Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 209/ 25.07.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 209/ 25.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 209/2012г.
София, 29.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в заседание, проведено на 14.11.2012г. (Протокол № 42), на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа по същество жалба с рег. № Ж 209/25.07.2012г., подадена от Р.И.Ж. срещу БТК АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателката посочва, че до месец август 2008г. е била абонат на БТК АД за фиксирана телефонна услуга, но твърди, че е прекратила договорните си взаимоотношения с дружеството. Р.И.Ж. посочва, че за старо задължение, на 07.06.2012г. е получила уведомление за цесия от „С.Г.Г.” ООД, с което я приканват да заплати дължимата към БТК АД сума. Жалбоподателката заявява, че въпросното задължение е погасено по давност, тъй като са изминали 4 години, поради което не следва да го заплаща. Счита, че дружеството БТК АД е злоупотребило с личните й данни, като ги е предоставило на фирмата за събиране на вземания, тъй като тези действия са извършени без нейното знание и съгласие. Моли Комисията с оглед правомощията си да предприеме необходимите действия по случая. Към жалбата е приложено копие на Уведомление за цесия от 07.06.2012г. от „С.Г.Г.” ООД.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл.3 от Закона, каквото качество безспорно притежават БТК АД и „С.Г.Г.” ООД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че на дружеството БТК АД е издадено Удостоверение № 14414. На „С.Г.Г.” ООД е издадено Удостоверение № 52178. Заявени са три регистъра: “Персонал”, „Длъжници” и “Клиенти. Двете дружества са вписани  в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, при сезирането й КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В заседание, проведено на 17.10.2012г. (Протокол № 38), Комисията обявява жалбата за допустима и я насрочва за разглеждане по същество на 14.11.2012г. Конституира като страни в административното производство жалбоподателката Р.И.Ж., ответна страна – БТК АД в качеството му на администратор на лични данни и заинтересована страна - „С.Г.Г.” ООД.
С оглед изясняване на обстоятелствата по жалбата с писмо, изх. № П 3868/10.08.2012г. на Председателя на КЗЛД, от Р.И.Ж. е изискана информация дали е сезирала прокуратурата или други органи по случая, както и да предостави други относими към случая доказателства (ако разполага с такива). В отговор, с писмо с вх. № С-592/09.11.2012г., Р.И.Ж. депозира становище, в което посочва, че поддържа жалбата си, тъй като не е давала съгласието си личните й данни да бъдат предоставяни на трети лица, още повече, след като е прекратила договорното си правоотношение с БТК АД.
В условията на служебното начало с писма с изх. № П 3867/10.08.2012г. и № 3869/10.08.2012г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) дружествата „С.Г.Г.” ООД и БТК АД са уведомени за образуваното в КЗЛД административно производство, като на основание чл.36 от АПК е указано в срок да предоставят писмени становища по жалбата, както и относими към случая доказателства.
В отговор, с писмо, вх. № С 402/20.08.2012г., от БТК АД е получено становище, в което се сочи, че жалбоподателката е била титуляр по договор за фиксирана телефонна услуга към БТК АД, който е бил прекратен поради неплащане на сума в размер на 86.76 лв. Посоченото задължение е прехвърлено на „С.Г.Г.” ООД на правно основание договор за цесия. В изпълнение на договорните си задължения, дружеството е предоставило нейните лични данни на фирмата за събиране на вземания, за които действия г-жа Р.И.Ж. е била уведомена. За уведомяването БТК АД е упълномощило „С.Г.Г.” ООД с договора за цесия, с което са спазени законовите изисквания относно уведомяването на длъжници.
От БТК АД е представено заверено ксерокопие на Договор за прехвърляне на вземания № 30837/27.04.2012г., сключен със „С.Г.Г.” ООД.
С писмо с вх. № С 411/22.08.2012г., от „С.Г.Г.” ООД е получено становище, в което се сочи, че по силата на договор за цесия, дружеството изкупува и събира просрочени задължения от абонати на БТК АД. Посочва се, че „С.Г.Г.” ООД встъпва в правото си на кредитор с всички произтичащи от това права и задължения, ведно с привилегиите и обезпеченията. За конкретния случая се твърди, че жалбоподателката е надлежно уведомена както за извършената цесия, така и за съществуващото задължение, което следва да заплати. Към писмото е приложена копие на пълномощно на Е.М.
В чл.1, ал.2 от Закона за защита на личните данни е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
За откритото заседание на Комисията за защита на личните данни за разглеждане на жалбата по същество, проведено на 14.11.2012г. (Протокол № 42), страните са редовно уведомени. Жалбоподателката, както и от „С.Г.Г.” ООД, не се явяват, не изпращат процесуални представители. За БТК АД се явява юрк. Б.И. с пълномощно по преписката. Юрк. Б.И. предоставя и Комисията приема 7 броя месечни сметки за периода на отчитане от м. януари 2008г. до м. юли 2008г., от които е видно, че жалбоподалката има неизплатени задължения, поради което предоставянето й на услуги е спряно на 31.07.2008г. Счита жалбата на г-жа Р.И.Ж. за неоснователна, тъй като дружеството е обработвало личните й данни с цел сключения договор, надлежно подписан от жалбоподателката.
Преценката относно основателността на жалбата следва да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателката.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.2, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.1, ал.2 от Закона за защита на личните данни е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Жалбата е насочена срещу разпространяването на личните данни на Р.И.Ж. от БТК АД на трети лица. По смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗЗЛД “разпространяване” на лични данни представлява обработване на лични данни.
В чл.4 от ЗЗЛД законодателят е указал основанията за допустимост за обработване на лични данни. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на лични данни, което кореспондира с целта на ЗЗЛД по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона. В становище с вх. № С 402/20.08.2012г., от БТК АД се посочва, че Р.И.Ж. е била титуляр по договор за фиксирана телефона услуга на БТК АД. Този факт се потвърждава от жалбоподателката, която заявява, че е ползвала услугите на БТК АД. Следователно между страните е налице валидно правоотношение. г-жа Р.И.Ж. е предоставила доброболно личните си данни с оглед сключения договор, от което следва, че е налице изричното й съгласие по смисъла на чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни БТК АД да обработва личните й данни с оглед сключения договор.
Общите условия на БТК АД, които са неразделна част от всеки индивидуален договор, публикувани и общодостъпни на интернет страницата на дружеството на адрес: www/btc.bg, имат действие спрямо всички потребители на услуги, предоставяни от БТК АД. В Общите условия се съдържа изричен текст, съгласно който в случай, че в 10-дневен срок абонатът не заплати за ползвани услуги, БТК АД спира предоставянето на услугите. Съгласно т.11.3. от посочените условия, абонатът се счита информиран, че БТК АД може да събира, да обработва, както и да предоставя личните му данни за целите на събиране на дължими от него суми.
За ползвани услуги от БТК АД Р.И.Ж. не е заплатила сума в размер на 86.76 лв. Фактът, че съществува задължение се потвърждава от жалбоподателката, която обаче счита същото за погасено по давност, тъй като „последното задължение е от месец юли 2008г. – от този период са изтекли повече от три години и се е проявило правопогасителното действие на давността”.
На правно основание - Договор за прехвърляне на вземания № 30837/27.04.2012г., сключен със „С.Г.Г.” ООД, БТК АД прехвърля вземания за периода от 11.2006г. до 08.2011г. от свои абонати, съгласно който фирмата за събиране на вземания встъпва като кредитор на вземанията. Съгласно т.5 от посочения договор, „С.Г.Г.” ООД е изрично упълномощен за уведомяване на длъжниците, чиито вземания се прехвърлят. В конкретния случай, видно от Уведомление за цесия, на 07.06.2012г. г-жа Р.И.Ж. е уведомена за извършената цесия и за изискуемото задължение, което следва за заплати.
В конкретния случай „С.Г.Г.” ООД е “обработващ лични данни” по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД. “Обработващ лични данни” е физическо или юридическо лице, държавен орган или орган на местно самоуправление, който обработва личните данни от името на администратора на лични данни.
От събраните към административната преписка писмени доказателства не се установява нарушение на правата на жалбоподателката по Закона за защита на личните данни. Не е налице неправомерно обработване на свързаните с нея лични данни от страна на администратора на лични данни. Обработването на личните данни на Р.И.Ж. е законосъобразно по силата на чл.4, ал.1, т.2 и т.3 от ЗЗЛД, тъй като обработването е било необходимо с оглед сключения договор, както и за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което данните се отнасят е страна.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на действителни факти от значение по случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията, приема жалбата за неоснователна.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 и чл.38, ал.2 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 209/25.07.2012г., подадена от Р.И.Ж. срещу БТК АД.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 209/ 25.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings