Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 107/ 11.06.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 107/ 11.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 107/2012г.
София, 27.11.2012г.

Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание проведено на 31.10.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. Ж 107/11.06.2012г., подадена от Д.А.Г. срещу БТК АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна.
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес, поради което е обявена за процесуално допустима с решение на КЗЛД от 19.09.2012г.
Д.А.Г. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че на 10.05.2012г. е получил уведомително писмо от „Е.М.” ООД, с което бил уведомен, че има неизплатени задължения в размер на 114.49 лв. към БТК АД.
Жалбоподателят заявява, че има договорни взаимоотношения с мобилния оператор по повод сключен между тях договор за предоставяне на мобилни услуги и в тази връзка е предоставил и личните си данни. Твърди още, че не е давал съгласието си свързаните с него лични данни да бъдат предоставяни от страна на БТК АД на трето лице, в случая „Е.М.” ООД. Приема, че с предоставянето на личните данни са нарушени правата му по ЗЗЛД.
Към жалбата, като доказателство е приложено копие от уведомителното писмо на „Е.М.” ООД, жалба рег.№Ж-118/14.06.2012г. до БТК АД и копие на договор за предоставяне на мобилни услуги от 29.09.2011г.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от мобилния оператор и фирмата за събиране на вземания.
Ответникът по административното производство е депозирал пред Комисията писменото си становище, ведно с относими по случая доказателства. В становището се сочи, че господин Д.А.Г. има следните сключени договори: договор за мобилна гласова услуга от 28.04.201г.; договор за мобилна гласова услуга от 27.04.2011г., пренесен към мрежата на М-тел и договор за мобилна гласова услуга от 29.09.2011г.
Мобилният оператор сочи още, че в сключените с жалбоподателя договори се съдържа клауза, че абонатът-физическото лице декларира, че предоставя личните си данни доброволно и дава съгласие същите да бъдат обработени за целите на сключените договори, както и БТК АД да ги предостави на компетентните държавни органи и институции в предвидените от закона случаи, както и да ги предостави на трето лице, в това число на банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания. Предоставянето на личните данни на абоната се извършва за реализиране на права и интереси на мобилния оператор, а именно събирането на неизплатени вземания по сключените договори.
Ответното дружество сочи , че жалбоподателят има към 22.03.2012г. натрупан дълг за потребни мобилни гласови услуги по трите договора в размер на 114.49 лв. За периода, за който са дължими сумите има издадени два броя месечни сметки, които са изпратени на адреса на господин Д.А.Г., посочен в договорите. БТК твърди, че с цел уведомяване на неизправния абонат за дължимите от него суми, на 02.03.2012г. и на 12.03.2012г., служители на дружеството са осъществили телефонни разговори с жалбоподателя, като плащане на дължимите суми не е постъпило.
За натрупаният от господин Д.А.Г. задължения, личните му данни са предадени на агенция за събиране на извънсъдебно събиране на вземания.
В становището се сочи, че между БТК АД и „Е.М.” ООД има действащ договор, с предмет извънсъдебно събиране на вземания.
Към становището са представени три договора с жалбоподателя, два броя месечни сметки и извадка от сключеният с „Е.М.” ООД договор.
„Е.М.” ООД изразява писменото си становище по жалбата, като твърди, че на основание сключен рамков договор за събиране на вземания с БТК АД му е възложено да извърши събиране на вземания на мобилния оператор от негови абонати длъжница. Събирането на вземанията се извършва по извънсъдебен път чрез позволени от закона средства. Агенцията за събиране на вземания е регистрирана, като администратор на лични данни на собствено основание.
БТК АД е предоставило личните данни на жалбоподателят на агенцията за събиране на вземания, за предприемане на действия по събирането на натрупаното задължение. На лицето е изпратена покана за доброволно изпълнение на 10.05.2012г.
„Е.М.” ООД излага в становището си, че отношенията му с мобилния оператор, които са възникнали от сключеният рамков договор са свързани с упражняване на дейността и основните цели на дружеството. Личните данни на господин Д.А.Г. са предоставени единствено във връзка със сключения договор и са използвани за целите за събиране на натрупаният от него дълг. Посочва се, че срокът по рамковият договор за изпълнение на възложеното събиране е изтекъл, поради което, агенцията е преустановила работа по случай на господин Д.А.Г., архивирала го е, след което личните му данни са изтрити.
Към становището като доказателства са приложени извлечение от рамковият договор с БТК АД, удостоверение за регистрация като администратор на лични данни, пълномощно и удостоверение за актуално състояние.
За откритото заседание на Комисията, на което жалбата е разгледана по нейното същество, страните са редовно призовани. Жалбоподателят се явява лично. За БТК АД се явява юрисконсулт Бо.И. с пълномощно по преписката. За "Е.М." ООД се явява главен юрисконсулт К. с пълномощно по преписката, придружен от Ц.Д. от същото дружество.
Юрисконсулт К. представя доказателства и прави уточнение, че допълва писменото становище на дружеството с представянето на справка-извлечение от възлагателния протокол, който е неразделна част от договора с БТК АД. Представя и информация за обема лични данни, които са предоставени на дружеството от страна на БТК АД.
Жалбоподателят заявява, че има задължение към мобилният оператор и ще ги заплати. Сочи в изявлението си, че е подал жалби и в съда, но не конкретизира нито предмета на жалбите, нито пред кой съд ги е подал. Жалбоподателят представя и фискален бон, като твърди, че частично е погасил задължението си.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
Правомощието на Комисията за защита на личните данни да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица е регламентирано в чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗДЛ.
Правомерното обработване на лични данни от страна на администраторите на лични данни, съгласно ЗЗЛД следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Наред с това законодателят е предоставил възможност, от една страна, на администраторите сами да определят целите и обема на обработваните данни, а от друга страна – на физическите лица правото да изразят свободната си воля за обработването на техните лични данни.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качество на администратори на лични данни, по смисъла на легалната дефиниция на чл.3 от ЗЗЛД. Тоест, това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. В конкретния случай, жалбата е насочена срещу БТК АД.
Жалбата е процесуално допустима, поради следните съображения:
В чл.38, ал.1 от ЗЗЛД е определен преклузивен срок, в който физическото лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни. От изложените в жалбата твърдения и от приложените към нея доказателства може да се приеме, че жалбата е подадена в срок.
Съгласно чл.27, ал.2 от АПК административният орган е длъжен да провери при постъпване на искането предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е БТК АД. „Е.М.” ООД е администратор на лични данни на собствено основание, но в конкретния случай е обработващ лични данни, тъй като е обработил свързаните с Д.А.Г. лични данни от името и за сметка на мобилния оператор. Администраторът и обработващия лични данни са изпълнили задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, подали са заявления за регистрацията им като администратори на лични данни и са регистрирани като такива.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателят има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установи следната фактическа обстановка:
Д.А.Г. е сключил три договора за мобилни гласови услуги от 28.04.2010г, 27.04.2011г. и 29.09.2011г. с БТК АД. В жалбата, господин Д.А.Г. не оспорва наличието на договорни отношения с мобилния оператор, от което може да се направи обоснован извод, че този факт не е спорен.
Наличието на договорни отношения между администратора на лични данни и физическото лице, чиито лични данни се обработват е условие за допустимост при обработването на личните данни.
Налице е още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно съгласието на физическото лице, за което се отнасят данните. В сключените договори е уговорено, че господин Д.А.Г. изразява съгласието си мобилният оператор да обработва свързаните с него лични данни за целите на сключените договори, както и да ги предоставя на трети лица, с цел реализиране на законите си интереси - събиране на неплатени парични задължения по сключените договори с абонатите. С подписването на договорите, жалбоподателят е декларира, че е запознат и е съгласен с Общите условия на дружеството. В раздел XI от Общите условия на БТК подробно са разписани целите, за които ще се обработват личните данни на абонатите на дружеството, както и случаите при които те ще бъдат предоставяни на трети лица, различни от администратора на лични данни.
Във връзка с изложеното следва, че личните данни на Д.А.Г. са обработени от администратор на лични данни при наличието на две от условията за допустимост при обработване на лични данни, изчерпателно посочени в разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Личните данни се обработени при спазване на принципите, на които следва да се основава обработването, от което следва, че няма извършено административно нарушение на закона от страна на мобилния оператор.
На следващо място, свързаните с господин Д.А.Г. са обработени и от обработващ лични данни – „Е.М.” ООД. Обработването е извършено на правно основание, сключен договор между мобилният оператор и дружеството за събиране на вземания с предмет – организирането с различни законосъобразни средства на събирането на неизплатени суми на абонати на мобилният оператор. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението му, вменено с чл.24, ал.4 от ЗЗЛД. С цитираната правна норма, законът изисква, в случаите на обработване на личните данни от обработващ лични данни, отношенията между администратора и обработващия да бъдат писмено регламентирани, като се определи обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия лични данни.
Обработването, чрез предоставянето на личните данни на жалбоподателя на трето лице, различно от администратора на лични данни е извършено при наличието на изразено съгласие, което е обективирано в сключения индивидуален договор за предоставяне на мобилни услуги, както и в Общите условия на оператора.
За обработващия лични данни е наличие и още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно: за реализиране на законни интереси /чл.4, ал.1, т.7 от ЗЗЛД/. Наличието на законни интереси на дружеството за събиране на вземания произтича от сключения с БТК АД договор.
Във връзка с изложеното, Комисията приема, че жалбата на Д.А.Г. е неоснователна. Обработването на свързаните с жалбоподателя лични данни от страна на администратора на лични данни – БТК АД чрез предоставянето на личните му данни на фирма за събиране на вземания е извършено на правно основание, при наличие на условия за допустимост при обработването и при съблюдаване на принципите залегнали в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
С оглед изложеното и на основание чл.10, ал.1, т.7, чл.38, ал.2 от ЗЗЛД,
РЕШИ :
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 107/11.06.2012г., подадена от Д.А.Г. срещу БТК АД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 107/ 11.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings