Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 127/ 19.06.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 127/ 19.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 127/2012г.
София, 30.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 07.11.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж 127/ 19.06.2012г., подадена от С.П.К. срещу „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.  
С.П.К. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „БТК” АД („БТК”АД) и „С.Г.Г.” ООД неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни.
Жалбоподателят твърди, че на 12.06.2012г. е получил писмо, с което дружеството за събиране на вземания го е уведомило, че по силата на договор за цесия сключен с „БТК”АД, задължението му е прехвърлено към „С.Г.Г.” ООД.
Господин С.П.К. заявява, че няма сключен договор с „БТК”АД и оспорва начислената сума. В допълнение жалбоподателят пояснява, че през 2002г. при закупуването на апартамента, в който живее е извършено само прехвърляне на партидата, но е сключен нов договор „БТК”АД.
С.П.К. счита, че личните му данни са предоставени неправомерно и без негово съгласие от „БТК”АД на „С.Г.Г.” ООД.
С.П.К. иска от Комисията да бъде извършена проверка и да се предприемат необходимите действия за отстраняване на допуснатото нарушение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Към жалбата е приложено като доказателство, копие на Уведомление за цесия от 07.06.2012г.
Жалбата, подадена от С.П.К. е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което следва извода, че е подадена в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „БТК” АД. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД и е регистриран с Идент. № 14414, в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД. В конкретния случай „С.Г.Г.” ООД е обработвал личните данни на жалбоподателя от името и за сметка на администратора на лични данни, от което следва, че дружеството за събиране на вземания е обработващ лични данни, съгласно определението дадено в §1, т.3 от ДР на ЗЗЛД. При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни се установи, че дружеството „С.Г.Г.” ООД е регистрирано като администратор на лични данни, на собствено основание.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-н С.П.К., изразяваща се в неправомерното им предоставяне от „БТК” АД на „С.Г.Г.” ООД.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяването на писмени становища с представяне на относимите по случая доказателства от „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД.
„БТК” АД представя своето становище с писмо вх. № С 333/23.07.2012г. В същото се сочи, че на 26.03.2007г. г-н С.П.К. е сключил с „БТК М.” ЕООД (дружество, в последствие преобразувано чрез вливане в „БТК” АД) Договор за мобилна услуга с номер *****. Като по този договор, г-н С.П.К. има непогасени задължения в общ размер на 89.75 лв., произтичащи от Месечна сметка № 0000587447 от 08.05.2007 – за 38.85 лв. и Месечна сметка № 0000720589 от 08.06.2007г. – за 50.90 лв.
Телекомуникационната компания заявява, че с подписване на договора г-н С.П.К. е изразил своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани за реализиране правата и задълженията по същия.
„БТК” АД уточнява, че в подписания от г-н С.П.К. договор съществува клауза, в която е предвидено декларирането на съгласие за обработване на личните данни от трети лица.
На следващо място, като правно основание за предоставянето на свързаните с
г-н С.П.К. лични данни, телекомуникационното дружество сочи наличието на сключен договор за цесия с „С.Г.Г.” ООД.
„БТК” АД счита подадената от С.П.К. жалба за неоснователна.
Като доказателства по жалбата, към становището са приложени: Договор Заявка Форма 1А от 26.03.2007г., Анекс към Договор Заявка Форма 1Б от 26.03.2012г. и пълномощно за представителна власт пред административния орган.
„С.Г.Г.” ООД представя своето становище на 10.09.2012г. В същото се сочи, че личните данни на жалбоподателя са обработени в изпълнение на сключен между дружеството и „БТК” ЕАД договор за цесия и съгласно пълномощно от 27.04.2012г.
Дружеството за събиране на вземания счита подадена от С.П.К. жалба за неоснователна.
Към становище е приложено като доказателство по жалбата, пълномощно за представителна власт пред административния орган.
По време на откритото заседание на КЗЛД, ответната страна в административното производство – „БТК” АД, представя нови доказателства, относими към жалбата, а именно: Фактура – копие с период на отчитане 08.04.2007г. – 07.05.2007г., ведно с извлечение по услуги и Фактура – копие с период на отчитане 08.05.2007г. – 07.06.2007г., ведно с извлечение по услуги.
Комисия за защита на личните данни приема, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установява, че С.П.К. е страна по следния договор, сключен с дружеството „БТК М.” ЕООД (към настоящия момент преобразувано, чрез вливане в дружеството „БТК” АД) - Договор за мобилни услуги от 26.03.2007г. за СИМ карта с мобилен номер *****, по който договор г-н С.П.К. има непогасени задължения в общ размер на 89.75 лв., същите дължими по издадени фактури от 2007г., както следва Месечна сметка 0000587447 от 08.05.2007г. – за 38.85 лв. и Месечна сметка 0000720589 от 08.06.2007г. – за 50.90 лв.
В договор сключен между мобилния оператор и С.П.К. се съдържа текст, който информира абонатът, че подписвайки договорът, той дава своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани за целите на договора от „БТК М.” ЕООД, а именно: „С подписване на настоящата заявка-договор Клиентът декларира, че е информиран, че данните, които предоставя, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. „БТК М.” ЕООД се задължава да ги обработва и съхранява, гарантирайки тяхната конфиденциалност. Клиентът предоставя личните си данни доброволно и разрешава, за да бъдат реализирани правата и задълженията му по договора, „БТК М.” ЕООД да ги предоставя на държавни органи, институции или трети лица”.
От така изложеното следва да се направи обоснован извод, че са налице две от условията за допустимост на обработване на личните данни на г-н С.П.К., визирани в чл.4, ал.1, т.2 и т.3 от ЗЗЛД, а именно лицето, за което се отнасят данните е дало своето изрично съгласие, както и в случай, че обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.
Подписвайки Договор за мобилни услуги от 26.03.2007г. за СИМ карта с мобилен номер, С.П.К. е дал своето изрично съгласие, свързаните с него лични данни да бъдат предоставени на трети лица за целите на събиране на вземания по същия.
Видно от събраните по административната преписка доказателства, както и от изложените в жалбата твърдения, г-н С.П.К. не е сезирал разследващите органи за извършено документно престъпление.
От представените по административната преписка фактури, удостоверяващи изискуемото вземане на мобилния оператор, се установява, че е налице и друго условие за допустимост на обработването на свързаните с г-н С.П.К. лични данни, а именно визираното в чл.4, ал.1, т.7 от ЗЗЛД – обработването е било необходимо за реализиране на законните интереси на администратора.
Във връзка със сключен договор за цесия между „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД, телекомуникационната компания е цедирала своето вземане към г-н С.П.К. на дружеството за събиране на вземания. Видно от жалбата, г-н С.П.К. е получил Уведомление за цесия от „С.Г.Г.” ООД, с което е бил надлежно уведомен за прехвърленото вземане съгласно изискванията на чл.99 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
С оглед разминаването имената на две дружества, а именно това с което г-н С.П.К. е сключил договор - „БТК М.” ЕООД и конституираната ответна страна по жалбата „БТК” АД, бе извършена служебна справка в „Търговския регистър”, воден от Агенция по вписванията, се установи следната фактическа обстановка:
На 18.06.2008г. е подписан Договор за вливане между „БТК” АД и „БТК М.” ЕООД. Съгласно чл.262, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) при вливане цялото имущество на едно или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно съществуващо дружество (приемащо дружество), което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисия за защита на личните дани,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 127/19.06.2012г., подадена от С.П.К. срещу „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 127/ 19.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings