Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 80/ 29.05.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 80/ 29.05.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 80/2012г.
София, 27.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание проведено на 31.10.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег.№Ж80/29.05.2012г., подадена от Н.Г.М. срещу „К.Б.М.” ЕАД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна.
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес, поради което е обявена за процесуално допустима с решение на КЗЛД от 19.09.2012г.
Н.Г.М. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че „К.Б.М.” ЕАД неправомерно е предоставил свързаните с нея лични данни на фирма за събиране на вземания- -„К.Б.” ЕООД. Жалбоподателката сочи още, че колекторската фирма я безпокои по телефона във връзка с неизплатени от нея сметки, но това, което я озадачава е, че се свързват с нея посредством телефонен номер, който се води на името на друго лице.
Н.Г.М. иска от КЗЛД да извърши проверка, от която да се установи по какъв начин личните й данни са предоставени от мобилния оператор на фирмата за събиране на вземания, както и от къде същата се е снабдила с телефонен номер, който не се води на нейно име.
Към жалбата не се прилагат доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от мобилния оператор и фирмата за събиране на вземания.
Ответникът по административното производство е депозирал пред Комисията писменото си становище, ведно с относими по случая доказателства. В становището се сочи, че след направена проверка е установено наличието на два договора за мобилни услуги сключени с Н.Г.М. Госпожа Н.Г.М. не е заплатила в срок задълженията си за предоставените й съгласно сключените договори, мобилни услужи.
Мобилният оператор сочи още, че в сключените с жалбоподателката договори, същата е декларирала, че е запозната с доброволния характер и условията, при които свързаните с нея лични данни ще бъдат предоставени на трети лица. С подписването и приемането на договорните клаузи, госпожа Н.Г.М. е изразила съгласието си за разкриване на личните й данни от страна на администратора на лични данни на трето лице, за събиране на дължимите по договора суми.
Отношенията между администратора на лични данни - „К.Б.М.” ЕАД и обработващия лични данни - -„К.Б.” ЕООД по обработването на личните данни на мобилният оператор са регламентирани писмено със сключването на договор от 01.09.2010г. В договора е уговорено, че мобилният оператор възлага на дружеството - -„К.Б.” ЕООД да извърши извънсъдебно събиране на дължими суми по сключени договори за предоставяне на мобилни услуги, като е посочен обема от лични данни, които ще се предостави с оглед изпълнението на възложеното.
„К.Б.” ЕООД е изразил писмено становище по жалбата на госпожа Н.Г.М., в което сочи, че между него и „К.Б.М.” ЕАД има сключен договор, с който е възложено на дружеството събиране на неизплатени вземания към мобилния оператор. В изпълнение на този договор, колекторската фирма е изпратила на жалбоподателката писмо, което са я уведомили за размера на задължението й към мобилния оператор, като са я поканили доброволно да погаси дължимите суми. Излагат се твърдения, „е по конкретния дълг са предприети всички допустими и законосъобразни действия по осъществяването на контакт с жалбоподателката. Уточнява се, че по отношение на наличните контакти с лице, чиято дейност е свързана с общественият живот, политика, култура, информацията може да бъде почерпена от интернет, като се сочи, че телефонният номер, на който е осъществен контакт с госпожа Н.Г.М. е предоставен като такъв на интернет страница: http://europeopensource.frg/contact. Начинът, по който е предоставен номера /в графа за контакти/ предполага, че чрез този телефонен номер се осъществява контакт с лицето. Изтъква се още в становището на дружеството, че служителят, който е осъществил контакта с жалбоподателката не е разполагал с информация, на кого се води този телефонен номер. Твърди се, че не е осъществен на посочения телефонен номер, контакт с мъж, който да се е представил за близък на Н.Г.М., поради което дружеството счита, че няма отношение относно изнесеното в жалбата, че телефонният номер се води на друго лице, а не на госпожа Н.Г.М.
Към становището е приложено като доказателство копие от сключения с мобилният оператор договор и анексите към него, както и извадка от интернет страницата, на която е посочен телефонният номер за връзка с Н.Г.М.
Изпратени са двете становища на жалбоподателката за запознаване с тях и изразяване на мнение.
Н.Г.М. оспорва твърденията на дружеството за събиране на вземани, като сочи, че след получаване на писмото, с което я уведомяват за задълженията й, служител на фирмата я е потърсил на стационарен телефон, който също не се води на нейно име и е искал информация за номера на мобилния й телефон. Жалбоподателката заявява също, че никога не е оспорвала сумите по двете фактури, които са изпратени по административната преписка от мобилния оператор. Госпожа Н.Г.М. оспорва сумата в размер на 200 лв., която представлява неустойка по сключеният договор за предоставяне на мобилни услуги.
За откритото заседание на Комисията, на което жалбата е разгледана по нейното същество, страните са редовно призовани. Жалбоподателката и ответната страна не се явяват и не се представляват. За заинтересованата страна - „К.Б.” ЕООД се явява адвокат Н.Ш.
Процесуалният представител на заинтересованата страна представя на откритото заседание допълнителни доказателства, а именно: две страници извадки от интернет. Новопредставените доказателства са в подкрепа на изложените от адвокат Н.Ш. твърдения, че телефонният номер, на който е осъществен контакт с госпожа Н.Г.М. е станал известен на представляваното от него дружество, посредством извършена справка по интернет. адв. Н.Ш. уточнява, че телефонният номер, по повод който е подадената жалба, не е предоставен от мобилния оператор, а дружеството се е снабдило с него посредством извършена справка в интернет, чрез изписването на имената на жалбоподателката.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
Правомощието на Комисията за защита на личните данни да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица е регламентирано в чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗДЛ.
Правомерното обработване на лични данни от страна на администраторите на лични данни, съгласно ЗЗЛД следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Наред с това законодателят е предоставил възможност, от една страна, на администраторите сами да определят целите и обема на обработваните данни, а от друга страна – на физическите лица правото да изразят свободната си воля за обработването на техните лични данни.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качество на администратори на лични данни, по смисъла на легалната дефиниция на чл.3 от ЗЗЛД. Тоест, това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. В конкретния случай, жалбата е насочена срещу „К.Б.М.” ЕАД.
Жалбата е процесуално допустима, поради следните съображения:
В чл.38, ал.1 от ЗЗЛД е определен преклузивен срок, в който физическото лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни. От изложените в жалбата твърдения и от приложените към нея доказателства може да се приеме, че жалбата е подадена в срок.
Съгласно чл.27, ал.2 от АПК административният орган е длъжен да провери при постъпване на искането предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „К.Б.М.” ЕАД. „К.Б.” ЕООД е администратор на лични данни на собствено основание, но в конкретния случай е обработващ лични данни, тъй като е обработил свързаните с Н.Г.М. лични данни от името и за сметка на мобилния оператор. Администраторът и обработващия лични данни са изпълнили задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, подали са заявления за регистрацията им като администратори на лични данни и са регистрирани като такива.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателката има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установи следната фактическа обстановка:
Н.Г.М. е сключила два договор за предоставяне на мобилни услуги на 21.09.2009г. и на 31.08.2011г. с „К.Б.М.” ЕАД. Наличието на договорни отношения между администратора на лични данни и физическото лице, чиито лични данни се обработват е условие за допустимост при обработването на личните данни. Не е спорно между страните наличието на договорни отношения. Н.Г.М. заявява с молбата си от 12.07.2012г., че не оспорва факта на наличното й задължение към мобилният оператор, което е отразено в приложените към административната преписка фактури. Тя оспорва начислената неустойка.
Налице е още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно съгласието на физическото лице, за което се отнасят данните. В сключените договори е уговорено, че госпожа Н.Г.М. изразява съгласието си мобилният оператор да обработва свързаните с нея лични данни за целите на сключените договори, както и приема Общите условия на мобилния оператор. За неуредените в индивидуалния договор случаи се прилагат съответните разпоредби на Общите условия. Общите условия са неразделна част от индивидуалния договор между Г. и потребителите, и имат задължителна сила за тях, освен ако не е изрично уговорено друго в индивидуалния договор.
Съгласно 145а. от Общите условия на Г., доколкото друго не е уговорено в индивидуалния му договор, потребителят декларира, че е информиран и се съгласява данните, свързани с него, които се събират, обработват, използват и съхраняват от Г. да бъдат обработвани за целите, предвидени в Общите условия и действащото законодателство, както самостоятелно от Г., така и от трети лица, действащи от името и под контрола на Г. (служители, дистрибутори,търговски партньори и представители и други подизпълнители), освен в случаите, в които императивни норми на закона изрично забраняват даването на такова съгласие от потребителите.
В конкретния случай няма законова забрана физическото лице, за което се отнасят данните да даде съгласие личните му данни да бъдат обработвани от мобилния оператор.
В Общите условия е предвидено, че потребителят има право свободно, по всяко време да оттегли даденото от него съгласие за обработването на данните, свързани с него, за която и да е от посочените в общите условия цели, като отправи съответно писмено заявление до Г. Видно от приложените доказателства към преписката липсва изрично изразено волеизявление от жалбоподателката, за оттегляне на изразеното й съгласие за обработването на личните й данни от страна на администратора на личи данни, от което следва да се направи обоснован извод, че е налице съгласие.
Във връзка с изложеното следва, че личните данни на Н.Г.М. са обработени от администратор на лични данни при наличието на две от условията за допустимост при обработване на лични данни, изчерпателно посочени в разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Личните данни се обработени при спазване на принципите, на които следва да се основава обработването, от което следва, че няма извършено административно нарушение на закона от страна на мобилния оператор.
На следващо място, свързаните с госпожа Н.Г.М. са обработени и от обработващ лични данни - „К.Б.” ЕООД. Обработването е извършено на правно основание, сключен договор между мобилният оператор и дружеството за събиране на вземания с предмет – организирането с различни законосъобразни средства на събирането на неизплатени суми на абонати на мобилният оператор. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението му, вменено с чл.24, ал.4 от ЗЗЛД. С цитираната правна норма, законът изисква, в случаите на обработване на личните данни от обработващ лични данни, отношенията между администратора и обработващия да бъдат писмено регламентирани, като се определи обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия лични данни.
Обработването, чрез предоставянето на личните данни на жалбоподателката на трето лице, различно от администратора на лични данни е извършено при наличието на изразено съгласие, което е обективирано в сключения индивидуален договор за предоставяне на мобилни услуги, както и в Общите условия на оператора.
За обработващия лични данни е наличие и още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно: за реализиране на законни интереси /чл.4, ал.1, т.7 от ЗЗЛД/. Наличието на законни интереси на дружеството за събиране на вземания произтича от сключения с Г. Интересът на обработващия лични данни е преимуществен пред този на физическото лице, чиито данни са обработени, тъй като госпожа Н.Г.М. не отрича за наличието на дълга си, с което признава, че е неизправната страна по договора за предоставяне на мобилни услуги.
От събраните доказателства се установи и от къде и по какъв начин, дружеството за събиране на везания се е снабдило с телефонния номер, посредством който е осъществен контакт с жалбоподателката и който телефон не се води на нейно име. В становището на „К.Б.” ЕООД е посочено, че на интернет страница: http://europeopensource.frg/contact, разпечатка от която прилагат като доказателство е посочен телефонен номер: *****, като телефон за контакти с Н.Г.М. Информацията по отношение на телефонния номер е публично оповестена в интернет, от което следва, че не е неправомерно придобита от дружеството. Възраженията на жалбоподателката в кой точно момент, „К.Б.” ЕООД е стигнало до тази публична информация са неотносими към настоящия спор. Следва да се отбележи, че госпожа Н.Г.М. не оспорва достоверността на публикуваната в интернет информация по отношение на посочения телефон за връзка с нея.
По отношение на направеното от Н.Г.М. оспорване за начисляването на неустойки в размер на 200 лв. по договорите й с мобилния оператор, Комисията не може да вземе отношение, тъй като не е компетентна да се произнесе по направеното възражение. Споровете между страните, възникнали, от сключен между тях договор се решават по общия ред, регламентиран в договора или по съдебен път.
Във връзка с изложеното, Комисията приема, че жалбата на Н.Г.М. е неоснователна. Обработването на свързаните с жалбоподателя лични данни от страна на администратора на лични данни – „К.Б.” ЕООД чрез предоставянето на личните й данни на фирма за събиране на вземания е извършено на правно основание, при наличие на условия за допустимост при обработването и при съблюдаване на принципите залегнали в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
Мария Матева – член на Комисия за защита на личните данни при гласуване на настоящето решение, гласува против. Мотивите й са, че жалбата по своята същност е неоснователна. Възражението й е, че „К.Б.” ЕООД не е получило телефонният номер, посредством който е осъществен разговор с жалбоподателката от мобилният оператор по повод сключеният между тях договор. В предмета на договора сключен между „К.Б.М.” ЕАД и „К.Б.” ЕООД е уговорено, че възложителят – мобилният оператор предоставя информация на дружеството за събиране на вземания за неизправните си длъжници. Предоставяната информация, представлява лични данни. Не уговорено в договора, че фирмата за събиране на вземания е натоварена със задължение да търси и събира допълнително лични данни за длъжника, особено след като те не са предоставени от мобилният оператор. Именно сключеният договор е правното основание на „К.Б.” ЕООД да обработва личните данни на госпожа Н.Г.М. Непропорционално на целите на договора между двете дружества е обработването на събрани, а не предоставени от мобилният оператор личи данни.
С оглед изложеното и на основание чл.10, ал.1, т.7, чл.38, ал.2 от ЗЗЛД,
РЕШИ :
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 80/29.05.2012г., подадена от Н.Г.М. срещу „К.Б.М.” ЕАД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 80/ 29.05.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings