. жалба, за неоснователна.
Към становището е приложено копие от пълномощно за представителна власт пред административния орган.
На 18.07.2012г. е постъпило писмено становище от „Ф.И.” АД. В същото дружеството уведомява Комисията, че има сключен договор от 19.04.2011г. с „К.Б.М.” ЕАД, с предмет събиране на вземания от длъжници на мобилния оператор. По силата на който договор, на 14.06.2012г. „К.Б.М.” ЕАД е възложил случая на г-н Д.К.Н., с дължима сума в размер на 274.86 лв.
Дружеството за събиране на вземания заявява, че личните данни на г-н Д.К.Н. са обработени при стриктно спазване на Закона за защита на личните данни.
Към становището е приложен като доказателство Договор от 19.04.2011г., сключен между „К.Б.М.” ЕАД и „Ф.И.” АД.
В редовно заседание проведено на 04.10.2012г., Комисията е взела решение, с което обявява жалба с рег. № Ж 162/02.07.2012г., подадена от Д.К.Н. срещу „К.Б.М.” ЕАД, „С.Г.Г.” ООД и „Ф.И.” АД за процесуално допустима, насрочва я за разглеждане по същество в открито заседание и конституира страните в административното производство.
Комисия за защита на личните данни приема, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установява, че Д.К.Н. е страна по следните договори, сключени с „К.Б.М.” ЕАД: Договор за мобилни услуги от 24.07.2009г. за СИМ карта с мобилен номер **** и Допълнително споразумение към него от 22.06.2010г. и Договор за мобилни услуги от 12.10.2009г., по които договори са възникнали ликвидни и изискуеми задължения, съгласно издадени фактури от 25.05.2011г. и 25.06.2011г. От което следва, че е на лице хипотеза, при която се допуска обработването на лични данни, а именно визираната в чл.4, ал.1, т. 3 от Закона за защита на личните данни. Според същата обработването на лични данни е допустимо, в случай, че е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „К.Б.М.” ЕАД. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, като е подал заявление за регистрация пред КЗЛД. В конкретния случай „С.Г.Г.” ООД и „Ф.И.” АД са обработвали личните данни на жалбоподателя от името и за сметка на администратора на лични данни, от което следва, че дружествата за събиране на вземания са обработващи лични данни, съгласно определението дадено в §1, т.3 от ДР на ЗЗЛД. При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни се установи, че „С.Г.Г.” ООД и „Ф.И.” АД са регистрирани като администратор на лични данни, на собствено основание.
Видно от жалбата, г-н Д.К.Н. не оспорва истинността на положения подпис върху по-горе цитираните договори. Подписвайки и приемайки клаузите на Договор за мобилни услуги от 24.07.2009г. за СИМ карта с мобилен номер **** и Допълнително споразумение към него от 22.06.2010г. и Договор за мобилни услуги от 12.10.2009г. и Общите условия, Д.К.Н. е изразил своето изрично съгласие, свързаните с него лични данни да бъдат предоставени на трети лица. Като в конкретния случай, целта на предоставяне на данните е събиране на просрочени задължения. Във връзка с което, следва да се направи обоснован извод, че е налице и друга предпоставка за допустимост при обработването на личните данни на г-н Д.К.Н., а именно визираната в чл.4, ал.1, т. 2 от ЗЗЛД – лицето за което се отнасят данните, е дало своето изрично съгласие.
Следва да се отбележи, че по силата на Договор от 30.07.2009г. и Анекс към него от 30.07.2009г., сключен между „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД, мобилният оператор е възложил на дружеството за събиране на вземания да организира събирането на неизплатени суми от абонати. Със същия предмет е и сключения между „К.Б.М.” ЕАД и „Ф.И.” АД Договор от 19.04.2011г.
Предоставянето на свързаните с г-н Д.К.Н. лични данни на “С.Г.Г.” ООД и „Ф.И.” АД, от страна на „К.Б.М.” ЕАД е извършено на правно основание и не представлява нарушение на императивните разпоредби на Закона за защита на личните данни.
От представените по административната преписка фактури, удостоверяващи изискуемото вземане на мобилния оператор, се установява, че е налице и друго условие за допустимост на обработването на свързаните с г-н Д.К.Н. лични данни, а именно визираното в чл.4, ал.1, т. 7 от ЗЗЛД – обработването е било необходимо за реализиране на законните интереси на администратора.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т. 7 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисия за защита на личните дани,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 162/02.07.2012г. подадена от Д.К.Н. срещу „К.Б.М.” ЕАД, „С.Г.Г.” ООД и „Ф.И.” АД.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 162/ 02.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings