Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 189/ 16.07.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 189/ 16.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 189/2012г.
София, 26.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание проведено на 07.11.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж 189/16.07.2012г., подадена от В.Д.П. срещу БТК АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна.
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес, поради което е обявена за процесуално допустима с решение на КЗЛД от 10.10.2012г.
В.Д.П. сезира КЗЛД с жалба, с която иска да бъде обърнато внимание за изпратеното й уведомление за цесия от „С.Г.Г.” ООД по повод наличието на задължения към БТК АД.
Към жалбата се прилага като доказателство уведомление от „С.Г.Г.” ООД.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от мобилния оператор.
От жалбоподателката е изискано да конкретизира жалбата си, като уточни естеството на искането си и твърдяното нарушение.
В изпълнение на дадените указания, госпожа В.Д.П. заявява, че иска КЗЛД да обърне внимание на приложеното към жалбата уведомление за цесия. Сочи още, че през 2008г. е закрила стационарен телефонен пост към БТК АД и е заплатила всички дължими от нея суми. През месец юни 2012г. е получила уведомителното писмо от фирма „С.Г.Г.” ООД за натрупаните задължения. Госпожа В.Д.П. заявява, че до момента на получаването на уведомителното писмо, БТК АД по никакъв начин не я е сигнализирало, че има задължения и 4 години след прекратяването на договорните отношения продължава да обработва личните й данни чрез предоставянето на трето лице.
Ответникът по административното производство е депозирал пред Комисията писменото си становище, ведно с относими по случая доказателства. В становището се сочи, че госпожа В.Д.П. е била титуляр по договор за фиксирана телефонна услуга с номер *******. На 26.11.2008г. жалбоподателката е подала заявление за прекратяване на договора. Мобилният оператор сочи, че госпожа В.Д.П. има задължение по прекратения договор в размер на 38.80 лв., която сума е натрупана в периода от 01.08.2008г. до 31.12.2008г. Сумата представлява пет последователни неплатени месечни сметки за посочения период. БТК АС сочи, че дългът е натрупан, както преди, така и след подаване на заявлението за прекратяване действието на договора и е вследствие на реално ползвани услуги.
БТК АД заявява, че на основание чл.25, ал.1, т.2 от ЗЗЛД е уведомила на 05.04.2012г. КЗЛД, че БТК АД е сключило договор за цесия със „С.Г.Г.” ООД. По силата на така сключения договор за цесия, задължението на В.Д.П. е прехвърлено към „С.Г.Г.” ООД, заедно с всички документи по дълга. Съгласно чл.99 от закона за задълженията и договорите, мобилният оператор е задължен да предаде на новия кредитор всички намиращи се в него документи, които установяват вземането. При изпълнението на тази императивна разпоредба на закона, не е необходимо да се търси съгласието на длъжника. ЗЗД предвижда, длъжника да бъде уведомен, като уведомяването става след сключването на договора за цесия и след предаването на документите по дълга. Именно посредством предоставянето на документите, които установяват дълга на В.Д.П., в изпълнение на договорните задължения на БТК АД по сключения договор за цесия, личните й данни са предоставени на „С.Г.Г.” ООД.
Администраторът на лични данни заявява в становището си, че жалбоподателката е била уведомена за извършеното прехвърляне на дългът й, съгласно изискването на чл.99 от ЗЗД. Обръща се внимание, че на основание чл.120 от ЗЗД, правилата на погасителната давност не се прилагат служебно, поради което БТК АД не е „опростило” дълга. Предимството на погасителната давност се ползва, след надлежно отправно до съда възражение за изтекла погасивна давност.
Посочва се още, че в жалбата липсват точни и конкретни оплаквания от страна на В.Д.П. за нарушаване на правата й по ЗЗЛД, а само се обръща внимание на сключеният договор за цесия между двете дружества. Във връзка с така определеният предмет на жалбата, БТК АД изразява становище, че личните данни на жалбоподателката се обработват при спазване на принципите, залегнали в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД и са събрани за конкретни, точно определени и законни цели и не са обработени допълнително, по начин несъвместим с тези цели.
Към становището се прилагат като доказателства: заявление за прекратяване на договор и пет броя месечни сметки.
За откритото заседание на Комисията, на което жалбата е разгледана по нейното същество, страните са редовно призовани. Жалбоподателката не се явява и не се представлява. БТК АД се представлява от юрисконсулт П.П.Заинтересованата страна -  „С.Г.Г.” ООД не се представлява.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
Правомощието на Комисията за защита на личните данни да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица е регламентирано в чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗДЛ.
Правомерното обработване на лични данни от страна на администраторите на лични данни, съгласно ЗЗЛД следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Наред с това законодателят е предоставил възможност, от една страна, на администраторите сами да определят целите и обема на обработваните данни, а от друга страна – на физическите лица правото да изразят свободната си воля за обработването на техните лични данни.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качество на администратори на лични данни, по смисъла на легалната дефиниция на чл.3 от ЗЗЛД. Тоест, това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. В конкретния случай, жалбата е насочена срещу БТК АД, в качеството му на администратор на лични данни.
Жалбата е процесуално допустима, поради следните съображения:
В чл.38, ал.1 от ЗЗЛД е определен преклузивен срок, в който физическото лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни. От изложените в жалбата твърдения и от приложените към нея доказателства може да се приеме, че жалбата е подадена в срок.
Съгласно чл.27, ал.2 от АПК административният орган е длъжен да провери при постъпване на искането предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е БТК АД. С оглед събраните по административната преписка доказателства се установява, че дългът на В.Д.П. е цедиран на „С.Г.Г.” ООД, поради което към момента дружеството се явява администратор на лични данни.
Двамата администратори на лични данни са изпълнили задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, подали са заявления за регистрацията им като администратори на лични данни и са регистрирани като такива.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателката има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установи следната фактическа обстановка:
В.Д.П. е била титуляр по договор за фиксирана телефонна услуга с номер *****. На 26.11.2008г. жалбоподателката е подала заявление за прекратяване действието на договора. В заявлението е посочено, че датата, на която договорът ще се счита за прекратен е 23.12.2008г.
Мобилният оператор сочи, че госпожа В.Д.П. е имала задължения към дружеството в размер на 38.80 лв., като тази сума е натрупана за периода от 01.08.2008г. до 31.12.2008г. Натрупаният дълг е за периода, както преди датата на подаване на заявлението за прекратяване на договора, така и след това. В заявлението за прекратяване на договора има обективирана декларация от името на госпожа В.Д.П., с която заявява, че ще заплати дължимите суми по договора, но това не е сторено от нейна страна.
В допълнение към жалбата си направено на 31.07.2012г., жалбоподателката не отрича факта, че е имала договорни отношения с БТК, като сочи, че е закрила телефонният пост през 2008г. и е заплатила дължимите от нея суми.
От изложеното следва да се приеме за установено, че между В.Д.П. и БТК АД е имало договор за предоставяне на фиксирана телефонна услуга. Във връзка с договора са натрупани от страна на госпожа В.Д.П. задължения в размер на 38.80 лв. размерът на дълга се установява посредством представените към административната преписка месечни сметки, които не са оспорени от жалбоподателката по надлежният ред. Следва да се отбележи и факта, че не е в кръга на компетентностите на Комисията да се произнася по въпроси свързани с размера на натрупаното задължението и дали то е правило изчислено.
Наличието на договорни отношения между администратора на лични данни и физическото лице, чиито лични данни се обработват е условие за допустимост при обработването на личните данни.
Налице е още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно съгласието на физическото лице, за което се отнасят данните. В Общите условия на БТК АД, които са неразделна част от индивидуалният договор е уговорено, че абонатът се съгласява БТК АД да събира, предоставя и обработва свързаните с него лични данни.
Целите, за които ще се обработват личните данни са както за целите на договора, така и в случай, че абонатът е неизправна страна и не изплати задължението си за ползваната от него услуга, ще бъдат предоставяни на трети лица с оглед извършване на кредитна оценка. В Общите условия на БТК АД подробно са разписани целите, за които ще се обработват личните данни на абонатите на дружеството, както и случаите, при които те ще бъдат предоставяни на трети лица, различни от администратора на лични данни.
Във връзка с изложеното следва, че личните данни на В.Д.П. са обработени от администратор на лични данни при наличието на две от условията за допустимост при обработване на лични данни, изчерпателно посочени в разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Личните данни се обработени при спазване на принципите, на които следва да се основава обработването, от което следва, че няма извършено административно нарушение на закона от страна на мобилния оператор.
На следващо място, свързаните с жалбоподателката лични данни са обработени и от обработващ лични данни – „С.Г.Г.” ООД. Обработването е извършено на правно основание, сключен договор между мобилния оператор и дружеството за цесия. По силата на договора, задължението на В.Д.П. е прехвърлено от страна на БТК АД на „С.Г.Г.” ООД, задно с всички документи по дълга, каквото е изискването на чл.99, ал.3 от Закона за задълженията и договорите.
Администраторът на лични данни е изпълнил задължението му, вменено с чл.24, ал.4 от ЗЗЛД. С цитираната правна норма, законът изисква, в случаите на обработване на личните данни от обработващ лични данни, отношенията между администратора и обработващия да бъдат писмено регламентирани, като се определи обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия лични данни.
Обработването, чрез предоставянето на личните данни на жалбоподателката на трето лице, различно от администратора на лични данни е извършено при наличието на изразено съгласие, което е обективирано в сключения индивидуален договор за предоставяне на фиксирана телефонна услуга, както и в Общите условия на оператора.
За обработващия лични данни е наличие и още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно: за реализиране на законни интереси /чл.4, ал.1, т.7 от ЗЗЛД/. Наличието на законни интереси на дружеството за събиране на вземания произтича от сключения с БТК АД договор.
Във връзка с изложеното, Комисията приема, че жалбата на В.Д.П. е неоснователна и извършеното обработване на свързаните с него лични данни от страна на администратора на лични данни – БТК АД чрез предоставянето им на фирма за събиране на вземания – „С.Г.Г.” ООД, с която има сключен договор, съгласно изискването на чл.24, ал.4 от ЗЗЛД е извършено на правно основание, при наличие на условия за допустимост при обработването и при съблюдаване на принципите залегнали в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
С оглед изложеното и на основание чл.10, ал.1, т.7, чл.38, ал.2 от ЗЗЛД,
РЕШИ :
Оставя без уважение жалба с рег. Ж 189/16.07.2012г., подадена от В.Д.П. срещу БТК АД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 189/ 16.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings