Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № СЛ 23/ 23.07.2012 г.

Решение по жалба рег. № СЛ 23/ 23.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ СЛ 23/2012г.
София, 27.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание проведено на 31.10.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № СЛ 23/23.07.2012г., подадена от К.Г.Б. срещу „М.” ЕАД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна.
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес, поради което е обявена за процесуално допустима с решение на КЗЛД от 19.09.2012г.
К.Г.Б. сезира КЗЛД с жалба, в която сочи, че има договорни отношения с „М.” ЕАД . Ползваните от него услуги са: закупуването на телефонен апарат на лизинг, мобилна гласова услуга и мобилен интернет. Жалбоподателят сочи, че поради престой в болница не е заплатил три поредни лизингови вноски и след месец октомври 2011г. е започнал да получава поредица от писма от неизвестна за него фирма „К.Р.М.” ООД.
Господин К.Г.Б. твърди, че в сключеният с мобилния оператор договор, никъде е не уговорено, че той дава съгласието си личните му данни да бъдат предоставяни на трети лица, различни от администратора на лични данни. „М.” ЕАД не го е уведомил за дължимите от него суми, а само фирмата за събиране на вземания.
Жалбоподателят счита, че с предоставянето на свързаните с него лични данни на трето лице са нарушени правата му по ЗЗЛД и моли Комисията да извърши проверка по случая и да установи, по какъв начин са предоставени личните му данни.
Към жалбата като доказателство е приложено копие на договора за лизинг с „М.” ЕАД от 17.08.2010г. и три броя уведомителни писма от „К.Р.М.” ООД.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от мобилният оператор и фирмата за събиране на вземания.
Ответникът по административното производство е депозирал пред Комисията писменото си становище, ведно с относими по случая доказателства. В становището се сочи, че господин К.Г.Б. е страна по договор от 17.08.2010г. за предоставяне на мобилна телефонна услуга, както и по договор от 17.08.2010г. за закупуването на лизинг на телефонен апарат. Мобилният оператор твърди, че жалбоподателят е допуснал забавяне на плащането на използваните от него услуги, във връзка с което за М. е възникнало правото да предприеме действие по събирането на неиздължената сума.
В становището се сочи, че „М.” ЕАД е сключило договор на 03.10.2011г. с фирма „К.Р.М.” ООД. Предмет на договора е извънсъдебно събиране на задължения на абонатите на мобилния оператор. Уточнява се, че част от натрупания дълг е бил заплатен от господин К.Г.Б., но към момента остава и непогасена част.
Ответната страна посочва, че в т.4.5. от сключения с жалбоподателя договор е уговорено, че абонатът предоставя доброволно на мобилния оператор личните си данни и изразява съгласието си те да бъдат съхранявани и обработвани, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Ползвателят на мобилни услуги се съгласява още, че свързаните с него лични данни ще бъдат обработени от администратора на лични данни чрез предоставянето им на трето лице, в случай на неизпълнение на договорни задължения, а именно неизплащане на суми, произтекли от договора. Освен в цитираната договорна клауза, целите и начините на обработване на личните данни на абонатите на мобилния оператор са подробно посочени и в Общите условия на дружеството, с които жалбоподателят се е съгласил и приел.
В т.40г от Общите условя е указано, че „М.” ЕАД има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на Услугата данни на абоната на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими за ползваните Услуги, както и в случаите по т. 69.в и т. 69.г.”
Абонатът дава съгласието си М. да събира, съхранява, обработва и предоставя на трети лица - кредитни или други институции, по реда на тези Общи условия и съгласно българското законодателство, личните му данни, с цел индивидуално определяне на кредитния лимит, извършване на кредитна оценка и събиране на вземанията.
Към становището са представени, като доказателства: договора за предоставяне на мобилни услуги и лизинг, дванадесет броя фактури и договора с агенцията за събиране на вземания.
„К.Р.М.” ООД изразява писменото си становище по жалбата, като твърди, че обработва свързаните с жалбоподателя лични данни, на основание сключен договор за събиране на вземания с М. Обработването на личните данни е извършено в качеството му на „обработващ лични данни”. Предмет на сключения договор е възлагането на дружеството от името и за сметка на мобилния оператор да извърши действия по събиране на неизплатени задължения от абонати на оператора.
Фирмата за събиране на вземания излага аргументи, че Закона за защита на личните данни, дава възможност на администратора на лични данни да обработва данните както лично, така и чрез възлагането на трето лице. Законът задължава администраторът да регламентира писмено отношенията си с обработващия лични данни, което е направено в сключеният договор между двете дружества. Изрично се подчертана, че личните данни на жалбоподателя не са обработени на собствено основание, а като обработващ лични данни от името на М. Начините по който, „К.Р.М.” ЕАД, изпълнява задълженията си към мобилният оператор по повод сключения договор са чрез изпращане на писма-покани до длъжниците и осъществяването на контакт посредством телефонни обаждания.
Към становището като доказателства се прилага договора с „М.” ЕАД и анексите към него.
За откритото заседание на Комисията, на което жалбата е разгледана по нейното същество, страните са редовно призовани. Жалбоподателят, ответната и заинтересованата страна не се явяват и не се представляват.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
Правомощието на Комисията за защита на личните данни да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица е регламентирано в чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗДЛ.
Правомерното обработване на лични данни от страна на администраторите на лични данни, съгласно ЗЗЛД следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Наред с това законодателят е предоставил възможност, от една страна, на администраторите сами да определят целите и обема на обработваните данни, а от друга страна – на физическите лица правото да изразят свободната си воля за обработването на техните лични данни.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качество на администратори на лични данни, по смисъла на легалната дефиниция на чл.3 от ЗЗЛД. Тоест, това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. В конкретния случай, жалбата е насочена срещу „М.” ЕАД.
Жалбата е процесуално допустима, поради следните съображения:
В чл.38, ал.1 от ЗЗЛД е определен преклузивен срок, в който физическото лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни. От изложените в жалбата твърдения и от приложените към нея доказателства може да се приеме, че жалбата е подадена в срок.
Съгласно чл.27, ал.2 от АПК административният орган е длъжен да провери при постъпване на искането предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „М.” ЕАД. „К.Р.М.” ЕАД е администратор на лични данни на собствено основание, но в конкретния случай е обработващ лични данни, тъй като е обработил свързаните с К.Г.Б. лични данни от името и за сметка на мобилния оператор. Администраторът и обработващия лични данни са изпълнили задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, подали са заявления за регистрацията им като администратори на лични данни и са регистрирани като такива.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателят има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установи следната фактическа обстановка:
К.Г.Б. е сключил договор за предоставяне на мобилни услуги на 17.08.2010г., както и договор от 17.08.2010г. за закупуването на лизинг на телефонен апарат. В жалбата, господин К.Г.Б. не оспорва наличието на договорни отношения с мобилния оператор, както и натрупаните от него задължения по сключените договори, от което може да се направи обоснован извод, че този факт не е спорен.
Наличието на договорни отношения между администратора на лични данни и физическото лице, чиито лични данни се обработват е условие за допустимост при обработването на личните данни.
Налице е още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно съгласието на физическото лице, за което се отнасят данните. В сключения договор е уговорено, че господин К.Г.Б. изразява съгласието си мобилният оператор да обработва свързаните с него лични данни за целите на договор, както и да ги предоставя на трети лица, с цел реализиране на законите си интереси - събиране на неплатени парични задължения. С подписването на договора, жалбоподателят е декларирал, че е запознат и е съгласен с Общите условия на дружеството.
В Общите условия на М. е регламентирано, че абонатът дава съгласието си М. да събира, съхранява, обработва и предоставя на трети лица - кредитни или други институции, с цел индивидуално определяне на кредитния лимит, извършване на кредитна оценка и събиране на вземанията. „М.” ЕАД има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на сключения договор лични данни на абонатите си на трети лица - администратори на лични данни, с предприемане от негово име и за негова сметка на действия по събиране на неизплатени задължения на абонатите му.
Във връзка с изложеното следва, че личните данни на К.Г.Б. са обработени от администратор на лични данни при наличието на две от условията за допустимост при обработване на лични данни, изчерпателно посочени в разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Личните данни се обработени при спазване на принципите, на които следва да се основава обработването, от което следва, че няма извършено административно нарушение на закона от страна на мобилният оператор.
На следващо място, свързаните с жалбоподателят лични данни са обработени и от обработващ лични данни – „К.Р.М.” ЕАД. Обработването е извършено на правно основание, сключен договор между мобилният оператор и дружеството за събиране на вземания с предмет – организирането с различни законосъобразни средства на събирането на неизплатени суми на абонати на мобилният оператор.
Администраторът на лични данни е изпълнил задължението му, вменено с чл.24, ал.4 от ЗЗЛД. С цитираната правна норма, законът изисква, в случаите на обработване на личните данни от обработващ лични данни, отношенията между администратора и обработващия да бъдат писмено регламентирани, като се определи обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия лични данни.
Обработването, чрез предоставянето на личните данни на жалбоподателя на трето лице, различно от администратора на лични данни е извършено при наличието на изразено съгласие, което е обективирано в сключения индивидуален договор за предоставяне на мобилни услуги, както и в Общите условия на оператора.
За обработващия лични данни е наличие и още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно: за реализиране на законни интереси /чл.4, ал.1, т.7 от ЗЗЛД/. Наличието на законни интереси на дружеството за събиране на вземания произтича от сключения с „М.” ЕАД договор.
Във връзка с изложеното, Комисията приема, че жалбата на К.Г.Б. е неоснователна. Обработването на свързаните с жалбоподателя лични данни от страна на администратора на лични данни – „М.” ЕАД чрез предоставянето на личните му данни на фирма за събиране на вземания е извършено на правно основание, при наличие на условия за допустимост при обработването и при съблюдаване на принципите залегнали в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
С оглед изложеното и на основание чл.10, ал.1, т.7, чл.38, ал.2 от ЗЗЛД,
РЕШИ :
Оставя без уважение жалба с рег. № СЛ 23/23.07.2012г., подадена от К.Г.Б. срещу „М.” ЕАД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № СЛ 23/ 23.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings